Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus DNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
17.06.2022Versjon 1.6

Indikasjon for prøvetaking 

  • Screening etter organ- eller benmargstransplantasjon for tidlig diagnose av CMV-infeksjon
  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom hos immunsupprimerte
  • Utredning av mistenkt intrauterin CMV-sykdom

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten tilgang til elektronisk rekvirering, se Rekvisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av CMV virus DNA.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Ved påvist virus DNA; tallverdi angis IU/mL.

Svartid 

1-2 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 25,2 %.

Usikkert måleområde ±0.5 log (dvs ± ca 3 x verdi).

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 23.05.22

Tolkning 

Fra 4.3.21 er analysen oppdatert for å optimalisere kvantiteringen sammenholdt med WHO-standard. Standarden var også i bruk tidligere, men da som en periodisk kontroll. Nå vil standarden være integrert i alle PCR-oppsettene. På grunn av denne oppdateringen blir deteksjonsgrense og nedre grense for eksakt kvantitering noe endret. Deteksjonsgrensen er nå ≤199 IU/ml (Ikke påvist), tidligere < 36 IU/ml (Ikke påvist). Nedre grense for eksakt kvantitering er nå < 500 IU/ml(Påvist), tidligere < 200 IU/ml(Påvist). Endringen vil kunne medføre noe høyere tallverdier enn tidligere. Ta gjerne kontakt på tlf 906 28 040 for å diskutere evt problemstillinger knyttet til kvantiteringen.

 

Deteksjonsgrense: 200 IU/mL.
Kvantiterbart område: 500 IU/mL - 5 000 000 IU/mL.

Virusmengder under 500 IU/ml kan ikke nærmere kvantiteres og rapporteres derfor som < 500 IU/ml, ikke et eksakt tall.

 

EDTA plasma:

Virusmengde i plasma, IU/mL Tolkning
< 199 (Ikke påvist) CMV DNA ikke påvist
< 500 (påvist) Lav virusmengde. Eksakt virusmengde kan ikke angis
500 - 10000 Moderat virusmengde. Klinisk betydning er avhengig av pasients grunnsykdom
> 10000 Høy virusmengde. Er ofte ledsaget av kliniske symptomer.

 

For urin, spinalvæske og fostervann:

Der DNA påvises vil funnet bli vurdert av lege. Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.