Preoperative retningslinjer ved anestesi til øyeinngrep

08.12.2022Versjon 4.3Forfatter: Nora Zergi / Elin Bjørnestad

Generelt 

Før anestesi previsitt

 • må det foreligge fullstendig innkomstjournal i DIPS fra den aktuelle innleggelsen
 • må pasienten være orientert om det operative inngrepet av kirurg
 • må operasjonsrekvisisjonen i Orbit være signert. I operasjonsrekvisisjonen markeres enten "Heldøgn" som betyr at pasienten skal utskrives fra postoperativ avdeling til sengepost, eller "dagbehandling" som betyr at operatør ønsker at pasienten utskrives fra postoperativ avdeling til hjemmet/sykehotellet.

 

Elektive pasienter må være klare til anestesi previsitt senest kl 12 dagen før planlagt inngrep. Alle elektive pasienter skal tilses av anestesilege før anestesi previsitt signeres.

 

Ved øyeavdelingen drives det ikke anestesi til ØH-pasienter til "dagbehandling". ØH-pasienter skal alltid være innskrevet ved en sengepost før anestesi og anestesilege skriver pasienten ut fra postoperativ avdeling til sengeposten. Videre utskrivelse fra sengepost til hjem eller sykehotell er det øyelege som har ansvar for.

Hva skal innkomstjournalen inneholde? 

 • aktuell sykehistorie/innleggelsesdiagnose
 • tidligere sykdommer
 • funksjonsnivå
 • medikamenter → medikamenttype, tidspunkt og dose
 • stimulantia
 • allergier
 • status presens, inkl. allmenntilstand, høyde, vekt, BT, puls, cor og pulm.

Supplerende undersøkelser 

 • Hb, EVF, TPK, Na, K, Cl og kreatinin: ved anemimistanke, malign sykdom, nyresykdom, diabetes mellitus, kardiovaskulær sykdom, bruk av diuretika/digitalis/steroider, redusert allmenntilstand eller pasient > 60 år
 • INR: ved bruk av warfarin eller ved leverlidelser
 • TPK: ved planlagt innleggelse av sentralvenøst kateter
 • HbA1c (under 3 mnd): ved diabetes mellitus
 • EKG (under 3 mnd): ved hypertensjon, kardiopulmonal sykdom, karsykdom, tromboembolisme, lungesykdom med funksjonsnedsettelse eller pasient > 60 år.
 • Rtg cervicalcolumna (under 6 mnd): bør vurderes i enkelttilfeller

Hvilke elektive pasienter bør vurderes av anestesilege i prepol? 

Elektive pasienter i ASA klasse I og II kan tilses av anestesilege dagen før planlagt inngrep, men pasienter i ASA-klasse III og IV bør vurderes av anestesilege i prepol. I tillegg bør pasienter med følgende tilstander vurderes av anestesilege i prepol, uavhengig av ASA-klasse:

 • tidligere hjerteoperert eller hjertesykdom
 • lungesykdom med funksjonsnedsettelse (eks KOLS)
 • hypertensjon dersom systolisk BT >160mmHg eller diastolisk BT >100mmHg
 • bilyd over hjertet, brystsmerter, dyspnoe eller synkope.
 • reumatoid artritt, psoriasis artritt, Bekhterev
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer
 • tidligere problem med narkose (pasient eller nær slekt)
 • tidligere operasjoner i hals/svelg eller stråling i området
 • BMI > 35

 

ASA-klassifisering

ASA I Frisk pasient. Ingen organisk, fysiologisk, biokjemisk eller psykiatrisk forstyrrelse. Ikke gravid, ikke røyker, BMI < 30, alder < 80 år.
ASA II Moderat organisk lidelse eller forstyrrelse som ikke forårsaker funksjonelle begrensninger. BMI 30-35.

ASA III

Organisk sykdom eller forstyrrelse som gir funksjonelle begrensninger. Eksempler: BMI >35, dårlig kontrollert HT, stabil angina pectoris, PM-implantat, moderat til alvorlig lungesykdom, diabetes med organkomplikasjoner, kronisk nyresvikt.

ASA IV Livstruende organisk sykdom, f.eks. ustabil angina, dårlig kontrollert KOLS, symptomatisk hjertesvikt, MI eller stroke under 3 mndr.