Systemisk meningokokksykdom, bærerskapsutryddende behandling

15.11.2023Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling for å gi antibiotika. Standard eller alternativ behandling velges ut fra pasient og situasjon.

Behandling 

Bærerskapsutryddende behandling er indisert til nærkontakter av pasienter med systemisk meningokokksykdom.

Nærkontakter defineres som husholdningsmedlemmer eller andre med tett kontakt til pasient som har meningokokker i blod eller spinalvæske.

Se mer om tiltak ved enkelttilfelle og utbrudd hos Folkehelseinstituttet

Anbefalt behandlingsvarighet ved ukomplisert forløp (inkludert eventuell oral behandling): 1 døgn

Standardbehandling

  • Ciprofloksacin oral 500 mg - som engangsdose
Spesielle hensyn
Amming

Ciprofloksacin

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Ciprofloksacin og ofloksacin har tradisjonelt vært lite brukt til ammende på grunn av bekymringer for negative effekter på ledd, men observasjonsstudier har ikke gitt holdepunkter for slike effekter. Brysternærte barn bør observeres for diaré, trøske og andre gastrointestinale bivirkninger.

Ciprofloksacin bivirkning

Ciprofloksacin

Inhalasjon eller systemisk bruk av ciprofloksacin, ofloksacin og levofloksacin gir økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren, og økt risiko for alvorlige bivirkninger fra muskler, skjelett og nervesystemet. Se mer på Legemiddelverket sine sider: Behandling med fluorokinoloner gir økt risiko for utposning eller brist i hovedpulsåren og Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner.

Gravid

Ciprofloksacin

Utvis forsiktighet, vurder alternativt antibiotikum. Humandata tyder ikke på at kinoloner slik som ofloksacin eller ciprofloksacin er teratogene. Fordi dyrestudier har vist brusk- og skjelettskader etter eksponering for fluorokinoloner, anbefales fortrinnsvis et alternativt antibiotikum.

Nedsatt nyrefunksjon

Ciprofloksacin

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Behandlingsalternativer

Alternativ med azitromycin

  • Azitromycin oral 750 mg x 1 - som engangsdose
Spesielle hensyn
Amming

Azitromycin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Azitromycin

Alternativt antibiotikum bør vurderes i første trimester på grunn av motstridende funn i observasjonelle studier. Kan benyttes i andre og tredje trimester. Data fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser etter bruk av makrolider i svangerskapet.

Nedsatt nyrefunksjon

Azitromycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Alternativ med rifampicin

  • Rifampicin oral 600 mg x 2 - i 2 døgn
Spesielle hensyn
Amming

Rifampicin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Bruker warfarin

Rifampicin

Rifampicin er en kraftig induktor av enzymer som bryter ned warfarin. Konsentrasjon av warfarin nedsettes med gjennomsnittlig 60-70% ved samtidig bruk av rifampicin. Når rifampicinbehandling gis til pasienter som bruker warfarin, må warfarindosen økes med hyppig kontroll av INR. Effekten av ezyminduksjonen ventes å vare i flere uker etter seponering. Derfor må INR monitoreres og warfarindosen justeres også de første ukene etter at rifampicin er seponert. Se svar fra RELIS om håndtering av interaksjonen.

Rifampicin og graviditet

Rifampicin

Tilbakeholdenhet anbefales. Teratogenisitet er påvist i dyrestudier. Enkelte data har tydet på økt risiko for intrauterin død og misdannelser også hos mennesker. Blødninger som følge av hypotrombinemi har vært rapportert hos nyfødte ved bruk i siste del av svangerskapet. Profylakse med vitamin K vil beskytte mot blødningsrisiko. Nytte av bruk må vurderes opp mot risiko.

Ved graviditet - alternativ med ceftriakson

  • Ceftriakson iv 250 mg x 1 - som engangsdose, kan også gis intramuskulært
Spesielle hensyn
Amming

Ceftriakson

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Ceftriakson

Eldre cefalosporiner (1., 2. og 3.generasjon) anses som trygge til bruk i svangerskapet. Gravide har økt eliminasjon, og det er viktig at anbefalt doseringsintervall overholdes for å sikre tilstrekkelig tid > MIC (Minimal Inhibitory Concentration).

Nedsatt nyrefunksjon

Ceftriakson

Endret dosering.

Se OUS tabell for dosering av antiinfektiva ved redusert nyrefunksjon.

Penicillin bivirkning

Ceftriakson

Ikke-straksallergiske reaksjoner som erytem, makler, papler eller lokalisert kløe ved behandling med penicilliner eller cefalosporiner er ikke kontraindikasjon mot behandling med cefalosporiner. Det gjelder også andre ikke-alvorlige bivirkninger, for eksempel symptomer fra gastrointestinaltraktus.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Penicillin straksreaksjon

Ceftriakson

Pasienter som tidligere har hatt sikker straksallergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon) utløst av penicilliner eller cefalosporiner skal ikke behandles med cefalosporiner. Bruk retningslinjens alternative antibiotika. Pasienten bør henvises til allergologisk utredning.

Mer om penicillin straksallergi og annen reaksjon på penicillin.

Ved graviditet - alternativ med azitromycin

  • Azitromycin oral 500 mg x 1 - som engangsdose
Spesielle hensyn
Amming

Azitromycin

Kan brukes. Overgang til morsmelk er minimal.

Gravid

Azitromycin

Alternativt antibiotikum bør vurderes i første trimester på grunn av motstridende funn i observasjonelle studier. Kan benyttes i andre og tredje trimester. Data fra Reseptregisteret og Medisinsk fødselsregister viser ingen økt risiko for medfødte misdannelser etter bruk av makrolider i svangerskapet.

Nedsatt nyrefunksjon

Azitromycin

Dosering som ved normal nyrefunksjon.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

  • Bærerskapsutryddende behandling må også gis pasienter som bare har fått behandling med benzylpenicillin.
  • Vaksinasjon må vurderes hos spesielt utsatte nærkontakter etter individuell vurdering, se Meningokokkvaksine - FHI.

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Nærkontakter til pasienter med påvist meningokokkmeningitt har 400-800 ganger så høy risiko for selv å utvikle meningokokksykdom og skal tilbys bærerskapsutryddende behandling (McGill et al., 2016; Svenska infektionsläkarföreningen, 2020; van de Beek et al., 2016). Ciprofloksacin, ceftriakson og rifampicin er alle anbefalte preparater (van de Beek et al., 2016).

Azitromycin er dokumentert effektivt til utryddelse av meningokokkbærerskap (Girgis et al., 1998) og en nyere artikkel argumenterer også for azitromycin som et alternativ til de tradisjonelle midlene til bærerskapsutrydding (Krone et al., 2020)

Referanser 

Girgis, N., Sultan, Y., Frenck, R. W. ,. J., El-Gendy, A., Farid, Z., & Mateczun, A. (1998). Azithromycin compared with rifampin for eradication of nasopharyngeal colonization by Neisseria meningitidis. Pediatric Infectious Disease Journal, 17(9), 816-9.
Krone, M., Lâm, T. T., Vogel, U., & Claus, H. (2020). Susceptibility of invasive Neisseria meningitidis strains isolated in Germany to azithromycin, an alternative agent for post-exposure prophylaxis. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 75(4), 984-987.
McGill, F., Heyderman, R. S., Michael, B. D., Defres, S., Beeching, N. J., Borrow, R., ... Solomon, T. (2016). The UK joint specialist societies guideline on the diagnosis and management of acute meningitis and meningococcal sepsis in immunocompetent adults. Journal of Infection, 72(4), 405-38.
Svenska infektionsläkarföreningen (2020). Bakteriella CNS-infektioner. Stockholm: Svenska infektionsläkarföreningen. Hentet fra https://infektion.net/vardprogram/cns-infektioner-bakteriella/
van de Beek, D., Cabellos, C., Dzupova, O., Esposito, S., Klein, M., Kloek, A. T., ... Brouwer, M. C. (2016). ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. Clinical Microbiology and Infection, 22 Suppl 3, S37-62.