Obstipasjon

15.05.2022Versjon 0.1

Bakgrunn 

 • Obstipasjon er svært hyppig hos eldre generelt og særlig hos sykehjemspasienter
 • Obstipasjon er et symptom som kan ha diverse bakenforliggende årsaker
 • For pasienter med kognitiv svikt, kreves gode observasjoner; hyppighet, konsistens, mengde, farge, eventuell avføringsinkontinens

Definisjon  

Definisjon (minst 2 av følgende punkter)

 • < 3 tømminger per uke
 • hard og knollete avføring
 • unormal trykking er nødvendig
 • ufullstendig tømming
 • NB! Tilstopping av rektum kan gi paradoksal diaré, såkalt obstipasjonsdiaré

Årsaker 

Nedsatt motilitet i tarm med økende alder gir obstipasjonstendens. Obstipasjon kan utløses/forverres av en rekke årsaker

 

Tabell 1. Årsaker til obstipasjon

Årsak Eksempler
Organisk Kolorektal kreft, oppfyllinger i buken, iskemisk, postinflammatorisk, stenose
etter kirurgi
Endokrin/metabolsk Diabetes mellitus, hypotyreose, hyperkalsemi, porfyri, kronisk nyresvikt
Nevrologisk Ryggmargsskade, Parkinsons sykdom, paraplegi, multippel sklerose, autonom
nevropati
Muskulært Muskeldystrofi, dermatomyositt, amyloidose, kronisk intestinal pseudoobstruksjon
Anorektalt Analfissurer, analstrikturer, inflammatorisk tarmsykdom, proktitt
Medikamenter Opioider, antikolinergika, antihypertensiva (kalsiumblokkere), diuretika, jern,
antiepileptika, langvarig bruk av kontaktlaksantia
Diett/livsstil Lavt inntak av fiber, dehydrering, immobilitet, dårlige toalettvaner

Symtomer 

 • Redusert allmenntilstand og matlyst, eventuelt vekttap
 • Kvalme/oppkast, oppblåst mage, eventuelle smerter i mage/rektum
 • Obstipasjonsdiare – avføringsinkontinens
 • Delirium

Anamnese 

 • Akutt, kronisk eller akutt på kronisk?
 • Bruk av laksantia?
 • Sekundær obstipasjon (inkludert legemidler)?

Klinisk undersøkelse 

 • Undersøkelse av abdomen
  • ømhet, palpable oppfyllinger langs colon (fekalia), tumor, tarmlyder?
 • Inspeksjon av anus; hemoroider, fissurer etc.?
 • Rektal eksplorasjon; Sfinktertonus, rektocele, rektumprolaps, tumor, avføring i ampullen?
 • Vurdere hydreringsgrad

Supplerende undersøkelser 

Prøvetaking tilpasses det kliniske skjønn og mistenkt årsak. Ved nyoppstått obstipasjon hos eldre må cancer coli huskes som mulig årsak. Følgende utredning er mest aktuell:

 • Hb, SR, K, Ca, TSH, FT4, HbA1c, kreatinin, eGFR
 • Hemofec. x 3
 • Eventuelt koloskopi eller CT colon

Behandling 

Hvis pasienten får tømt seg ordentlig 2-3 ganger per uke er det sjelden nødvendig med medikamentelle tiltak

 

Ikke-medikamentell behandling

 • Fiber i kosten; frukt, korn, grønnsaker
 • Adekvat væskeinntak
 • Fysisk aktivitet
 • Faste avføringsvaner
 • Godt tilrettelagte toalettforhold
  • God sittestilling/høyde, skjerming, hygiene, nok hjelp og tid

 

Medikamentell behandling av akutt obstipasjon

 • Kontaktlaksantia i maksimal dose kveld, evt. tillegg av miniklystér (Microlax®) om morgenen
  • Natriumpikosulfat (Laxoberal®) 8-10 dråper – justering av dose avhengig av effekt eller
  • Bisakodyl (Toilax®/Dulcolax®) 2 tabletter
 • Vurder bruk av stort klyster (KLYX/Oljeklystér)
  • Obs. vasovagal reaksjon, arytmi
 • Vurder manuell plukking av avføring: Obs. smertelindring! Lidocain gel/analgetika
 • Medikamentell behandling av kronisk obstipasjon
  • Laktulose (Duphalac®)10-30 ml x 2-3; gi laveste effektive dose
  • Vurder tillegg av kontaktlaksantia vesper x 2-3/uke
   • Natriumpikosulfat (Laxoberal®) 8-10 dråper – juster dose avhengig av effekt eller
   • Bisakodyl (Toilax®/Dulcolax®) 1-2 tabletter eller
   • Sennaglykosid (Pursennid®) 2-4 tabletter
  • Vurder tillegg av miniklystér (Microlax®) morgenen etter kontaktlaksantia og doseøkning fast laksantia
  • Vurder tillegg av volumøkende laksantia; kontraindisert ved opioidbruk og svelgeproblem
   • Loppefrø/Ispaghula (Vi-Siblin®)
  • Ved behandlingsresistens kan Laktulose erstattes av makrogol/polyetylenglykol (Movicol®) 1-3 poser 

 

Kontraindikasjoner mot medikamentell behandling

 • Ileus
 • Aktiv inflammatorisk tarmsykdom
 • Akutt abdomen/peritonitt