Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus DNA kvantitering

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.9Forfatter: Grete Kro Birkeland, Regine BarlinnGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

  • Screening etter organ- eller benmargstransplantasjon for tidlig diagnose av CMV-infeksjon
  • Utredning av mistenkt CMV-sykdom hos immunsupprimerte
  • Utredning av mistenkt intrauterin CMV-sykdom

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Kvantitativ påvisning av CMV virus DNA.

Utførende laboratorium 

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Ved påvist virus DNA; tallverdi angis IU/mL.

Svartid 

1-2 virkedager.

Måleusikkerhet 

Variasjonskoeffisient 51,5 %.

Usikkert måleområde ±0.3 log (dvs ± ca 2 x verdi).

 

Måleusikkerheten oppdateres hvert halvår. Sist oppdatert 29.03.23

Tolkning 

Fra 4.3.21 er analysen oppdatert for å optimalisere kvantiteringen sammenholdt med WHO-standard. Standarden var også i bruk tidligere, men da som en periodisk kontroll. Nå vil standarden være integrert i alle PCR-oppsettene. På grunn av denne oppdateringen blir deteksjonsgrense og nedre grense for eksakt kvantitering noe endret. Deteksjonsgrensen er nå ≤199 IU/ml (Ikke påvist), tidligere < 36 IU/ml (Ikke påvist). Nedre grense for eksakt kvantitering er nå < 500 IU/ml(Påvist), tidligere < 200 IU/ml(Påvist). Endringen vil kunne medføre noe høyere tallverdier enn tidligere. Ta gjerne kontakt på tlf 906 28 040 for å diskutere evt problemstillinger knyttet til kvantiteringen.

 

Deteksjonsgrense: 200 IU/mL.
Kvantiterbart område: 500 IU/mL - 5 000 000 IU/mL.

Virusmengder under 500 IU/ml kan ikke nærmere kvantiteres og rapporteres derfor som < 500 IU/ml, ikke et eksakt tall.

 

EDTA plasma:

Virusmengde i plasma, IU/mL Tolkning
< 199 (Ikke påvist) CMV DNA ikke påvist
< 500 (påvist) Lav virusmengde. Eksakt virusmengde kan ikke angis
500 - 10000 Moderat virusmengde. Klinisk betydning er avhengig av pasients grunnsykdom
> 10000 Høy virusmengde. Er ofte ledsaget av kliniske symptomer.

 

For urin, spinalvæske og fostervann:

Der DNA påvises vil funnet bli vurdert av lege. Tolkning vil avhenge av klinisk problemstilling og virusmengde.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.