Første vurdering

26.11.2020Versjon 2.2Forfatter: Pål Aksel Næss, Christine Gaarder, Nils Oddvar Skaga, Anders Holtan

Første vurdering  

Fysiologisk normal pasient har/er:

 • ubesværet, rolig respirasjon
 • systolisk blodtrykk over 90 mmHg (> 110 mmHg hos eldre > 65 år)
 • god perifer gjennomblødning (undersøkes i ansiktet)
 • våken og orientert og beveger seg spontant og målrettet

 

Fysiologisk normal pasient tåler forflytning for diagnostiske undersøkelser, behandling og overvåking.

 

Fysiologisk påvirket pasient kan ha ett eller flere av følgende funn:

 • rask eller langsom respirasjon
 • anstrengt respirasjon
 • hypotensjon med systolisk blodtrykk under 90 mmHg
 • forsinket kapillærfyllning
 • nedsatt bevissthet 

 

Fysiologisk påvirket pasient vil ofte få utført definitive tiltak mot A- og B- ­problem på Traumestua. Ved C-problemer som ikke lar seg korrigere med væskeresuscitering i form av volumstøt (eventuelt i form av Octaplasma), har pasienten sannsynligvis en pågående blødning, trenger transfusjoner og skal i alminnelighet opereres. Ved påvist blødningssjokk (Klasse 3 eller 4, se Tabell 6.1 under Sjokk og resuscitering) skal massiv transfusjonsprotokoll iverksettes.

 

Dersom væskeresuscitering ikke har effekt, må andre tilstander enn blødningssjokk vurderes:

 • tensjonspneumothorax
 • hjertetamponade
 • tverrsnittslesjon med nevrogent sjokk

 

Ved kun forbigående respons på initialt væskestøt (Se pkt 6.3, Initial volumresuscitering på Traumestua) er det sannsynligvis en pågående blødning.

 

Ved akutt forverring, må det avklares om det foreligger:

 • ufri luftvei
 • trykkpneumothorax
 • hjertetamponade
 • blødning
 • funn i thorax (røntgen thorax)
 • funn i abdomen (FAST eller lavage (DPL))
 • funn i bekken (røntgen)
 • femurfraktur (klinisk vurdering)

 

Agonal pasient er uten vitale tegn

 • viser ikke livstegn bortsett fra eventuelt noen gisp
 • kan ha pupillereaksjon og EKG-signaler

 

Agonal pasient som ikke bedrer seg etter intubering, dekompresjon av thorax og rask intravenøs volumbehandling, trenger hemostatisk nødkirurgi. I alminnelighet er dette nødthorakotomi med kompresjon av aorta før man går videre til blødningskilden. Som agonal pasient regnes også pasient med penetrerende skade som er helt livløs ved innleggelsen, men som har vist livstegn på ulykkesstedet eller under transporten, hvis denne ikke har vart mer enn 10-15 minutter.