Tromboseprofylakse

27.09.2021Versjon 2.3

Medikamentell tromboseprofylakse 

Multitraumatiserte pasienter skal som hovedregel ha medikamentell tromboseprofylakse så tidlig som mulig, helst innen 24 t. etter skade under forutsetning av oppnådd hemostase og korrigert fysiologi. Spesielle skader, særlig i CNS, kan gjøre at medikamentell tromboseprofylakse er kontraindisert/utsettes, men sjelden lenger enn 48 timer. Indikasjon, tidspunkt for oppstart og dosering vurderes derfor ved tverrfaglig traumevisitt.

Dosering – Lavmolekylært heparin, f.eks. Fragmin® startes første dag etter stabilisering av sirkulasjonen og kontinueres til pasienten er mobilisert. Dosering individualiseres i forhold til skadeomfang, vekt og komorbiditet. Vanligvis ligger døgndosen mellom 7500 IE og 10000 IE ved økt risiko og manglende mobilisering. Som regel kontinueres tromboseprofylakse i hvert fall så lenge pasienten er innlagt i sykehus. Spesielle forhold vedrørende tromboseprofylakse etter karskader er omtalt i kapittel 16.2 Antikoagulasjon ved perifere karskader.

Mekanisk tromboseprofylakse 

Der det er mulig, benyttes lange elastiske strømper under hele sykehusoppholdet.

Spesielle forhold 

Pasienter som fra før har vært behandlet med medikamentell trombose­profylakse skal behandles spesielt. Konsultasjon med hematolog anbefales. Barn under 15 år gis tromboseprofylakse kun ved spesielle indikasjoner.

 

Avvik fra retningslinjene skal anføres i journalen.

Multitraumatiserte pasienter med hode-/ryggmargsskade 

Ved hjernekontusjoner, intrakranielle- og intraspinale hematomer kan administrering av tromboseprofylakse få katastrofale følger. Tromboseprofylaksen må derfor i første rekke basere seg på tromboseforebyggende fysioterapi, elastiske strømper og tidligst mulig mobilisering. Medikamentell tromboseprofylakse gis etter avveining mellom hematomfare og trombosefare. Oppstart av medikamentell profylakse gjøres etter første CT-kontroll med samtidig påvisning av at hematomer/kontusjonsblødninger ikke er økende. Dosering individualiseres i samråd med involverte spesialiteter (intensiv, nevrokirurgi, traumekirurgi).