Konjunktivitt

07.09.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Ved sekresjon fra øyet uten tydelig hyperemi av konjunktiva anbefales ikke antibiotika.

Ved lett til moderat konjunktivitt gis pasienten råd om egenbehandling, se «Annen behandling». Vent-og-se-resept (antibiotikaiallmennpraksis.no) på antibiotika kan tilbys.

Ved rikelig purulent sekresjon og hyperemi av konjunktiva kan pasienten tilbys antibiotika.

Ved konjunktivitt hos nyfødte (under 4 uker) tas prøve av sekret. Antibiotika kan startes i påvente av prøvesvar. Det bør konfereres med barnelege/øyelege. Nyfødte med mistenkt eller påvist gonokokk- eller herpesinfeksjon bør umiddelbart henvises til barneavdeling.

Påvist klamydiakonjunktivitt behandles som genital klamydia. Hos barn bør barnelege konfereres.

Antibiotikabehandling 

Anbefalt behandlingsvarighet: til 2 dager etter symptomfrihet

Standardbehandling - Alternativ med kloramfenikol

 • Kloramfenikol okulær 1 dråpe x 6 - øyedråper
Spesielle hensyn
Amming

Kloramfenikol

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Kloramfenikol

Lokalbehandling: Kan brukes.

Standardbehandling - Alternativ med fusidinsyre

 • Fusidinsyre okulær 1 dråpe x 2 - øyedråper
Spesielle hensyn
Amming

Fusidinsyre

Lokalbehandling: Kan brukes.

Gravid

Fusidinsyre

Lokalbehandling: Kan brukes.

Annen behandling 

Alle

 • Tørk/vask bort puss/sekret, også før eventuell drypping med øyedråper.
 • Oppretthold god håndhygiene, bruk egne kluter/håndklær, ikke del med andre.

Større barn og voksne

 • Tåresubstitutt kan lindre ved virale infeksjoner.

Eldre

 • Tørre øyne disponerer for infeksjon. Tåresubstitutt forebygger.
 • Behandling av feilstilling i øyelokk som ektropium, entropium og trikiasis, forebygger residiverende konjunktivitt.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Betennelse i øyets bindehinne, konjunktiva
 • ICPC-2: F70

Symptomer og funn

Symptomer:

 • Svie, følelse av fremmedlegeme eller sand i øynene.
 • Økt sekresjon fra affisert øye.

Funn:

 • Konjunktival injeksjon, dvs. avtagende hyperemi mot kornea.
 • Visus er uforandret ved konjunktivitt når pasienten blunker vekk hinnen av sekret for øyet.
 • Ingen hudaffeksjon, i motsetning til ved herpes simplex eller herpes zoster oftalmicus (se egen anbefaling).
 • Adenovirus kan gi spesielt hissig konjunktivitt med sekundær hevelse av øyelokkshud, spesielt når pasienten gnir seg i øynene. Det andre øyet blir gjerne affisert etter 2–3 dager. Adenovirus kan være smittsomt i flere uker uansett om antibiotika benyttes.

Supplerende undersøkelser

Mikrobiologiske prøver:

 • Klassiske konjunktivitter kan oftest behandles uten prøvetaking.
 • Nyfødte (<4 uker):
  • Ta alltid penselprøver fra purulent øyesekret til dyrkning og til PCR-undersøkelser for C. trachomatis , N. gonorrhoeae og herpes simplex virus.
 • Ved klinikk som gir mistanke om seksuelt overførbar infeksjon tas penselprøve fra øyesekret til PCR-undersøkelser for C. trachomatis og N. gonorrhoeae.

Fluoresceinfarging:

 • For å utelukke keratitt.
 • Spesielt viktig hvis det er hyperemi helt inn til hornhinnen (perikorneal injeksjon), selv om det kun er rødt i en liten sektor.
 • Eventuell prøvetaking gjøres før fluoresceinfarging.

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

Alle pasienter:

 • Gi god informasjon om smittespredning/hygiene, spesielt håndvask.
 • Oppfordre pasienten til rekontakt med lege dersom synet blir uklart.
 • Konferer/henvis til øyelege ved:
  • nyoppstått nedsatt visus/uklart syn
  • fargeopptak i kornea.

Nyfødte (<4 uker):

 • Ha lav terskel for å konferere med barnelege.

Kontaktlinsebrukere:

 • Økt risiko for pseudomonasinfeksjon, bør derfor informeres om å ha lav terskel for rekontakt ved forverring.
 • Unngå kontaktlinsebruk så lenge pasienten har symptomer på konjunktivitt.

Barnehagebarn:

Differensialdiagnoser

 • Allergisk konjunktivitt
 • Blefaritt
 • Tørt øye-syndrom
 • Skleritt/episkleritt
 • Keratitt eller keratokonjunktivitt
 • Dakryocystitt
 • Herpes zoster ophthalmicus
 • Orbital cellulitt
 • Iridocyklitt
 • Tette tårekanaler

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Årsakene til infeksjon varierer i ulike aldersgrupper:

Nyfødte: Smitte kan skje fra fødselskanalen eller ved direkte kontakt fra voksne. Mest vanlig er stafylokokker, streptokokker og gram-negative bakterier. Seksuelt overførbare mikrober; C. trachomatis, gonokokker, og herpes simplex virus (Universitetssykehuset Nord-Norge, 2019).

Barn: pneumokokker, H. influenzae, gule stafylokokker, herpes simplex virus og adenovirus. Epidemier av konjunktivitt i barnehager er ofte virale (Sheikh et al., 2012).

Voksne: pneumokokker, gule stafylokokker, gram-negative bakterier, C. trachomatis, adenovirus, herpes simplex virus og enterovirus (Jacobs, 2020).

Nytte av antibiotika

Mange konjunktivitter er virale. Bakteriell konjunktivitt (med unntak av gonokokk- og klamydiakonjunktivitt) er i stor grad selvbegrensende, og komplikasjoner er svært sjelden. Antibiotika gir en beskjeden klinisk effekt sammenlignet med placebo (Sheikh et al., 2012). I denne retningslinjen anbefales derfor tilbakeholdenhet med antibiotika ved milde og moderate tilfeller. Dette er i tråd med andre skandinaviske retningslinjer (Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för ögonsjukdomar, 2020) og internasjonale anbefalinger (Azari et al., 2013). Vent-og-se-resept (antibiotikaiallmennpraksis.no) synes å redusere antibiotikabruken og gi tilsvarende klinisk effekt som umiddelbar antibiotika (Everitt et al., 2006).

Gonokokk- og klamydiakonjunktivitt kan gi alvorlige synskomplikasjoner og bør behandles med antibiotika i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Valg av antibiotika

UpToDate og amerikanske retningslinjer anbefaler mer bredspektrede midler enn denne retningslinjen (Jacobs, 2020; Azari et al., 2013). Kloramfenikol og fusidinsyre er de mest brukte preparatene i skandinavisk og britisk allmennpraksis. Dokumentasjon på at kloramfenikol og fusidinsyre er mindre effektive enn mer bredspektrede midler er ikke identifisert (Rose et al., 2005). Det er derfor grunn til å opprettholde bruken av kloramfenikol og fusidinsyre. Dette er i tråd med svenske retningslinjer og øvrige norske anbefalinger (Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för ögonsjukdomar, 2020; Universitetssykehuset Nord-Norge, 2019).

Referanser 

Azari, A. A., & Barney, N. P. (2013). Conjunctivitis: a systematic review of diagnosis and treatment. Jama, 310(16), 1721-9.
Everitt, H. A., Little, P. S., & Smith, P. W. (2006). A randomised controlled trial of management strategies for acute infective conjunctivitis in general practice. Bmj, 333(7563), 321.
Jacobs, D. S. (2020). Conjunctivitis. [database]. UpToDate. Hentet 13. mai 2021 fra https://www.uptodate.com/contents/conjunctivitis
Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för ögonsjukdomar (2020). Riktlinjer för behandling av infektionsutlöst konjunktivit. [nettdokument]. Hentet 13. mai 2021 fra https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/ogonsjukdomar/ogonsjukdomar/riktlinjerforbehandlingavinfektionsutlostkonjunktivit.5.6081a39c160e9b38731db25.html
Rose, P. W., Harnden, A., Brueggemann, A. B., Perera, R., Sheikh, A., Crook, D., & Mant, D. (2005). Chloramphenicol treatment for acute infective conjunctivitis in children in primary care: a randomised double-blind placebo-controlled trial. Lancet, 366(9479), 37-43.
Sheikh, A., Hurwitz, B., van Schayck, C. P., McLean, S., & Nurmatov, U. (2012). Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9), CD001211.
Universitetssykehuset Nord-Norge (2019). Metodebok i Nyfødtmedisin. Hentet fra https://unn.no/Documents/Metodeb%C3%B8ker/Metodebok%20i%20nyf%C3%B8dtmedisin/Metodebok%20nyf%C3%B8dtmedisin.pdf