Intravaskulær kateter-relatert bakteremi/fungemi (KRB/F)

08.02.2024Versjon 1.9Forfatter: Vidar Ormaasen, Dag Henrik Reikvam og Nils Olav Hermansen

Bakgrunn 

Infeksjon utgående fra inneliggende venøse/arterielle katetre med vekst i blodkultur.

Diagnostikk 

Definitiv diagnose

Pasient med oppvekst i blodkultur hvor ikke annet infeksjonsfokus påvises og ett av følgende tilleggskriterier:

eller

  • Identisk mikrobe isolert fra to blodkulturer, en tatt gjennom inneliggende kateteret og en tatt fra perifer vene.

 

Prøvetaking og undersøkelse av infeksjon ved innstikksted for kateter brukes ikke for påvisning av KRB/F.

 

Indikasjon for mikrobiologisk analyse av kateterspiss kun ved klinisk mistanke om kateterrelatert blodbaneinfeksjon.

Behandling - generell prinsipper 

Se også Nasjonal faglig retningslinje publisert av Helsedirektoratet

 

  • Fjern det intravaskulærekateteret om mulig. Særlig viktig ved vekst av biofilmdannende og virulente mikrober som Staphylococcus aureus, Acinetobacter, Pseudomonas og gjærsopp
  • Antibiotika (se nedenfor). Dosering av antibiotika er tilsvarende behandling av akutt osteomyelitt i kapittel Osteomyelitt. Dersom man velger å beholde kateteret vurderes lokal lokal antibiotikaløsning i kateteret («antibiotikalås») sammen med IV antibiotikaterapi. Vanligvis 2 ml antibiotikum installert daglig, mest erfaring har man med vancomycin, ceftazidim, cefazolin og gentamicin (Se UpToDate).
  • Daglige blodkulturer fra perifer vene tas etter behandlingsstart inntil sterilitet.

Behandling - empirisk regime 

Fordi koagulase-negative stafylokokker er den hyppigste årsak anbefales vankomycin, evt daptomycin eller linezolid. Ved ønske om også å dekke for gram negative mikrober, anbefales i tillegg 3. generasjons kefalosporin

 

Ved soppmistanke gis i tillegg et ekinokandin. Valg av middel justeres deretter etter reistensbestemmelse; som regel påvises azolfølsomme gjærsopper.

Behandling ved identifiserte mikrober 

Koagulase-negative stafylokokker (KNS)

Fjern kateteret om mulig. IV antibiotisk monoterapi basert på resistensbestemmelse i 5-7 dager etter fjernelse av kateteret. Dersom man velger å beholde kateteret, gis IV antibiotikaterapi i 14 dager i kombinasjon med lokal antibiotikaløsning i kateteret ("antibiotikalås" - se over)

 

S. aureus og S. lugdunensis

Fjern kateteret om mulig. IV antibiotikum basert på resistensbestemmelse. Behandlingstid 2 uker etter kateterfjernelse dersom pasienten er feberfri og har fravær av bakteriemi innen 72 timer etter behandlingsstart. Dersom pasienten er immunsupprimert, neutropen eller har implanterte fremmedlegemer vurderes behandlingstiden økt til 4 uker. Trans-oesophagus ekkokardiografi (TEE) anbefales for å utelukke klaffeaffeksjon 5-7 dager etter påvist bakteremi.

 

Dersom man velger å beholde kateteret, gis IV antibiotikaterapi i 4 uker i kombinasjon med lokal antibiotikaløsning i kateteret («antibiotikalås» - se over)

 

Enterokokker

Fjern kateter om mulig. IV antibiotikabehandling. Ampicillin førstevalg dersom følsomhet. Vankomycin, daptomycin eller linezolid etter resistensbestemmelse dersom ampicillin ikke kan benyttes. Behandlingstid 7-14 dager etter kateterfjernelse ved ukomplisert forløp (normal TEE samt afebrilitet og negativ blodkultur etter 72 timers behandling). Antibiotisk kombinasjonsbehandling kun dersom endokarditt påvist.

 

Dersom man velger å beholde kateteret, gis IV antibiotikaterapi i 14 dager i kombinasjon med lokal antibiotikaløsning i kateteret («antibiotikalås» - se over).

 

Gram-negative stavbakterier

Fjern kateteret om mulig. Dersom blodkultur gir vekst av potensielt biofilmdannende gram-negativ: Acinetobacter baumannii, Pseudomonas sp. og Stenotrophomonas maltophilia er det spesielt viktig å fjerne kateteret. Systemisk antibiotika basert på resistensbestemmelse. Antibiotikabehandlingens lengde 7-14 dager etter fjernet kateter. Dersom kateter ikke er fjernet: minimum 14 dager i tillegg til «antibiotikalås» - se over.

 

Andre gram-positive mikroorganismer

Corynebacterium sp., Bacillus sp.. og Micrococcus sp. kan gi KRB. Både korttids katetere og langtids CVK/VAP må fjernes. IV behandlig med vankomycin anbefales for som empirisk dekning, deretter justering etter resistensbestemmelse. Behandlingstid er 2 uker etter kateterfjerning.

 

Candida sp.

Fjerne kateteret om mulig. Dersom kortvarig liggetid for kateter og ikke opplagt origo for candidemi, og dersom venøs tilgang er begrenset, kan kateteret skiftes over guidewire. Dersom kateterspissdyrkningen gir identisk mikrobe med blodkulturisolatet, må kateter fjernes.

 

Antifungal behandling skal gis i 14 dager etter negativ blodkultur, forutsatt at det ikke er påvist metastatisk soppaffeksjon (f eks endokard, øye). I Norge påvises som oftest azol-følsom gjærsopp.Ved påviselig fungemi 3 døgn etter start av adekvat soppbehandling må behandlingen strekke seg over 4-6 uker.