Opioidavhengige pasienter

11.10.2022Versjon 1.4Forfatter: Harald Lenz

Generelt 

Målet med substitusjonsbehandling er å unngå abstinens, slik at pasienten blir værende i sykehuset for behandling. Opioidavhengige trenger i tillegg smertebehandling på lik linje med andre pasienter og ofte i større doser, men avhengigheten kompliserer ofte behandlingen.

 

Substitusjon hos abstinente opioidmisbrukere: Metadon er førstevalget. Startdose 20 mg x 2 første døgn, med gradvis økning til maks. døgndose 100 mg, med nedtrapping før utskrivelse.

 

Smertebehandling hos Metadon/Subutex/suboxonebrukere: Øke Metadondose med 20-60 mg/døgn fordelt på 2-3 doser. Subutex har langsom reversibel binding til reseptorene. Dette gir lang og uforutsigbar halvveringstid. Subutex virker som en partiell agonist og antagonist. Dette gjør subutex lite egnet ved smertebehandling, både alene eller sammen med annet opioid.

 

Ved større kirurgi bør man om mulig erstatte Metadon/Subutex med annet opioid 1-2 dager preoperativt (morfin, OxyContin + Paracet, NSAIDs) og snarest mulig gjenoppta vanlig substitusjonsbehandling.

 

Vurder alltid mulighetene for smerteblokkader. Vurder kombinasjon med Neurontin/antidepressiva/nevroleptika ved kompliserte smertetilstander over tid. Opioiddosene må alltid tilpasses pasientens tidligere forbruk av opioider og økes ytterligere ved økte smerter. Mange pasienter har blandingsmisbruk. Vær derfor oppmerksom på abstinenstilstander og behandle disse dersom symptomene dukker opp.

 

Opioid konverteringstabell: http://legemiddelhandboka.no/legemidler/80005