Paronyki

16.11.2021Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Paronyki bør ikkje behandlast med antibiotika.

Annen behandling 

  • Enkle chirurgia minor-prosedyrer i lokalanestesi kurerer tilstandane enkelt og effektivt
  • I dei fleste tilfelle er det nok å klyppa/fjerna den nærmaste neglelista i ei breidde på 3-4 millimeter
  • I enkelte tilfelle er incisjon av neglevold eller neglebasis nødvendig
  • Fjerning av heile neglen er sjeldan nødvendig.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

  • Infeksjon i neglevolden eller neglebasis.
  • ICPC-2: S09

Symptomer og funn

Akutt oppstått rubor, hevelse og smerte ved neglevold eller neglebasis, ofte med synleg puss.

Differensialdiagnosar

  • Infeksjon i fingerpulpa (felon).
  • Herpes simplex (whitlow).
  • Acrodermatitis continua av Hallopeau (variant av pustuløs psoriasis).

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Forårsakast av ein primær irritant eller skade i overgangen mellom hud og negl, der bakteriar, oftast Staphylococcus aureus kan laga ein infeksjon.

Nytte av antibiotika

Me har ikkje funne god dokumentasjon på nytte av ulike tiltak. I nokre land der MRSA er meir vanleg, tilrår ein bruk av systemiske antibiotika mot paronyki (Goldstein et al., 2019), sjølv om det ikkje finnest dokumentasjon på at dette er betre enn småkirurgi aleine (Shaw et al., 2005). Med Noregs gunstige resistensmønster er dette noko me vil rå ifrå, fordi slik bruk er resistensdrivande og unødvendig. Norsk terapitradisjon i form av lokale tiltak og eventuelt drenasje av puss er nok for å behandla tilstanden (Tolaas, 2013).

Referanser 

Goldstein, B. G., Goldstein, A. O. (2019). Paronychia. [database]. UpToDate. Hentet 11. mai 2021 fra https://www.uptodate.com/contents/paronychia?search=paronychia&source=search_result&selectedTitle=1~65&usage_type=default&display_rank=1#H3
Shaw, J., & Body, R. (2005). Best evidence topic report. Incision and drainage preferable to oral antibiotics in acute paronychial nail infection?. Emergency medicine journal: EMJ, 22(11), 813-814.
Tolaas, E. (2013). Hud. I: Hunskaar, S. (red.), Allmennmedisin. Gyldendal akademisk.