Sedering av pasienter på respirator

30.11.2018Versjon 1.1

Indikasjoner 

  • for å kunne gjennomføre initial respiratorbehandling
  • for å redusere kortvarig stress og ubehag ved ulike prosedyrer
  • for å redusere oksygenforbruk (viktig ved hypoksemi)

Målsetting 

Det primære er å ha smertefrie pasienter ikke sovende pasienter!

 

Hvis analgetika ikke er tilstrekkelig for at pasienten har det godt legges ofte til et sedativum. Både valg sedativa og dybde på sedringen er omstridt. Det finnes intensivavdelinger som nesten ikke bruker sedasjon i det hele tatt (men gjennomfører meget god smertelindring).

 

Vårt hyppigst brukte middel: midazolam, kan være forbundet med økt risiko for post-traumatuisk stress etter intensivoppholdet. Det er derfor viktig å gi så liten dose som mulig for å oppnå ønsket effekt (RASS).

 

Objektiv gradering av sedasjonsdybde (RASS skala) skal alltid ordineres (lege) og registreres (sykepleier). Det finnes tabell for dette i ICIP under skåringer: CAM-ICU sedasjonsvurdering.

Sedasjons skala- RAAS skår 

RAAS= The Richmond Agitation and Sedation Scale

+4

Åpenlyst aggressiv. Voldelig, fare for personalet

+3

Drar i eller fjerner tube(r) eller kateter(e). Aggressiv

+2

Hyppige bevegelser uten formål. Motarbeider respirator

+1

Engstelig eller urolig, men ikke aggressiv

0

Våken og rolig

-1

Ikke helt våken, åpner øyne på tiltale > 10 sekunder

-2

Lar seg vekke kortvarig, øyenkontakt < 10 sekunder

-3

Bevegelse eller åpner øyne på tiltale, men ikke kontakt

-4

Ingen respons på tiltale, kun ved fysisk stimulering

-5

Ingen respons på verbal eller fysisk stimulering

Valg av medikamenter 

Midazolam

Er et medikament vi har som målsetting å redusere bruken av, dels pga lang halveringstid for metabolitter og dels pga økt assosiasjon med utvikling av delir. 

 

Er ellers et benzodiazepin med relativt kort halveringstid (ca 2 timer), men har aktive metabolitter. Gis enten som intermitterende injeksjon (2,5 - 5 mg ved behov) eller som kontinuerlig infusjon. Vanlig startdose hos voksne er 2,5 - 5 mg/time. Etter langvarig infusjon (> 1-2 døgn) kan det ta lang tid før effekten forsvinner.

 

Propofol

Fordelen er en meget rask halveringstid og minimal akkumulering, selv etter infusjon over flere døgn. Hos barn skal preparatet brukes som kontinuerlig infusjon bare etter eksplisitt godkjenning av ansvarlig overlege. Barn < 1 mnd alder skal ikke ha propofol, og barn 1mnd – 3år i max 30 minutter. Intemitterende bruk ved kortvarige plagsomme prosedyrer (trakealsuging, innleggelse av SVK etc) hos barn og voksne er gode indikasjoner på bruk av propofol. Bør brukes som alternativ til Thiopenton ved Status Epileptikus (SE).

 

Vær oppmerksom på at propofol er oppløst i en fettemulsjon, og vil ved høye infusjonshastigheter gjøre samtidig bruk av ordinær fettemulsjon (ved TPN) overflødig. Næringsverdi av propofol: 1 g fett som gir 9 kcal pr 10 ml.

 

Dexmedetomidone (Dexdor)

Er en alfa-2 adrenerg agonist med uttalte sedative egenskaper. Kort virketid. Gies som kontinuerlig infusjon fra 0,3 til 1,5 μg/kg/time + etter metningsdose på 1 μg/kg. Doser opp til 2,5 μg/kg/time kan unntaksvis brukes. Preparatet er godkjent som langtidssedering til intensivpasienter. Erfaring til barn er sparsom. Medikamentet kan brukes men ikke som førstevalg. Bivirkninger: bradykardi og hypotensjon samt pris.

 

Thiopenton

Gir i tillegg til hypnotisk effekt også reduksjon av cerebralt oksygenforbruk og hevet krampeterskel. Medikamentet brukes ved hodeskader og høyt ICP. Ved SE når tradisjonelle antiepileptika svikter og diazepam ikke har effekt. Gis som kontinuerlig i.v. infusjon etter en bolusdose på 2,5 mg/kg . Vanlig startdose er 2,5 - 5 mg/kg/time. Pga betydelig opplagring i fettvev vil langvarig bruk av pentothal føre til bevissløshet lenge etter at medikamentet er seponert. Av den grunn bruker vi hyppig propofol som alternativ.

 

Bruk av daglig vekking brukes ikke som rutine, men alle pasienter skal følge avdelingens sedasjonprotokoll: i korttekst: legen ordinerer medikamenter og ønsket nivå (RASS skala) og sykepleierene har mulighet for å styre/endre doser.

Referanser 

  1. Kunisawa T: Dexmedetomidine hydrochloride as a long-term sedative. Ther Clin Risk Manag 2011; 7: 291-9
  2. Brattebø G et al: Effect of a scoring system and protocol for sedation on duration of patients need for ventilatory support in a surgical ICU. BMJ 2002, 324: 1386-9