Barneanestesi ved DKS

06.02.2024Versjon 0.9Forfatter: Per Anders Hunderi, Gjermund Galleberg

Preoperativt 

Nedre aldersgrense for barn ved DKS: 3 år

 

Faste

 

Emla (prilocain og lidocain), 1 tube =5 gram:

 • Se Barneanestesi – generelt (Premedikasjon, lido-/prilocain)
 • Mottakssykepleier anlegger EMLA når pasient ankommer seksjonen (evt. lagt på av foreldre etter forordning fra preoperativt anestesitilsyn).

 

Premedikasjon

 • I utgangspunktet ingen premedikasjon
 • Ved behov (vurderes av anestesilege):
  • Katapressan 2 microgram/kg nasalt (bruk nasal "atomizer")
  • Deksmedetomidine 2 microgram/kg nasalt ("atomizer")
  • Midazolam 0.5 mg/kg (inntil 14 mg) p.o. (blandes i litt saft)

Anestesi 

Barn som ikke kan samarbeide eller som er særlig engstelige for venekanylering skal tilbys gassinnledning dersom dette ellers er faglig forsvarlig. Ved anestesi previsitt er det viktig å informere foreldre og større barn om de to alternative innledningsmetodene. Se også etter eventuelle tydelige vener på hender og evt. føtter slik at foreldre kan applisere EMLA krem på rett plass.

Lystgass kan være effektivt og skånsomt som start på innledning hos litt større barn som kan samarbeide om å holde maske. Bruk tilstrekkelig tid (minst 3 minutter) før forsøk på venekanylering eller videre gassanestesi med Sevoflurane.

 

De fleste narkoser til operasjoner ved DKS som ikke omfatter hode eller halsregionen gjøres med larynxmaske (LMA). Særlig i de mindre barna (~10-30kg) opplever vi at nyere versjon av LMA (Ambu AuraGain) oppnår bedre tetthet enn tradisjonelle rette larynxmasker. Dersom larynxmasken ikke raskt fungerer tilfredsstillende vurderes intubasjon.

 

Blokader på barn gjøres ultralydveiledet i narkose. Anestesilege med erfaring i blokader og bruk av ultralyd skal alltid være med.

 

Peroperativt gis Ringers acetat. Bruk 100 ml bag i stedet for 500 ml pose hos små barn for å unngå aksidentell tilførsel av større mengder væske.

 

Dersom det er anlagt en antatt effektiv blokade i tillegg til narkose vurderes behovet for fentanyl i tillegg til blokaden og sevofluran/propofol + remifentanil. Unødvendig fentanyl kan både forlenge oppvåkningstiden og skape uvelhet og kvalme postoperativt. For best mulig å sikre en rolig oppvåkning med minst mulig smerter og kvalme kan én eller flere av følgende medikamenter vurderes gitt peroperativt (obs. kontraindikasjoner):

 • Ketorolac 0.3 mg/kg i.v
 • Katapresan 1 microgram/kg i.v.
 • Dexametason 0.2 mg/kg
 • Paracetamol 15 mg/kg/i.v. (hvis ikke gitt p.o. preoperativt)

 

POKO-profylakse:

Risikofaktorer for POKO i barn:

 • Alder > 3år
 • Post-pubertale jenter
 • Anamnese på tidligere POKO
 • Familiehistorie på tidligere POKO
 • Kirurgitid > 30min
 • Strabismekirurgi
 • Gassanestesi
 • Behov for depot-opioider postoperativt

Ved 1-2 risikofaktorer -- > Gi dexametason + vurder ondansetron (dersom ingen kontraindikasjoner)

Ved 3 risikofaktorer -- > Gi dexametason + ondansetron

 

Med tanke på forebygging av POKO gjelder generelt at:

 • Barn ved DKS bør få Propofol som anestesimiddel dersom det ikke er spesielle grunner til å bruke Sevofluran.
 • Unngå overdreven fasting og tilstreb normovolemi perioperativt.
 • Benytt opioidsparende teknikker (eks. lokal/regionalanalgesi) der det er egnet

Lokalanestesi og blokader til barn 

Ved lyskekirurgi benyttes gjerne ilioinguinalblokade ved DKS. Se: Ilioinguinal/iliohypogastric nerveblokade for barn

 

Lokal/regional anestesi, maksdoser til barn over 1 år:

 • Bupivacaine (Marcain) 2.5mg/ml + Adrenalin 5mcg/ml: 2,5 mg/kg er max bolusdose (tilsvarer 1ml/kg kroppsvekt).
 • Infusjon på EDA eller plexuskatetre: Bupivacain 0.625 - 1.25mg/ml, max 0,4 mg/kg/time.
 • Lidocaine (Xylocaine): 5 mg/kg er max bolusdose. (Lidocaine med adrenalin: max 7 mg/kg)
 • Ropivacaine (Naropin): 2.5 - 3 mg/kg er max bolusdose (ingen effekt av å tilsette adrenalin). Infusjon EDA, plexuskatetre: Naropin 1-2mg/ml, max 0,4 mg/kg/time

 

OBS: Barn < 1år har høyere risiko for LAST enn eldre barn grunnet farmakokinetiske forskjeller, og har derfor lavere maxdoser for lokalanestetika.

 

Se ellers: Application of regional anaesthesia in pediatrics, BJA 2013

Postoperativt 

Blærescanning:

Alle pasienter med > 2 timers stuetid skal skannes postoperativt og blæren tappes dersom > 300 ml (voksne) eller (Alder +1)x30 ml (barn).

Pasienter til kirurgi ved DKS der kirurgi (knivtid) estimeres å vare > 2 timer skal ha kateter preoperativt.

 

Postoperativ smertebehandling:

Fentanyl 1µg/kg iv, evt. morfin 50 - 100 µg/kg iv ved behov.

Hvis ikke gitt peroperativt: evt. ketorolac 0.3 mg kg iv, obs. kontraindikasjoner.

 

Urolige barn som antas å være tilfredsstillende smertelindret kan evt. gis katapresan 1-2 microgram/kg i.v. hvis dette ikke er gitt peroperativt.

 

Våkne, smertefrie barn: tidlig drikke, minst mulig ledninger, ingen iv væsker.

 

Se ellers Barneanestesi – generelt

 

Postoperativ kvalmebehandling:

Dersom kvalmeprofylakse ikke er gitt gis:

 

 • Ondansetron 0.1 mg/kg x 3 i.v. (maks 4 mg x3)
 • Deksametason 0.25 mg/kg i.v. (max 4mg)

 

Dersom disse medikamentene allerede er gitt kan i tillegg vurderes:

 

 • Droperidol 15-25 mcg/kg opp til 0.625mg x 2-3 i.v.
 • Metoklopramid 0.12 mg/kg opp til 10mg x 4 i.v.
 • Clonidin 0.5-1.0mcg/kg iv

 

Se ellers: Postoperativ kvalme og oppkast (POKO)

 

Utskriving til hjem:

Anestesilege skriver ut til hjemmet når barnet er våkent, ubesværet, sirkulatorisk og respiratorisk stabilt og uten behov for i.v. smertelindring. Barnet skal fortrinnsvis ha latt vannet, men når det ikke er indikasjon for SIK, kan godt informerte foreldre reise hjem med sitt barn etter individuell vurdering ved anestesilege. Telefonnummer til aktuell avdeling ved sykehuset skal oppgis ved behov for ny kontakt.