Medisinsk teknisk utstyr - opplæring

07.12.2022Versjon 0.4Forfatter: Unni Schrøen-NordströmGodkjent av: Tor Kjetil Nerhus (klinikksjef)Godkjent dato: 2022-12-07

Hensikt og omfang 

Personell som bruker medisinsk teknisk utstyr (MTU), skal ha tilstrekkelig kunnskap om utstyret og risikomomenter forbundet med bruken av det. Brukerne skal ha kunnskap om de medisinske virkninger, og om hvordan feil betjening eller feil ved utstyret kan påvirke pasienten.

 

Brukeren skal være i stand til å kontrollere, klargjøre og etterse utstyret innenfor de retningslinjer som gjelder for brukerettersyn.

Ansvar / målgruppe  

 • Klinikksjefene har overordnede ansvar for at de ansatte har nødvendig kompetanse
 • Avdelingssjefene har ansvar for å planlegge og gjennomføre og registrere opplæring for personalet på avdelingen
 • Avdelingsoverlegene skal registrere opplæring for alle leger
 • Dersom avdelingene har funksjoner som superbrukere / fagutviklingssykepleiere evt. annet, vil det være naturlig at disse funksjonene bistår med å oppdatere opplæringsmateriell, gjennomføre undervisning og veileder andre

Handling 

Def. medisinsk teknisk utstyr (MTU) = elektromedisinsk utstyr er: Ethvert medisinsk utstyr, inkludert systemløsninger, som er avhengig av en elektrisk energikilde.

 

Det skal være kvalitative krav til undervisningen og ansattes evne til å beherske MTU etter gjennomført intern opplæringen.

Opplæringen skal bestå av et introduksjonsprogram for alle nyansatte, samt vedlikeholds opplæring tilpasset den enkelte avdeling og risiko ved det utstyr som brukes der.

 

Planlegging

Opplæring planlegges ut fra følgende kriterier:

 • Kompetansekrav
 • Registrert kompetanse
 • Risikovurdering
 • Nyansettelser / vikarer
 • Nyanskaffelser

 

Opplæringsregister

Dokumentasjon på opplæring skal inneholde:

 • Navnet til den enkelte medarbeider
 • Utstyrs type
 • Dato for gjennomføring av opplæring
 • Signatur (elektronisk eller av den enkelte)

 

Gjennomføring

Opplæring i MTU gjennomføres etter behov og kartlagt risiko.

Opplæring i de enkelte apparater kan gjennomføres i avdelingene, enten ved hjelp av interne undervisnings­krefter eller med assistanse fra leverandør etter avtale.

For leger: Avdelingsoverlege/seksjonsoverlege kartlegger kompetanse/behov for opplæring ved nyansettelse - og gjennomfører opplæring etter behov.

Leger deltar på årlige kurs/gjennomganger sammen med andre yrkesgrupper. Deltakelse på slike kurs annethvert år ansees som et minimumskrav.

 

Opplæringen skal bidra til at alle ansatte som skal bruke MTU har nødvendig kompetanse til å gjøre dette på en sikker måte.

 

Introduksjonsprogram for nyansatte og vikarer

Nyansatte og vikarer som skal bruke MTU gjennomgår et introduksjonsprogram.

Opplæring i bruk av MTU skal være i henhold til den ansattes kompetanse og oppgaver.

 

Praktisk trening under veiledning

Veiledning i praktiske situasjoner skal gis av de erfarne medarbeiderne i avdelingen. En kontaktperson / mentor / veileder som den nyansattes leder peker ut, skal være en støttespiller for den nyansatte og skal bidra til at det gis tilstrekkelig veiledning.

Introduksjonsprogrammet med sjekkliste skal være tilpasset hver enkelt avdeling.

Ved introduksjonsperiodens slutt leveres sjekklisten til nærmeste leder. Den nyansatte settes ikke til selvstendige oppgaver før nærmeste leder, i samarbeid med kontaktpersonen, bestemmer dette.

Introduksjonsprogrammet skal foreligge skriftlig, og den nyansatte får en kopi av det.

Årlig gjennomgang

Superbruker / fagutviklingssykepleier har ansvar for årlig gjennomgang og dokumentasjon.

Utstyrsspesifikke kurs - nyanskaffelser, innlån og modifikasjoner

Ved anskaffelse eller leie av nytt utstyr, som er ukjent for avdelingen, gjennomføres det undervisning.

Kursene dekker både tekniske og medisinske forhold ved bruk av utstyret samt bruker­ettersyn.

Nyanskaffet utstyr tas ikke i bruk før tilstrekkelig opplæring er gitt.

Nyanskaffet utstyr skal registreres ved mottak i avd.

Innlånt utstyr, og modifisert forbruksmateriell eller utstyr, betraktes som nyanskaffet utstyr.

 

Etter gjennomført undervisning skal brukerne beherske:

 • Funksjonskontroll utføres hver gang før utstyret tas i bruk. For enkelte typer utstyr utføres funksjonskontroll til faste intervaller for å sikre at utstyret er klart til bruk på kort varsel. For dette utstyret utføres ikke nødvendigvis funksjons­kontroll før hver gangs bruk.
 • Klargjøring, utføres umiddelbart før utstyret brukes, og består av sammensetting av enkeltkomponenter, innstilling, tilkopling til ytre tilførselskilder, kontroll/supplering av forbruksdeler, mm.
 • Vedlikehold som er beskrevet i prosedyrer og i samsvar med anbefalinger fra produsent av utstyret. Dette kan bestå av batterilading /-skifte, kalibrering, skifte av slitasjedeler og rengjøring.

 

Ved tegn på skade skal Unitronic eller leverandør kontaktes.

Kontroll 

 • Den enkelte medarbeider har ansvar for å ha nødvendig kompetanse og gi beskjed om behov for opplæring til sin nærmeste leder
 • Skjemaer for registrering oppbevares på den enkelte avdeling / seksjon / post
 • Avdelingssjef har ansvar for at opplæring gjennomføres og dokumenteres