Skade- og sykdomsgradering

02.04.2017Versjon 1.0

Generelt 

Avdelingen bruker system for gradering av skade og sykdom. Slike system er verdifulle, både for å å følge utvikling i eget sykehus over tid og for å kunne sammenlikne våre pasientmaterialer med andres. Systemene er ikke beregnet på individuell prognostikk.

Pasienter skåres i to sammenheng 

A) Alle intensivpasienter ila første intensivdøgn på (også pasienter som dør/utskrives/overføres < 24t). Til dette brukes SAPS II (etter 24t) og III (ved innkomst).

 

Det er intensivlegenes ansvar å skåre på hverdagene, mens bakvakt er ansvarlig for skåring utenom arbeidstid og i helgene.

 

B) Daglig skår av organsvikt ved hjelp av SOFA (sequential organ failure assessment) hvor de seks vitale organfunksjoner (hjerte, respirasjon, CNS, nyre, lever, koagulasjon) vurderes. Til dette brukes laveste MAP og bruk av vasoaktive medikament, PaO2/FiO2 ratio, GKS, kreatinin og døgnurin, bilirubin og TPK). Verdiene føres daglig i ICIP.

Glasgow koma skala (GKS) 

Brukes både hos traumepasienter og i SAPS/SOFA registrering.

 

  Åpne øyne Motorisk Verbalt
6   Lyder ordre  
5   Lokaliserer smerte Orientert
4 Spontant Fleksjon v/smerte Forvirret
3 På tiltale Abnorm fleksjon Løsrevne ord
2 Ved smerte Ekstensjon v/smerte Bare lyder
1 Nei Nei Ingen

SAPS II og III (alvorlighetsgradering) 

Alle pasienter skal graderes i henhold til SAPS II og III 24 . De mest avvikende verdier i ila 24 timer for SAPS II, og verdier ved innkomst intensiv for SAPS IIII. Glasgow koma skala kan være vanskelig å vurdere hos pasienter som sederes. I fall det ikke foreligger erkjent intrakraniell patologi skal pasienten her gis full skår (=15).

 

SAPS II skåring har vært praktisert siden 1987, og fra 2006 har også det nyere SAPS III skåringsverktøy blitt brukt. SAPS III skiler seg vesentlig fra SAPS II ved å legge mer vekt på forhold rundt selve innleggelsen, samt tidligere (kroniske) sykdommer. De nye SAPS III verktøyet ble publisert høsten 2005 og vil trolig overta helt etter SAPS II.

 

Felles for begge system er at de kan brukes for å beregne sannsynlighet for død/overlevelse. SAPS III har i motsetning til SAPS II ulike justeringer for slik utregning avhengig av geografisk område. Også slik sett er SAPS III et bedre verktøy ved at en sammenlikner like for like.

SOFA skår- verdier for utregning 

Grad Sirkulasjon* Respirasjon# Nyrefunksjon CNS Koagulasjon Lever
 

MAP og vasopressor

PaO2/FiO2 ratio (kPa)

Kreatinin/DU
μmol/l & ml

GCS

TPK x 103/μl

Bilirubin μmol/l

0

MAP ≥ 70

>53 <110 15 >150 <20
1 MAP < 70 39,9-53 110-170 13014 <150 20-32
2

DA ≤ 5;
Dobutamin

25,6-39,8 171-299 10-12 <100 33-101
3

DA > 5;
NA/A ≤ 0,1

12,5-26,5

300-440
< 500 ml/24t

6-9 <50 102-204
4 NA/A>0,1 <13,3

>440
< 200 ml/24t

<6 <20 >204

*alle doser gitt i µg/kg/min, DA= Dopamin, NA=Noradrenalin, A=Adrenalin

# 3 eller 4 poeng bare for pasienter på respirator (NIV+IPPV)

Skåring i ICIP 

ICIP brukes til semiautomatisk skåring av intensivpasienter. Husk GCS så snart som mulig etter innkomst. Både SAPS og SOFA skår vil da automatisk importere denne verdien. Det autoimporteres og andre verdier som alder (om alder er regnet ut i innkomstbladet), ulike BT, temp, puls.

 

Online kalkulator

For rask utregning av SOFA skår kan du bruke denne kalkulatoren: Clincalc SOFA og for utregning av SAPS II skår her.

Referanser 

  1. Le Gall JR et al: A new Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) based on a European/ North American multicenter study. JAMA 1993; 270: 2957-63.
  2. Moreno R et al: SAPS III, from evcaluation of the patient to evaluation of the intensive care unit. ICM 2005; 31: 1345-55
  3. Vincent JL et al. SOFA score Crit Care Med 1998; 26: 1793-1800