Syfilis

07.09.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Anbefalingen er faglig normerende og et hjelpemiddel for å ta forsvarlige valg som fremmer god praksis, kvalitet og likhet innenfor folkehelsen og for helsetjenesten. Anbefalingen er ikke rettslig bindende.

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Pasienter med positiv syfilisserologi henvises umiddelbart til sykehus for behandling og oppfølging hos relevant spesialist. Partnere henvises også for oppfølging og behandling, uavhengig av prøvesvar.

Diagnostiserende lege starter smitteverntiltak og tester for andre seksuelt overførbare infeksjoner, se Praktisk.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

 • Infeksjon med bakterien/spiroketen Treponema pallidum
 • ICPC-2: X70 (kvinne) Y70 (mann)

Tidlig syfilis:

 • primær (sjanker)
 • sekundær
 • tidlig latent (mindre enn 1 år siden smitte)

Sen syfilis:

 • sen latent: mer enn 1 år siden smitte
 • tertiær: benign, kardiovaskulær og nevrosyfilis

Symptomer og funn

 • Inkubasjonstiden er fra 9-90 dager, ofte 2-3 uker
 • Syfilis kan forløpe uten symptomer. Symptomer og funn kan overses eller feiltolkes. God seksualanamnese er viktig
 • Primær syfilis kjennetegnes av et eller flere uømme sår (sjanker) på inokulasjonsstedet, vanligst i genitalia, svelg, anus, som spontant tilheler i løpet av noen uker
 • Sekundær syfilis opptrer fra noen uker til to år etter smitte og kjennetegnes av ikke-kløende utslett på truncus og/eller i håndflater og fotsåler. Det er vanlig med allmennsymptomer som feber, hodepine og lymfeknutesvulst
 • Nevrosyfilis kan oppstå i alle faser, fra uker til flere tiår etter smitte. Nevrologiske symptomer omfatter blant annet syn og hørsel, men kan også være vage og subkliniske.

Supplerende undersøkelser

 • Indikasjoner for testing
  • Ved mistanke/symptomer (se Symptomer og funn)
  • Alle gravide
  • Asylsøkere og andre nyankomne fra land med høy forekomst
  • Etter seksuell kontakt med person fra land/område med høy prevalens av syfilis, eller miljøer i Norge med kjent smittepress
  • Etter kjøp eller salg av seksuelle tjenester
  • Menn som har sex med menn som screening avhengig av risiko (etter sex med ny og/eller ukjent partner, etter sex i utlandet og ved påvist gonore, HIV, LGV, genital herpes)
  • Smittekontakter – seksuelle kontakter siste tre måneder ved primær syfilis, siste to år ved sekundær/tidlig latent syfilis, og basert på skjønn ved sen syfilis.
 • Test samtidig for hiv, gonoré (hals, anus, uretra/vagina) og klamydia (anus, uretra/vagina)
 • Laboratoriet benytter Treponema pallidum totalantistoff som screeningtest:
  • det er viktig med kliniske opplysninger inkludert eventuell tidligere behandling for å kunne tolke et positiv prøvesvar riktig
 • Vær observant på lang inkubasjonstid og fare for falsk negativt prøvesvar.
 • Primær syfilis (sjanker) kan påvises ved prøve til PCR-undersøkelse fra suspekt sår.

Forsiktighetsregler/videre oppfølging

 • Smittevern
 • Unngå sex inntil behandlingen er avsluttet:
  • tidlig syfilis: i minst 2 uker og frem til synlig sår er borte og partner er ferdig behandlet
  • sen syfilis: 3 uker og partner er ferdig behandlet.
 • Oppfølging
  • med serologiske prøver som tas 3, 6 og 12 måneder etter fullført behandling.
 • Informer pasienter som behandles for syfilis om Jarisch-Herxheimer-reaksjon som ses hos mer enn halvparten i form av feber og utslett påfølgende døgn etter oppstart med antibiotika.

Differensialdiagnoser

 • Primær sjanker kan feiltolkes som genital herpes eller annet sår
 • Utslettet ved sekundær syfilis (roseola) kan likne mange typer utslett: virale utslett, legemiddeleksantem

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

Etiologi

Spiroketen Treponema Pallidum

Nytte av antibiotika

Ubehandlet syfilis kan føre til alvorlige senskader. Smitte/infeksjon i svangerskapet utgjør en stor fare for det ufødte barnet og er et globalt folkehelseproblem (Korenromp et al., 2019).

Syfilis er svært smittsomt. I Europa er det en bekymringsfull økning i smitte. Tidlig diagnostikk, kontaktsporing og behandling av pasient og partnere er nødvendig for å begrense antall nye tilfeller. Behandling og oppfølging av syfilis er en spesialistoppgave (Janier et al., 2021).

Referanser 

Janier, M., Unemo, M., Dupin, N., Tiplica, G. S., Potočnik, M., & Patel, R. (2021). 2020 European guideline on the management of syphilis. J Eur Acad Dermatol Venereol, 35(3), 574-588.
Korenromp, E. L., Rowley, J., Alonso, M., Mello, M. B., Wijesooriya, N. S., Mahiané, S. G., ... Taylor, M. M. (2019). Global burden of maternal and congenital syphilis and associated adverse birth outcomes-Estimates for 2016 and progress since 2012. PLoS One, 14(2), e0211720.