Pasientinformasjon

21.10.2022Versjon 1.2

Utdrag fra Lov om pasientrettigheter §§ 3.2 – 3.5

”Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helse-tilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Informasjon skal ikke gis mot pasientens vilje, med mindre det er nødvendig for å forebygge skadevirkninger av helsehjelpen, eller er bestemt i lov.

 

Informasjon kan unnlates dersom det er påtrengende nødvendig for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv.

 

Er pasienten under 16 år skal både pasient og pårørende eller andre med foreldreansvaret informeres. Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring, kultur- og språkbakgrunn. Informasjon skal gis på en hensynsfull måte. Helsepersonell skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått innholdet og betydningen av opplysningene. Opplysning om den informasjon som er gitt skal nedtegnes i pasientens journal.”.

 

Fortolkning og praktisk gjennomføring

Som hovedregel skal alle pasienter ha opplysninger om hva behandlingen går ut på, og hvilke farer og mulig komplikasjoner behandlingen kan medføre. Nødvendige opplysninger om planlagt anestesi bør gis under preoperativ visitt. Detaljert informasjon om alle mulige bivirkninger og komplikasjoner kan lett bli meningsløs, bruk skjønn. I forarbeidet til loven er det slått fast, at det er aktuelt å informere om risiko for komplikasjoner som forekommer hyppigere enn i 1 % av tilfellene. Det innebærer at det skal gis informasjon om for eksempel faren for postspinal hodepine hos pasienter under 50 år, lumbale ryggsmerter etter regional anestesi, durapunksjoner og økt risiko for kardiale komplikasjoner hos spesielt skrøpelige pasienter etc.

 

Hos barn under 16 år skal som hovedregel foresatte være tilstede når informasjonen gis.

 

For å oppfylle lovens krav om dokumentasjon av at nødvendig informasjon er gitt, skriver anestesilegen f. eks. ”Pasienten har fått informasjon om og aksepterer planlagt anestesi” på anestesijournalen og signerer denne.

 

I forbindelse med vurdering og besvarelse av problemorienterte henvisninger utover vanlige preoperative tilsyn, skal det lages journalnotat der det også anføres hvilken informasjon som er gitt til pasienten.

  • Gå til avsnitt
  • Lukk