Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

ADAMTS13-gentest, B

21.06.2022Versjon 0.2

Bakgrunn 

ADAMTS13-gentest, PCR

Sekvensvarianter:
c.4143dupA (c.3975dupA) (p.Gli1326fs), rs387906434
c.3178C >T (p.Arg1060Trp), rs142572218

 

ADAMTS13 (“A Disintegrin And Metalloprotease with a ThromboSpondin type 1 motif, member 13”) er et enzym som har en svært viktig antitrombotisk funksjon. Enzymet spalter lange multimerer av von Willebrand faktor (ULvWF) til normalt store molekyler av von Willebrand faktor (vWf). En betydelig reduksjon i mengden eller funksjonen av ADAMTS13 kjennetegner den alvorlige sykdommen trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP). For å bekrefte diagnosen må ADAMTS13-aktivitet måles. For detaljert omtale om rollen av ADAMTS13 i patogenese og diagnostikk av TTP, se ADAMTS13-aktivitet.

 

TTP kan være ervervet eller arvelig (i engelsk litteratur kalt hereditary TTP, hTTP eller congenital TTP, cTTP). Globalt er den ervervede formen den vanligste formen. For detaljert omtale om ervervet TTP, se ADAMTS13-antistoff, IgG.

 

Fordelingen av ervervet og arvelig TTP er annerledes i Norge. I helseregion Midt-Norge er det påvist ca. 15 ganger høyere forekomst av arvelig TTP (hTTP) enn det som er beskrevet i internasjonal litteratur, og der forekommer hTTP mer hyppig enn den ervervede formen (1).

 

hTTP (også kjent som Upshaw-Schulman syndrom) er en autosomal recessiv sykdom, som er forårsaket av homozygote eller sammensatt heterozygote ADAMTS13-mutasjoner. Diagnosen vil være bekreftet hvis det er påvist vedvarende alvorlig ADAMTS13-mangel (< 10%), fravær av en funksjonell ADAMTS13-hemmer eller ikke-forhøyet ADAMTS13-antistoff, IgG, og tilstedeværelse av bialleliske mutasjoner av ADAMTS13. Det ser ikke ut til å være noe klart genotype-fenotypeforhold. Den kliniske presentasjonen av hTTP er variabel. Dette kan forsinke diagnostikken og føre til feil diagnoser som: Ikterus grunnet blodgruppe-uforlikelighet, immunmediert trombocytopeni (ITP), hemolytisk uremisk syndrom (HUS) og for tidlig hjerneslag uten kjent årsak (2).

 

Klinisk presentasjon av hTTP-episoder er ofte mindre distinkte enn ervervet TTP. Ved hTTP kan symptomer og tegn til endeorgan-iskemi, som responderer på plasmabehandling, være til stede selv uten alvorlig trombocytopeni og mikroangiopatisk hemolytisk anemi. Det er observert to alderstopper for sykdomsdebut. En topp før fylte 5 år og en ny topp etter puberteten tidlig i voksen alder, ofte under svangerskap. Det er også pasienter, identifisert under familiescreeninger, som har forblitt asymptomatiske til 50-70-årsalderen (2).

 

ADAMTS13-genet er lokalisert på kromosom 9q34, i nærheten av locus for ABO- blodgruppe. Det er påvist mer enn 150 forskjellige ADAMTS13-mutasjoner, de fleste er missense-mutasjoner, som kan påvirke syntese, sekresjon eller aktivitet av ADAMTS13. Den mest utbredte ADAMTS13-mutasjonen i Norge er c.4143_4144dupA i ekson 29. Andre kjente missensemutasjoner i Norge er: c.3178 C >T (p.R1060W), c.262 G >A (p.V88M), c.695 T >A (p.L232Q), c.1520 G >A (p.R507Q), c.2410 T >C (p.C804R), og c.3638 G >A (p.C1213Y) (1).

Indikasjoner 

Mistanke om arvelig trombotisk trombocytopenisk purpura, TTP: Hos pasienter der ADAMTS13-aktiviteten er lavere enn 10 % og ADAMTS13-antistoff ikke er forhøyet, eller når ADAMTS13-aktivitet er lavere enn 10 % under sykdomsremisjon, eller ved forekomst av TTP hos andre familiemedlemmer, eller ved TTP i barnealder eller under første svangerskap.

 

Testen er også aktuell ved familieutredning når påvist mutasjon kan ha klinisk relevans. Presymtomatisk, prediktiv genetisk undersøkelse skal skje etter samtykke og under genetisk veiledning i tråd med bioteknologiloven, se Bioteknologiloven.

 

 

Prøvetakingsrutiner 

I Norge er det kun avdeling medisinsk biokjemi ved St. Olavs hospital i Trondheim som utfører denne analysen.

 

Forventet svartid

Inntil 2 uker. Ved behov for raskere prøvesvar må analyseseksjon kontaktes på telefon 735 54295.

 

Pasientforberedelse

Ingen

 

Prøvetaking

EDTA-fullblod, kan oppbevares i kjøleskap, holdbar i romtemperatur og tåler frysing. Prøven kan sendes som ordinær postforsendelse.

Referanseområder 

Kvinner og menn:

Svar rapporteres med ulike kommentarer: Mutasjon ikke påvist, påvist enkel heterozygoti, påvist sammensatt heterozygoti eller påvist homozygoti.
Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital, undersøker kun mutasjoner som ved arvelig TTP forekommer hyppigst, se under tolkning.

Tolkning 

Arvelig TTP (hereditary TTP, hTTP) er en autosomal recessiv sykdom som er forårsaket av homozygote eller sammensatt heterozygote ADAMTS13-mutasjoner. Diagnosen vil være bekreftet hvis det er påvist vedvarende alvorlig ADAMTS13-mangel (< 10%), ingen tegn til immunmediert TTP (ikke-forhøyet ADAMTS13-antistoff, IgG, eller fravær av funksjonell ADAMTS13-hemmer) og tilstedeværelse av bialleliske mutasjoner i ADAMTS13-genet (2).

 

Vær oppmerksom på at påvisning av alvorlig ADAMTS-mangel (< 10%) og fravær av ADAMTS13-antistoffer ikke utelukker ervervet TTP da manglende antistoff-påvisning kan skyldes lav antistoff-mengde, tekniske begrensninger eller ervervet TTP av ikke-immunmediert mekanisme (3). Derfor vil påvisning av bialleliske mutasjoner være nødvendig for å fastslå diagnosen hTTP.

 

PCR-metoden ved avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs hospital, undersøker to mutasjoner som hyppigst forekommer hos pasienter med arvelig TTP i Norge: Enkel nukleotidinnsetting i ekson 29, c.4143_4144dupA, og missense-mutasjon c .3178 C > T (p.R1060W) i ekson 24. Men det er beskrevet flere andre, mer sjeldne mutasjoner. Hvis homozygoti eller sammensatt heterozygoti ikke blir påvist med den ovennevnte metoden, kan dette dreie seg om enten arvelig TTP forårsaket av andre mutasjoner eller ervervet TTP uten påvisbare antistoff. I slike tilfeller vil mistanke om arvelig TTP styrkes hvis pasienten er et barn, har en kjent familiehistorie med TTP, er første gangs gravid eller hvis pasienten har alvorlig ADAMTS13-mangel (< 10 %) under sykdomsremisjon. Da må videre genetisk undersøkelse i form av sekvensering vurderes, fordi behandling og oppfølging av arvelig og ervervet TTP er ulik.

Referanser 

  1. von Krogh AS et al. High prevalence of hereditary thrombotic thrombocytopenic purpura in central Norway: from clinical observation to evidence. J Thromb Haemost. 2016 Jan;14(1):73-82. PMID: 26566785
  2. Kremer Hovinga JA et al. Insights from the Hereditary Thrombotic Thrombocytopenic Purpura Registry: Discussion of Key Findings Based on Individual Cases from Switzerland. Hamostaseologie. 2020 Nov;40(S 01):S5-S14. PMID: 33187004
  3. Smock KJ. ADAMTS13 testing update: Focus on laboratory aspects of difficult thrombotic thrombocytopenic purpura diagnoses and effects of new therapies. nt J Lab Hematol. 2021 Jul;43 Suppl 1:103-108. PMID: 34288437