Analyser

HIV-1 resistensbestemmelse

  Sendeprøve: Oslo Universitetssykehus, Ullevål
04.08.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

For pasienter med kjent HIV-1 infeksjon. Analysen kan bare utføres i prøver med > 500 HIV RNA kopier per mL plasma.

Aktuelt ved:

 • Behandlingssvikt. Ved skifte/seponering av behandling skal analysen rekvireres på prøve tatt mens pasienten fortsatt står på antiviral behandling
 • Graviditet
 • Nydiagnostisert HIV uten behandling (Nasjonal overvåking av HIV resistens). Husk å skrive MSIS-meldenummer på rekvisisjonen
 • Evt aktuelt for oppsporing av smittekilde ved stikkskade

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

 • Kan utføres i samme prøve som HIV-1 RNA kvantitering
 • Hvis laboratoriet allerede har en < 1 år gammel plasma prøve med > 500 HIV RNA kopier per mL, kan analysen etterrekvireres på dette materialet
 • Hvis analysen ønskes utført på eldre prøver, kontakt laboratoriet

Rekvirering  

 • Send alltid papirrekvisisjon (Rekvirering av genotypisk resistensbestemmelse av HIV-1) med opplysning om tidligere og aktuell behandling - for nydiagnostiserte: Husk å skrive MSIS meldenummer på rekvisisjonen
 • Det kan rekvireres resistens mot protease- og revers transkriptasehemmere
 • Undersøkelse av resistens mot integrasehemmere utføres i samme prøve ved behov
 • Genotypisk undersøkelse av CCR5/CXCR4 co-reseptor tropisme gjøres etter avtale

Undersøkelsesprinsipp 

Genotypisk undersøkelse av resistens mot protease-, revers transkriptase- og integrasehemmere ved DNA-sekvensering av relevante HIV gener.

Utførende laboratorium 

OUS - Ullevål

Svar 

 • Analysen besvares med HIV-1 subtype, eventuelle resistensmutasjoner og klinisk tolkning
 • Resultat av ev. undersøkelse av resistens mot integrasehemmer eller CCR5/CXCR4 co-reseptor tropisme følger som kommentar til denne analysen

Svartid 

1-3 uker.

Tolkning 

Alle svar inkluderer en klinisk tolkning utført av overleger ved infeksjonsmedisinsk- og mikrobiologisk avdeling med spesialkompetanse på HIV-resistens.

Akkreditert 

Undersøkelse av resistens mot protease-, revers transkriptase- og integrase-hemmere er akkreditert etter ISO 15189.

HIV-1 co-reseptor tropisme undersøkelse er ikke akkreditert.