Organdonasjon sjekkliste

10.09.2020Versjon 2.0Forfatter: Gunhild Holmaas & Hans Flaatten

Generelt 

 • Fyller pasienten forutsetningene for å tenke organdonasjon?
 • Ringe transplantasjonskoordinator. Er pasienten aktuell for organdonasjon?
 • Ordiner efedrin bolus eller noradrenalin til bruk etter cushingrefleks
 • Ta hepatitt B- og C og HIV-PCR dersom pasienten er iv narkotikamisbrukere
 • Ta nese/hals viruspakke med tanke på Covid 19
 • Be A-vakt sende prøver til Rikshospitalet
 • Sjekk hosterefleks, smerterefleks, pupiller, cornearefleks, apnøtest og kalorisk prøve. Skriv resultat og tidspunkt i DIPS og fyll ut "Dokumentasjon ved organdonasjon"
 • Kontakt pasientansvarlig lege og informer om mulig organdonasjon
 • Kontakt ortoped og spør om beindonasjon er aktuelt
 • Sjekk om pasienten har donorkort i kjernejournalen
 • Informer pårørende og spør om organdonasjon. Husk beindonasjon
 • Ring transplantasjonskoordinator og informert om resultat av samtalen. Avtal ytterligere undersøkelser som skal gjøres 
 • Informer sentralvakt/A-vakt og anestesilege bakvakt på SOP om at det sannsynligvis blir organdonasjon
 • Bestill alle avtalte undersøkelser, inkludert cerebral CT angiografi sammen med CT thorax og abdomen eller cerebral angiografi ved samtidig coronar angiografi 
 • Informert familien om hva som skal gjøres og tidsplan
 • Kontakt politiet ved ulykke/unaturlig dødsfall og spør om rettslig obduksjon. Eventuelt kontakt rettspatolog. Rettslig obduksjon er ikke til hinder for donasjon.
 • Sett i gang organpreservasjon og utfør nødvendig kanylering
 • Skriv under "Dokumentasjon ved organdonasjon"  sammen med nevroradiolog etter CT angiografi/angiografi
 • Ordiner Metylprednisolon 15mg/kg iv  (gis etter angiografi)
 • Ring transplantasjonkoordinator om resultatet og få ca. tid for organuttak
 • Ring nevrokirurg (ortoped) og be dem legge operasjon (og beinuttaket) i Orbit
 • Ring anestesi bakvakt SOP og informert om planlagt donasjon og informer A-vakt/sentralvakt intensiv/TIO/MIO og pasientansvarlig intensivsykepleier om planlagt donasjon
 • Motta informasjon fra transplantasjonskoordinator om når transplantasjonsteamet kommer, hvor mange team som kommer, hvilke organer som planlegges å ta ut og om anestesilege medfølger teamet. Gi beskjed til A-vakt/ sentralvakt intensiv/TIO/MIO og intensivsykepleier
 • Ring anestesi bakvakt SOP om tidspunkt for henting på intensiv (1,5 timer før transplantasjonsteamet kommer) og gi klinisk informasjon om donoren
 • Følg donor fra MIO/TIO til SOP og gi rapport til SOP bakvakt
 • Send elektronisk dødsattest med kopi i DIPS, fyll ut autopsirekvisisjon, fyll ut diagnosekode Z52.9 i ICIP og skriv morsnotat i DIPS