Antibiotikaforskrivning ved telefon- eller e-konsultasjon

07.09.2022Versjon 1.0

Anbefaling 

Sterk anbefaling vil gjelde for de aller fleste pasienter i de aller fleste situasjoner. Uttrykk som brukes er "bør" og "anbefaler". Hvis anbefalingen er så klart faglig forankret at det sjelden er forsvarlig ikke å følge den, brukes uttrykkene "skal" og "må".

Indikasjon for antibiotikabehandling 

Leger bør som hovedregel ikke skrive ut antibiotika uten å foreta klinisk - og eventuelt supplerende undersøkelser. For unntak, se Praktisk.

Praktisk - slik kan anbefalingen følges 

Definisjoner

  • E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet ved hjelp av lyd, video eller tekstsamtale.

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten gjelder også ved e-konsultasjoner/telefonkonsultasjoner. Ved de fleste infeksjoner der det kan være aktuelt å behandle med antibiotika, vil klinisk undersøkelse og eventuelt supplerende undersøkelser ifølge retningslinjen være nødvendig for å avgjøre om det er indikasjon for antibiotikabehandling. Dette gjelder alle luftveisinfeksjoner og de fleste andre infeksjoner.

For tilstander der retningslinjen angir at indikasjon for antibiotika ikke avhenger av funn ved klinisk og/eller supplerende undersøkelse, kan det være aktuelt å skrive ut antibiotika via telefon- eller e-konsultasjon. Følgende forhold vektlegges for å sikre at tilstanden behandles på en faglig forsvarlig måte:

  • Typisk presentasjon av tilstanden
  • God billedgjengivelse (for tilstander som presenterer seg visuelt)
  • Kjennskap til pasienten (kroniske sykdommer, faste medisiner, allergier, medikament-etterlevelse, tidligere episoder med samme tilstand, risiko for komplikasjoner etc.)
  • Mulighet for å følge opp tilstanden

Begrunnelse - dette er anbefalingen basert på 

Sammendrag

E-konsultasjoner er et nytt fenomen, og det er sparsomt med forskning på trygghet og effekt ved håndtering av infeksjonssykdommer uten klinisk undersøkelse, og hvorvidt uhensiktsmessig antibiotikabruk forekommer hyppigere ved e-konsultasjoner enn ved vanlige konsultasjoner.

Uten klinisk undersøkelse vil det i de fleste tilfeller ikke være mulig å avgjøre om det foreligger indikasjon for antibiotika. Det anbefales derfor at antibiotika som hovedregel ikke skrives ut ved e-konsultasjon. Dette er i tråd med det svenske programråd STRAMA. STRAMA har utarbeidet kvalitetsindikatorer for digitale konsultasjoner. Der frarådes antibiotikaforskrivning ved digitale konsultasjoner for alle vanlige infeksjonstilstander i allmennpraksis, med noen få unntak og under visse forutsetninger.

Referanser 

Strama. Rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten 2022. Hentet fra https://strama.se/wp-content/uploads/2022/04/Kvalitetsindikatorer-for-digitala-vardmoten-2022.pdf