Generelle prinsipp - ansvarsfordeling

21.02.2024Versjon 0.6

Forord 

Prosedyren om syntetiske DMARDs er utarbeidet av legene ved revmatologisk avdeling i Ålesund, med Karen Agnete Irgens og Hallvard Fremstad som hovedforfattere. Prosedyren var sist på høring i 2017, og det er planlagt ny gjennomgang i løpet av 2020.

 

Det er opprettet en nasjonal arbeidsgruppe som består av:

  • Karen Agnete Irgens, Ålesund Sykehus
  • Hallvard Fremstad, Ålesund Sykehus
  • Deltakere fra minst 2 av de andre helseregionene kommer i løpet av kort tid

 

Det er et pågående revisjonsarbeid av prosedyren pr februar 2024.

 

For spørsmål, kontakt fagrådets representant, Maria Boge Lauvsnes (maria.boge.lauvsnes@sus.no)

Revmatolog 

Behandling med csDMARD er en spesialistoppgave. Legene i revmatologi som følger opp behandlingen må ha oversikt over pasientens csDMARD dosering og evt bivirkninger. Legene er avhengig av tilbakemelding fra fastlegen og/ eller pasientene ved endringer i behandlingen.

 

Før behandlingsoppstart er det viktig at pasienten vurderes med hensyn på risikofaktorer, andre sykdommer og andre medikament og eventuelle interaksjoner.

Pasient 

Pasientene må informeres grundig om det enkelte medikament, dose, administrasjonsform, evt viktige interaksjoner, forventet effekt og kontrollrutiner. Vi anbefaler at pasientene får utdelt skriftig informasjonsmateriell fra NRF

 

Det er pasientens ansvar å møte opp til kontroller og blodprøvetaking.

 

Pasienten bør ha mulighet til å henvende seg direkte til revmatologisk avdeling ved usikkerhet vedrørende medikament.

Fastlege 

Fastlegene må få informasjon om csDMARD dose, administrasjon, potensielle bivirkninger og kontrollrutiner. Hensikten med kontrollrutinene er å fange opp tegn på bivirkninger og toksisitet før alvorlige komplikasjoner inntrer. Ansvaret for å følge opp resultatet av rutinekontrollene kan delegeres til fastlegen. Det må avklares tydelig hvem som har ansvar for å følge opp avvikende blodverdier, hypertensjon eller andre symptom på bivirkninger. Dersom medikament seponeres eller dosen endres, ønsker revmatolog tilbakemelding, da det kan ha betydning for videre behandling.

Kirurgi 

Vi har i våre retningslinjer valgt å skrive bruk av csDMARD ved elektiv kirurgi istedenfor ortopedisk kirurgi. Vi har kun funnet vitenskapelig litteratur og forskningsstudier om bruk av csDMARD ved ortopedisk kirurgi. Vi har ikke funnet informasjon om bruk av csDMARD ved bløtdelskirurgi. (Referanse 13-15)