Akutt tverrsnittslesjon

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Avdeling for kreftbehandling


Årsak 

Nest etter hjernemetastaser er kompresjon av ryggmarg og nerverøtter den hyppigste nevrologiske kreftkomplikasjon (1 % av alle kreftpasienter). Det representerer et betydelig og økende problem. Symptomer oppstår ved at tumor vokser bakover fra virvelcorpus inn i spinalkanalen (25 %) eller pga. virvelcorpuskollaps. Trykk bakfra pga. paraspinale tumores som vokser inn gjennom foramina vertebralia, kan også forekomme.

 

Andre årsaker kan være: vertebrogen degenerativ sykdom, tverrsnittsmyelitt, spinalarterieokklusjon, aortaaneurisme.

 

OBS polyradikulitt (slappe ascenderende pareser), infeksjoner og elektrolyttforstyrrelser (særlig hypo/hyperkalemi) kan være årsak til symptomer som kan forveksles med tumorfremkalte.

Klinikk 

Akutt eller truende tverrsnittslesjon oppviser vanligvis ett eller flere av disse symptomene:

  • Nedsatt kraft, eventuelt også sensibilitet i bein, eventuelt også armer (kaudalt for lesjonen) ses hos 80 %. Lettest å se når de proksimale muskelgrupper er affisert.
  • Smerte (70 – 95 %). Det kan være lokale smerter eller radikulære.
  • Nedsatt sensibilitet
  • Autonome dysfunksjoner (f.eks. urininkontinens)
  • Svekket koordinasjon

Diagnostikk 

Anamnese (varighet av tilstanden er avgjørende for valg av behandling)

 

Orienterende nevrologisk undersøkelse for bestemmelse av lesjonens nivå og for å kunne påvise eventuelt videre progresjon. OBS sfinktertonus! Kontakt eventuelt vakthavende onkolog/nevrokirurg/ortoped.

 

Undersøkelse av columna ved MR (fortrinnsvis) eller CT. MR gir best informasjon. Den gir informasjon om nivået for kompresjon og vil kunne fortelle om flere nivåer er affisert. (Rekvireres oftest som ø.hjelp i samråd med vakthavende radiolog). CT forteller mer om vertebrastabilitet og er en god undersøkelse preoperativt.

 

Andre undersøkelser/blodprøver rekvireres i samråd med nevrokirurg (evt. ortoped) eller onkolog.

Behandling 

Medikamentell trykkavlastning startes straks etter innleggelsen:

 

Solu-Medrol 40-80 mg i.v., eller tilsvarende i form av deksametason 4 mg x 4/Medrol 16 mg x 4 p.o.

 

OBS ulcusanamnese, gi profylaktisk syrepumpehemmer (Somac 20–40 mg x 1).

 

Røntgensvar bør foreligge innen 1-2 timer.

 

Det må umiddelbart tas stilling til om pasienten skal behandles kirurgisk eller med strålebehandling. Dette må avklares gjennom kontakt med onkolog, nevrokirurg og eventuelt ortoped. Man mener at strålebehandling i de aller fleste tilfeller er jevngodt med kirurgisk behandling. Strålebehandling gir smertelindring hos 70 %, forbedrer den motoriske funksjonen hos halvparten og reverserer paraplegi hos 10–15 %.

 

Hvis diagnosen ikke er kjent, ryggen er ustabil, det er rask progresjon av neurologiske tegn under strålebehandling, ny kompresjon i tidligere bestrålt område og kompresjon pga. benfragmenter, bør kirurgi velges. Strålebehandling/kirurgisk avlastning må skje raskest mulig etter at symptomene inntrer hvis man skal kunne reversere skadene. Hver time teller! Hvis paresene har stått lenge, vil rask behandlingsstart ha mindre betydning. Strålebehandling pga. medullakompresjon vil som regel ta 2 uker.