Analyser

Dyrkning av sterile væsker, andre

07.06.2021Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om peritonitt, empyem, bakteriell artritt, bakteriell bursitt mm.

Prøvemateriale 

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

  • Penselprøver på Amies transportmedium bør oppbevares i kjøleskap og er holdbar i opptil 3 døgn fra prøvetakning
  • Prøveglass med saltvann/uten tilsetning samt aspirert materiale på sprøyte kan oppbevares i kjøleskap i opptil 1 døgn, men raskest mulig transport til laboratoriet må tilstrebes

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkningsmetodikk.

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

Svartid 

  • Direkte mikroskopi utføres på purulent materiale mottatt på steril beholder
  • Ved utsæd på fast medium: Aerob og anaerob dyrking (3 dager)
  • Hvis materialet mottas på blodkulturflasker, inkuberes de i 5 dager (både aerobt og anaerobt)

Tolkning 

I prøver fra lokalisasjoner som normalt er sterile, rapporteres som hovedregel alle funn.