Mottak av pasient i fødsel med mistenkt eller påvist Covid-19, Føde / Barsel SSK

17.01.2022Versjon 2.1

Hensikt 

Sikre korrekt håndtering av pasienter med mistenkt eller påvist koronavirus

Målgruppe 

Kvinner som kommer til fødeavdelingen med mistenkt eller påvist Covid-19

Ansvar 

Jordmor, lege, barnepleier

Screeningspørsmål 

Det er også nyttig informasjon blant annet om beskyttelsesutstyr, isolasjon og prøvetaking i foretaksprosedyren "Smitteverntiltak og prøvetaking ved koronavirussykdom"

Det er viktig å stille spørsmålene ett og ett, og ikke samlet!

Se prosedyre i EkWeb: "Screeningspørsmål covid-19 før adgang til SSHF" EkWeb

 

 

Polikliniske pasienter 

 • NGF veileder
 • Pasienten møtes ved kvinneklinikkens hovedinngang.
 • Gi munnbind til pasienten med en gang. Hun bør bruke munnbind så mye som mulig under konsultasjonen.
 • Smitterom på poliklinikken:
  • Tidligere overgrepsmottak: primært pasienter uten symptomer
  • Rom 3 på gyn. pol: pasienter med symptomer
 • Bruk frakk, hansker, kirurgisk munnbind og beskyttelsesbriller eller visir. (Åndedrettsvern kan brukes ved mistenkt eller påvist covid-19 hvis pasienten har uttalt hoste).
 • Ikke nødvendig å ta covid-19 test med mindre det planlegges snarlig innleggelse (for eksempel ved vannavgang).
 • Oppfordre pasienten til å eventuelt ta med urinprøve (Mottaks-rommene har ikke toalett).
 • Ingen pasienter kan ha med pårørende inn, så fremt ikke det er et barn eller andre særskilte grunner. Det skal brukes telefontolk!
 • Pasienten bør forlate sykehuset med munnbind på
 • Avfall som ikke er synlig forurenset med biologisk materiale, kan hådteres som restavfall. Det vil si at det legges i pose, som knytes godt igjen i pasientrommet, og fraktes ut til desinfeksjonsrom / avfallsrom og legges i restavfall. Avfall som er synlig forurenset med biologisk materiale, legges i pose som knytes og legges i risikoavfallsboks.

 

 

Prøvetaking - Covid19 

 • Hvem skal testes?
  • Alle som legges inn på fødeavdeling eller observasjonsposten og som har luftveissymptomer, influensaverk i kroppen og /eller feber.
  • Polikliniske pasienter med luftveissymptomer, influensaverk i kroppen og /eller feber hvor det er planlagt snarlig innleggelse (for eksempel induksjon, vannavgang).
  • Det bør være lav terskel for å teste gravide som røyker eller med komorbiditet som hypertensjon, hjerte-eller lungesykdom, diabetes, kronisk nyre-eller leversykdom, nevromuskulære sykdommer, immunsykdommer eller immunmodulerende behandling og adipositas (BMI ≥35).

 • Testpinnen (blå), finnes påvaktrommet, føen og påtralle ved mottaksrom på poliklinikken.
 • Prøvetaker skal være iført beskyttelsesutstyr
  • Frakk
  • Kirurgisk munnbind med visir (øyebeskyttelse)
  • Hansker
 • Prøvetaking:
  • Se prosedyrer i EK:
   • Organisering av prøvetaking av elektive pasienter for covid-19 SSHF
   • Smitteverntiltak ved koronasykdom: Overskrift "Prøvetaking", side 2.
   • Bruk av hurtigtest ved mistanke om covid-19
  • Ta prøve først i hals (tonsilleregionen), deretter dyp neseprøve. Pasienten nyser lett ved neseprøve, avtal hoste-/nyseretning (vekk fra deg).
 • Etter at prøven er tatt prøveglasset skal desinfiseres med 70% overflatesprit før rommet. Merk med riktig etikett og lever mikrobiologen enten via rørpost eller direkte.
 • Hvordan rekvirere: Under feltet prøvetaking: Kryss av for «prøve tas av rekvirent». Hastegrad: Kryss av for «Straks». Søk i søkefeltet på "SARS".
 • Analyse: Vanlig virustest: Us-SARS-CoV-2RNA (Covid). Hurtigtest: Us-SARS-CoV-2RNA GeneXpert Hurtigtest.
  Skriv i gult merknadsfelt: «Mistanke om covid-19 smitte». Oppgi telefonnummer ved hurtigtest. Lagre. Skriv ut etikett som limes på prøveglass.

 

 

Link til kurs i Læringsportalen

Innlagte pasienter på fødeavdeling / observasjonsposten 

FØR ankomst til fødeavdeling

 • Pasienten skal selv ta på seg kirurgisk munnbind ved positiv screening
 • Hvis pasienten har svart JA på et eller flere av screeningspørsmålene: ISOLER!
 • Hvis pasienten har påvist koronavirus og har tydelige luftveisrelaterte symptomer konfereres gyn. vakt. Viderebehandling i samråd med vakthavende infeksjonsmedisiner, alternativt medisinsk B-vakt.

 

Når ambulansen melder inn pasient:

 • Koordinator spør screeningsspørsmål til ambulansen
 • Det er ønskelig at overlevering av pasient som kommer med ambulanse skjer i gangen utenfor fødeavdeling. Jordmor tar med seg en ren seng.
 • Dersom pasienten ikke har på munnbind, settes dette på pasienten.
 • Jordmor som tar imot pasienten er kledd i kirurgisk munnbind, briller/visir, smittefrakk og hansker.

 

Innleggelse av gravid med moderat til alvorlig covid-19

 • Bør fortrinnsvis ligge på medisinsk avdeling, men håndteres ut fra situasjon.
 • Bør håndteres av et multidisiplinært team (jordmor, obstetriker, spesialist innen intensivmedisin, mikrobiolog/infeksjonsmedisiner, anestesilege og nyfødtlege).
 • Lav terskel for konferering med tertiærsenter
 • Bør leires i modifisert mage-sideleie
 • Antikoagulasjon bør vurderes på liberalt grunnlag til gravide med covid-19.
 • Overvåkning basert på klinisk evaluering (ONEWS; respirasjonsfrekvens (RF), O2-metning, temperatur, BT, puls og bevissthetsnivå, samt klinisk undersøkelse), med fokus på O2-metning og endringer i RF.
  • Ifølge Italienske retningslinjer bør O2-metning være ≥95 % og nesekateter brukes for å oppnå dette. Ved metning < 95 % med 4l O2 på nesekateter, bør ventilasjonsstøtte vurderes.
 • Andre parametere
  • Differensialtelling, CRP, blodgass, laktat, nyrefunksjon, leverfunksjon, koagulasjonsstatus, hjerteenzymer (CK)
  • Blodkultur ved mistanke om sekundær pneumoni/sepsis
 • Føtal overvåkning: Sjekk fosterlyd daglig med doppler fra uke 24-28. Fra uke 28 CTG x 1 daglig, oftere ved klinisk indikasjon. CTG-tolkning kan være utfordrende hos covid-19-syke gravide når faktorer som prematuritet, feber og sederende medikamenter i kombinasjon eller for seg selv påvirker fosterets hjertefrekvens. Forløsning på føtal indikasjon bør være grundig vurdert.
 • Ultralyd med biometri, fostervannsmåling og doppler i arteria umbilicalis (minimum) som ledd i primærundersøkelsen når pasienten er stabilisert. Gjentas avh. av klinikk og ultralydfunn.
 • Vurder lungemodning ved risiko for fødsel < 34 gestasjonsuke, men ved alvorlig respirasjonssvikt bør infeksjon-/ intensiv-/anestesilege konsulteres.
 • Forløsning, evt. induksjon vurderes fortløpende ved syk gravid av et multidisiplinært team. Ved alvorlig syk gravid bør ikke forløsning utsettes for å oppnå lungemodning hos fosteret. Stabilisering av den gravide har første prioritet.
 • Behandling (antiviral behandling, antibiotika, støttebehandling, intensivbehandling, tromboseprofylakse), se NGF veileder
 • Gravide med lette til moderate symptomer på covid-19 innlagt på obstetrisk indikasjon, følges opp etter gjeldende retningslinjer (som pasienter uten covid-19).

 

Fødsel

 

Forberedelser

 • Dørene til fødeavdeling er låst. Pasient vil bli møtt av personalet utenfor inngangen til SSK og får utdelt munnbind. Følg vedkommende direkte til fødestue- primært 275 og 272.
 • Ingen med mulig smitte skal sitte på venterom.
 • Det skal være minst mulig utstyr i rommet, utstyr/møbler må tåle rengjøring og desinfeksjon.
 • Dekk tastaturet på CTG apparat og PC.
 • Unngå å åpne skapene på fødestuen. Disse SKAL tapes igjen før pas kommer inn i rommet. Lag et eget fødebord med det utstyret du trenger.
 • Ta på personlig beskyttelsesutstyr. Åmdedrettsvern (FFP3 eller FFP2) skal benyttes ved aerosoldannende prosedyrer. Åndedrettsvern kan også brukes ved nær kontakt, < 2 meter, til covid-10 pasient med uttalt hoste.

 

Under fødsel

 • Vakthavende fødeoverlege, anestesilege og nyfødtlege bør informeres når Covid-19 positiv pasient kommer inn i fødsel.
 • Personale skal være iført beskyttelsesutstyr: frakk, kirurgisk munnbind med visir (øyebeskyttelse), hansker, hette og vurder skotrekk/smittesko. Vanntett munnbind (IIR)med visir/øyebeskyttelse bør skiftes etter 4 timer.
  (Det er pr i dag ikke grunnlag for at fødsler er en aerosolgenerende prosedyre. FFP3-masker og tilsvarende er dermed ikke nødvendig).
 • Det er ikke nødvendig at den fødende har på seg munnbind under fødsel.
 • Begrens antall personer til stede og gå minst mulig inn og ut av rommet.
 • Loggfør alle som går inn og ut av rommet, (se koronasiden på intranett – skjema) heng skjema Besøkslogg på utsiden av døren.
 • Når rommet forlates: Ta av hansker og frakk på fødestuen. Vask hender. Utenfor fødestuen, fjernes briller som droppes i Virkon-bøtte. Munnbind kastes i gul søppel.
 • Det anbefales kontinuerlig fosterovervåkning med CTG i fødsel for kvinner med Covid-19.
 • Invasive prosedyrer som skalpelektrode og laktatprøver, samt operativ forløsning på vanlig obstetrisk indikasjon Laktatmåling ved covid-19.
 • Måling av BT, puls, temp., RF og O2-metning x 1 pr time, men vil avhenge av den gravides almenntilstand
  • O2-metning bør være ≥ 95 %O2
   • O2-tilskudd bør gis med nesekateter med 1-4 liter hvis redusert metning, evt. med kirurgisk munnbind over
   • Det er anbefalt å ikke bruke fuktet O2 (eller maske) for å redusere risiko for dråpesmitte, dog er nebuliserende medikamentbruk ikke regnet som aerosolgenererende
 • Pasienter moderat-alvorlig med covid-19 er sett å ha økt risiko for tromboembolisme, slik at antikoagulasjon bør vurderes på liberalt grunnlag til gravide med covid-19.
 • Pasient med påvist Covid-19 skal ikke ha lystgass (kan øke aerosolering og spre virus)
 • EDA anbefales
  • Trombocytter vurderes målt
 • Instrumentell forløsning for å avkorte trykketid ved dyspnoe kan vurderes. Tilstreb 1 lege alene med jordmor ved instrumentell forløsning, vurderes ut ifra kompetanse og situasjon. (kiwi, tang er å foretrekke for å begrense utstyr)
 • Sikre at barnelege informeres ved kompliserte forløsninger i rimelig tid til å planlegge mottak av barn.
  Rom 271 blir brukt som asfyksirom ved smitte. Påvist / mulig CoVid19 infeksjon av fødekvinner og mottak av de nyfødte barnet, BUA, nyfødtintensiv
 • Der det er å forvente at barnet vil trenge tilsyn rett etter fødsel, skal dette gjøres uten forutgående kontakt med mor/partner, inntil barnelege eller annet personell har besluttet at barnet ikke skal legges inn ved nyfødt intensiv.
 • Friske nyfødte isoleres sammen med mor etter fødsel.
 • Post partum stell av mor og barn gjøres etter smittevernsrutiner for dråpesmitte koronavirus.
 • Norsk gynekologisk forening: Koronavirus ved svangerskap og fødsel

 

Etter fødsel

 • Barselpasienter med påvist Covid-19 skal overføres infeksjonsposten om de ønsker ikke tidlig hjemreise. Vakthavende lege skal kontakte vakthavende infeksjonsmedisiner. Husk å ta på pasienten munnbind før transport!

 

Avfall etter isolert pasient

 • Avfall som ikke er synlig forurenset med biologisk materiale, kan håndteres som restavfall. Det vil si at det legges i pose, som knytes godt igjen i pasientrommet, og fraktes ut til skyllerom og legges i restavfall.
 • Avfall som er synlig forurenset med biologisk materiale, legges i pose som knytes og legges i risikoavfall.

 

Sectio

 • Pasienten bør om mulig selv gå ut til ren seng som skal stå klar på utsiden.
 • Både ved akutt og elektivt sectio setter kvinnen kirurgisk munnbind på seg selv (hvis mulig) og hendene hennes desinfiseres før hun transporteres til operasjonsgang. Sengeender og sider bør også desinfiseres.
 • Operasjonsstue klargjort for smitte skal benyttes: Elective sectio: 213, Akutt sectio: Operasjonsstue 9.
 • Spinal benyttes på vanlig indikasjon, og det bør være meget høy terskel for generell anestesi (pga. lungefunksjon og smitterisiko ved intubering)
 • Spesialmunnbind til personell på stue ved bruk av narkose (FFP2 og FFP3 masker da intubering er aerosolgenererende prosedyre)
 • Barnet regnes ikke som smitteførende så lenge det ikke har vært i nærkontakt med mor
 • Jordmor som blir igjen på stuen får utstyr inn til seg for å ta pH prøver. PH prøvene analyseres på føden, men man må tørke sprøytene med virko inne i slusen før man tar de ut fra operasjons avdeling.
 • Jordmor undersøker moderkaken inne i operasjons stue. Moderkaken legges inn i en ren påse i sluse område før man tar den på føden (fryseboks).
 • Ledsager kan ikke være med på sectio, men kan vente på stue 271.
 • Dersom avdelingen tillater det, kan mor komme via fødeavdelingen (rom 271) og familien får litt tid sammen før mor skal videre til barsel. Personalet fra barsel må være forbered å hjelpe.

 

Klargjøring av rom etter fødsel

 

Barsel omsorg

 

 

 

 

 

 

 

Kryssreferanser 

Bruk av hustigtest ved mistanke om covid-19

Desinfeksjon / smittevask ved opphør av isolering og flekkdesinfeksjon

Påvist /mulig CoVid19-infeksjon av fødekvinner og mottak av det nyfødte barnet

Smitteverntiltak og prøvetaking ved koronavirussykdom

Mottak av poliklinisk eller elektiv pasient med mistenkt eller påvist covid-19

Smittevernsrutiner for dråpesmitte

Dråpesmitteplakat koronavirus

Screeningspørsmål covid-19 før adgang til SSHF

Rengjøring og utvidet desinfeksjon ved koronaviruspandemien i SSHF

Koding av coronavirus

Desinfeksjon / smittevask ved opphør a isolering og flekkdesinfeksjon

Koronavirus - registrering i DIPS

Laktatmåling ved covid-19