Revmatoid artritt

27.06.2024Versjon 0.20

Forord 

Nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av revmatoid artritt i Norge er laget på oppdrag fra Norsk revmatologisk forening. Diakonhjemmet Sykehus ble bedt om å ta ansvar for utforming av prosedyren, og veilederen er utarbeidet av overlege Ph.D. Anna-Birgitte Aga og overlege/professor Ph.D. Espen A. Haavardsholm. I tillegg har en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra tre av fire helseregioner kommet med innspill til prosedyren (Helse Nord: Gunnstein Bakland, Helse Vest: Anja M Hjelle, Helse Sør-Øst: AB Aga og EA. Haavardsholm). Avsnittet om ikke-farmakologisk behandling er utarbeidet i nært samarbeid med fysioterapeut Ph.D. Rikke Helene Moe fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet Sykehus. I tillegg har flere kolleger kommet med faglige innspill på spesifikke områder; professor dr. med. Tore K. Kvien vedrørende DMARD behandlingsanbefalinger og mål på sykdomsaktivitet, avdelingsoverlege ved Drammen sykehus Åse Lexberg om komorbiditet ved RA, overlege dr.med. Gunhild Lien Diakonhjemmet Sykehus og overlege Tove Borgen ved Drammen sykehus om steroidindusert osteoporose, overlege dr.med. Guro Løvik Goll om serummålinger av bDMARD og anti-legemiddel antistoffer, overlege Pernille Bolton-King Diakonhjemmet Sykehus og overlege Ph.D./MPH Øystein Riise og Ph.D. seniorforsker Brita Askeland Winje ved Folkehelseinstituttet om vaksiner ved RA, og seksjonsoverlege/professor dr. med. Øyvind Molberg ved Rikshospitalet om ekstraartikulære manifestasjoner ved RA. Versjon 1.0 var til høring ved alle revmatologiske avdelinger og i styret i Norsk revmatologisk forening i oktober 2017 (se tabell 19).

 

RA prosedyren er oppdatert oktober 2020. Hovedendringen er tilpasning til EULARs oppdaterte anbefalinger fra 2019.

 

Det er pr februar 2024 pågående revisjonsarbeid.

 

For spørsmål, kontakt fagrådets representant, Maria Boge Lauvsnes (maria.boge.lauvsnes@sus.no)

Hensikt, målgruppe og bakgrunn 

Hensikt

Sikre at mennesker med revmatoid artritt (RA) får evidensbasert utredning, behandling og oppfølging, uavhengig av hvor de bor i landet.

 

Målgruppe

Revmatologer, leger i spesialisering og annet helsepersonell som bidrar i utredning, behandling og oppfølging av mennesker med RA i Norge.

 

Bakgrunn

Norsk revmatologisk forening sitt fagråd er oppdragsgiver for nasjonal prosedyre for diagnostikk, behandling og oppfølging av RA. Den norske prosedyren tar utgangspunkt i EULAR sine behandlingsanbefalinger for RA fra 2019 (1) , ACR sine anbefalinger for RA fra 2015 (2) og Treat-to-Target (T2T)-initiativet (3). I tillegg er det i stor grad tatt hensyn til norsk klinisk praksis, og nasjonal erfaring med behandlingsstrategi basert på T2T (4).

Kortversjon 

Kortversjon av anbefalingene

 1. Straks diagnosen RA er stilt skal det startes med csDMARD, hvor metotreksat (MTX) er førstevalg. Samtidig som start med csDMARD gis en kortvarig prednisolonkur frem til forventet effekt av MTX (6-8 uker).
 2. Pasienter med nyoppstått RA skal følges med hyppige kontroller (hver 1-3 måned) frem til forhåndsbestemt behandlingsmål er nådd.
 3. Dersom det ikke er oppnådd moderat/god respons eller remisjon innen 3 måneder fra oppstart med csDMARD, skal en intensivere medikamentell behandling eller legge til/bytte csDMARD. Dersom det foreligger 1) prognostisk dårlige markører (anti-CCP/RF i høyt titer, usurer på røntgen eller benmargsødem på MR) og det er 2) objektive tegn til vedvarende sykdomsaktivitet (forhøyet CRP og/eller SR, klinisk hovne ledd, synovitt/tenosynovitt på ultralyd/MR), bør bDMARD eller tsDMARD legges til etter 3 måneder.
 4. Dersom det ikke er oppnådd remisjon innen 6 måneder fra oppstart med csDMARD, skal bDMARD eller tsDMARD legges til, forutsatt at det foreligger objektive tegn til vedvarende inflammasjon (forhøyet CRP og/eller SR, klinisk hovne ledd, synovitt/tenosynovitt på ultralyd/MR).

Definisjoner 

Revmatoid artritt (RA)

Diagnose RA

 • Tilfredsstille 2010 ACR/EULAR klassifikasjonskriterier for RA (5, 6), eller
 • Tilfredsstille ACR1987 RA kriterier (7), eller
 • Klinisk diagnose for RA

ICD-10 diagnosekoder RA

 • M05.0 Feltys syndrom
 • M05.8 Annen spesifisert seropositiv RA
 • M05.9 Uspesifisert seropositiv RA
 • M06.0 Seronegativ RA
 • M06.8 Annen spesifisert seronegativ RA
 • M06.9 Uspesifisert seronegativ RA
 • M12.3 Palindrom revmatisme

Tidlig RA

RA med symptomvarighet < 6måneder fra pasientrapporterte første hovne ledd (2)

Etablert RA

RA med symptomvarighet > 6 måneder fra pasientrapporterte første hovne ledd (2)

Voksne RA pasienter

Voksne ≥ 18 år, og som oppfyller diagnose for RA

Dårlig prognostiske faktorer

 • Moderat (etter csDMARD behandling) til høy sykdomsaktivitet i følge komposittmål (8)
 • Høye akutt fasereaktanter (9, 10)
 • Mange hovne ledd (9-11)
 • RF og/eller ACPA, spesielt i høyt titer (10, 12)
 • Kombinasjon av overnevnte (13, 14)
 • Tidlig erosjoner på røntgen (10)
 • Start av DMARD senere enn 6 måneder etter symptomstart (15)
 • Svikt av 2 eller flere csDMARDs (16)
 • Benmargsødem på MR (17, 18)
 • Forhøyet Health Assessment Questionnare (HAQ) (19, 20)

Remisjon, sykdomsaktivitetsnivå og sykdomsoppbluss

Remisjon

 • ACR/EULAR Boolean remisjon eller
 • Index-basert remisjon slik som (21):
  • DAS remisjon
  • SDAI remisjon
  • CDAI remisjon
  • Unntak: DAS28 remisjon er ikke reell remisjon siden bare 28 ledd undersøkes. Hvis DAS28 remisjon brukes skal det i tillegg ikke være hovne/ømme ledd i ankler og forføtter (22)

Lav sykdomsaktivitet

Lavt sykdomsaktivitetsnivå i følge validerte komposittmål som inkluderer leddtelling (23-25)

Moderat og høy sykdomsaktivitet

 

Sykdomsaktivitetsnivå svarende til validerte komposittmål som inkluderer leddtelling (23-25)

Sykdomsoppbluss

Behandlingsmålet har vært oppnådd, men sykdomsaktiviteten har økt slik at behandling må endres.

Det finnes ingen internasjonal konsensus for sykdomsoppbluss, men i Norge kan følgende definisjon anvendes

i klinisk praksis:

1) Tap av oppnådd behandlingsmål (dvs. remisjon til lav sykdomsaktivitet, eller lav til moderat) OG

2) Økning i DAS/DAS28 på 1.2 (akseptert klinisk meningsfull endring) OG

3) Økning i antall hovne ledd >1, eller at det er enighet mellom pasient og lege om at det er sykdomsoppbluss og behandlingen må endres (26)

 

DMARD (disease-modifying antirheumatic drugs) nomenklatur (27)

Konvensjonell syntetisk DMARDs

(csDMARDs)

 • Metotreksat (MTX) po/sc
 • Sulfasalazin (SSZ) po
 • Hydroksyklorokin (HCQ) po
 • Leflunomid (LEF) po

Targeted syntetisk DMARDs

(tsDMARDs)

 • Tofacitinib (Janus Kinase (JAK)) inhibitor po
 • Baricitinib (JAK inhibitor) po
 • Upadacitinib (JAK inhibitor) po
 • Filgotinib (JAK inhibitor) po

Biologisk original DMARDs

(boDMARDs)

 

 

 • Adalimumab (TNF inhibitor) sc
 • Abatacept (selektiv T-celle co-stimulator blokker) sc/iv
 • Anakinra (IL-1 inhibitor) sc
 • Certolizumab pegol (TNF inhibitor) sc
 • Etanercept (TNF inhibitor) sc
 • Golimumab (TNF inhibitor) sc
 • Infliksimab (TNF inhibitor) iv
 • Rituksimab (monoklonalt antistoff, binder til CD20-antigen på B-lymfocytter) iv
 • Tocilizumab (IL-6 inhibitor) sc/iv

Biosimilar DMARDs

(bsDMARDs)

 • Biosimilar etanercept sc
 • Biosimilar infliksimab iv
 • Biosimilar adalimumab sc
 • Biosimilar rituksimab iv
 • Flere bsDMARD kommer

Biologisk DMARDs

(bDMARDs)

 • boDMARDs og bsDMARDs

csDMARD monoterapi

Som oftest MTX, men kan også være LEF, SSZ eller HCQ

csDMARD duoterapi

MTX+SSZ, MTX+HCQ, SSZ+HCQ, eller kombinert med LEF

csDMARD trippelterapi

MTX+SSZ+HCQ

Prednisolon

Lavdose Prednisolon

<7.5mg/dag (28, 29)

Kortvarig bruk av Prednisolon

< 3 måneder (2)

 

Behandlingsreduksjon

Nedtrapping

Vanligvis reduksjon av medikamentdose eller økning av doseringsintervall

 

Seponering

Stoppe et spesifikt medikament

Behandlingssvikt

csDMARD behandlingssvikt

Ikke oppnådd behandlingsmål, eller tap av behandlingsmål eller ikke akseptable bivirkninger

bDMARD behandlingssvikt

Ikke grunnlag for å fortsette aktuelle bDMARD grunnet manglende effekt eller bivirkninger

Primær bDMARD behandlingssvikt

Ikke tilstrekkelig effekt av bDMARD helt fra start av behandling

Sekundær bDMARD behandlingssvikt

Initial effekt av bDMARD, men tapende effekt slik at det ikke er tilstrekkelig

Utredning 

Ved begrunnet mistanke om inflammatorisk leddsykdom i perifere ledd er veiledende frist for helsehjelp 4 uker, i følge Helsedirektoratets prioriteringsveileder.

 

Individuelle forhold kan endre rettighetsstatus.

 

Tabell 2: Anbefalte frister ved begrunnet mistanke om inflammatorisk leddsykdom

Kliniske opplysninger

Anbefalt tilsett av revmatolog innen

Høytitret anti-CCP/RF + artralgi

4 uker

Høytitret anti-CCP/RF + artralgi + forhøyet SR og/eller CRP (eller artritter)

2 uker

Høytitret anti-CCP/RF + artritt

2 uker*

Oligo- eller polyartritt

2 uker*

* Bør betraktes som halvøyeblikkelig hjelp og tilses så raskt som praktisk mulig innen 2 uker

 

Tabell 3: Klinisk vurdering og supplerende undersøkelser ved utredning av mistenkt RA

Klinisk vurdering og supplerende undersøkelser*

Merknad

Anamnese og hereditet

 

Mtp. artrittsykdom

Klinisk undersøkelse

 

Leddundersøkelse

 

Hjerte/lunge/annet relevant

Blodprøver

 

SR/CRP

 

Generell hematologi, ALAT, Kreatinin

 

s-elektroforese

 

Anti-CCP, RF, ANA

 

Hepatitt B og C

 

QuantiFERON

 

HIV test ved risikoatferd

Bildediagnostikk

 

Rtg thorax

 

Rtg begge hender og føtter

 

UL av aktuelle ledd†

 

MR hånd†‡

* Gjør det som er klinisk indisert

† For å avklare artrittaktivitet og antall ledd affisert til klassifikasjonskriterier

MR av betydning som prognostisk markør

 

 

Tabell 4: Noen aktuelle differensialdiagnoser til RA(30)

Noen differensialdiagnoser

Aktuell utredning

Reaktiv artritt

Anamnese, relevant serologi og bakteriologi

Spondyloartritt inkl. psoriasis artritt

Anamnese; inflammatoriske ryggsmerter, psoriasis hos pasient eller 1. gradsslektninger, iridocyklitt, symptomer på inflammatorisk tarmsykdom, ryggundersøkelse, relevant bildediagnostikk

Urinsyregikt

Anamnese, mikroskopi av leddvæske mtp. urinsyrekrystaller

Septisk artritt

Anamnese, feber, bakteriologi av leddvæske

Systemisk lupus erythematosus

Anamnese, tegn på SLE

Andre bindevevssykdommer

Anamnese, tegn på bindevevssykdom

Artrose

Anamnese, leddvæske, bildediagnostikk

PMR

Anamnese, proksimal stivhet, SR>50, alder >50 år

Hemokromatose

Ferritin, s-jern, TIBC, rtg hender, evt. gentest

Akutt viral polyartritt

Parvovirus B19, hepatitt B og C, rubella, Alfa-virus (f.eks. Chikungunya), Borrelia (gram neg. spiroket)

Paraneoplastisk sykdom

Anamnese, symptomer og funn på malignitet

Sarcoidose

Anamnese, tegn på sacoidose

 

 

Klassifikasjonskriterier for RA

Det er ønskelig å stille diagnosen RA så tidlig som mulig, og mens pasienten fortsatt er innenfor “window of opportunity” (31-33). Det er uvisst hvor stort dette vinduet er, men det er antydet 3-6 måneder (34). For å kunne stille diagnosen RA tidlig i sykdomsforløpet ble 2010 ACR/EULAR klassifikasjonskriterier for RA utviklet (5). Ulempen med de tidligere brukte klassifikasjonskriteriene for RA fra 1987 er at de som oftest oppfylles først etter at sykdommen er veletablert, og to av de syv kriteriene er til stede først etter at det er tilkommet irreversibel skade (7). 2010 ACR/EULAR klassifikasjonskriteriene for RA og ACR 1987 kriteriene for RA er angitt nedenfor.

 

 

Tabell 5: 2010 ACR/EULAR klassifikasjonskriterier for RA* (5)

LEDD (0–5) † Poeng

1 stort ledd

0

2–10 store ledd

1

1–3 små ledd (store ledd ikke inkludert)

2

4–10 små ledd (store ledd ikke inkludert)

3

>10 ledd (minst et lite ledd)

5

SEROLOGI (0–3) ‡

Negativ RF OG negativ ACPA

0

Lav positiv RF ELLER lav positiv ACPA

2

Høy positiv RF ELLER høy positiv ACPA

3

SYMPTOMVARIGHET (0–1) ∫

<6 uker

0

≥6 uker

1

AKUTT FASE-REAKTANTER (0–1)**

Normal CRP OG normal SR

0

Unormal CRP ELLER unormal SR

1

* Forutsetning for å bruke kriteriene er minst et ledd med klinisk synovitt som ikke kan forklares av annen sykdom. Poengsummen for de fire kategoriene summeres. Ved poengsum ≥6 har pasienten revmatoid artritt (RA). Pasienter med erosiv sykdom karakteristisk for RA (6), og pasienter som retrospektivt oppfyller 2010 kriteriene (5), klassifiseres også som RA.

† Når antall affiserte ledd telles opp inkluderes både ømme og hovne ledd, samt ledd med synovitt på MR/ultralyd (35).

‡ Negativ referer til internasjonal unit (IU) verdier som er opp til eller lik øvre grense av normalområdet for laboratoriet og aktuelt assay; lav-positiv referer til IU verdier over normalområdet men ≤3x forhøyet, og høy-positiv referer til >3x normalområdet for laboratoriet og assayet.

∫ Fra pasientrapportert første symptom på synovitt (hevelse, smerte, ømhet).

** Normal/unormal definert ut fra lokalt laboratorium sine referanser.

Store ledd: skuldre, albuer, hofter, knær og ankler.

Små ledd: MCP, PIP, MTP2-5, tommelens IP-ledd og håndledd. Følgende ledd ekskluderes: Alle DIP, CMC1 og MTP1-ledd, ettersom synovitt her gjerne er assosiert med psoriasisartritt, artrose og urinsyregikt.


Tabell 6: ACR 1987 klassifikasjonskriterier (7)

Kriterier

Definisjon

1. Morgenstivhet

Morgenstivhet i og rundt ledd som varer mer enn en time. Vedvart i minst 6 uker.

2. Artritt i 3 eller flere leddområder

Minst tre leddområder samtidig med bløtdelshevelse og væske (ikke bare benet oppdrivning) sett av lege. Mulige affiserte ledd er PIP, MCP, håndledd, albue, kne, ankel og MTP. Vedvart i minst 6 uker.

3. Artritt i hender

Minst et hovent ledd i håndledd, MCP eller PIP ledd. Vedvart i minst 6 uker.

4.Symmetrisk artritt

Bilateral affeksjon av samme leddområde (som angitt under punkt 2). Vedvart i minst 6 uker.

5.Revmatiske noduli

Subkutane noduli over benet utspring, ekstensorflater eller rundt ledd, sett av lege.

6. RF positiv

Forhøyet nivå av serum revmatoid faktor.

7. Røntgen forandringer

Røntgenforandringer typisk for RA som inkluderer erosjoner og/eller leddnær osteoporose.

Pasienter med artritt kan klassifiseres som RA dersom minst 4 av 7 kriterier oppfylles.

Mål for sykdomsaktivitet, respons og remisjon 

Sykdomsaktiviteten ved RA vurderes ved komposittmål som inkluderer leddtelling, og dette bør dokumenteres i journal ved hver visitt. De validerte komposittmålene som brukes i klinisk praksis er angitt i tabell nedenfor. I tabell 7 vises hvilke parametere som inngår i de ulike komposittmålene, tabell 8 angir grenseverdiene for remisjon, lav, moderat og høy sykdomsaktivitet for DAS, DAS28, SDAI, CDAI og ACR/EULAR Boolean. Det bemerkes at dersom DAS28 remisjon brukes skal det i tillegg ikke være affeksjon av ankler og forføtter (21, 36). Tabell 9 a, b og c viser grenseverdiene for EULAR god, moderat og ingen respons for DAS, DAS28 og CDAI. Det er ikke utviklet EULAR god, moderat og ingen respons grenseverdier for SDAI. I de tilfellene hvor en likevel ønsker å bruke SDAI for å vurdere respons kan SDAI50, 70, 85 respons brukes, som korresponderer med ACR20, 50 og 70 respons (37).


 

Tabell 7: Komposittmål som inngår i de ulike sykdomsaktivitetsmålene for RA

 

CRP eller SR

Hovne ledd

Ømme ledd

 

PGA

 

PhGA

 

28 ledd

 

44 ledd

 

28 ledd

Ritchie Articular Index

DAS

x

 

x

 

x

x

 

DAS28

x

x

 

x

 

x

 

SDAI

x*

x

 

x

 

x

x

CDAI

 

x

 

x

 

x

x

ACR/EULAR Boolean remisjon

x*

x

 

x

 

x

 

Forkortelser: ACR: American College of Rheumatology, CDAI: Clinical Disease Activity Index, CRP: C-reaktivt protein, DAS: Disease Activity Score, DAS28: Disease Activity Score med 28 ledd, SR: Senknings reaksjon, EULAR: European League Against Rheumatism, PGA: Patient Global Assessment, PhGA: Physician Global Assessment, SDAI: Simplified Disease Activity Index.

* CRP.

Inkludert undersøkelse av ankler og forføtter.

 

 

Tabell 8: Grenseverdier for de ulike sykdomsaktivitetsnivåene ved RA

Sykdomsaktivitetsnivå

Remisjon

Lav

Moderat

Høy

DAS

< 1.6

1.6–2.4

>2.4–3.7

>3.7

DAS28

< 2.6*

2.6–3.2

>3.2–5.1

>5.1

SDAI

≤3.3

>3.3–11

>11–26

>26

CDAI

≤2.8

>2.8–10

>10–22

>22

ACR/EULAR Boolean remisjon

Hovne ledd≤1

Ømme ledd≤1

PGA≤1 (0-10)

CRP (mg/L) ≤10

Forkortelser: ACR: American College of Rheumatology, CDAI: Clinical Disease Activity Index, CRP: C-reaktivt protein, DAS: Disease Activity Score, DAS28: Disease Activity Score med 28 ledd, EULAR: European League Against Rheumatism, PGA: Patient Global Assessment, SDAI: Simplified Disease Activity Index.

* I tillegg skal det ikke være hovne/ømme ankler og forføtter (21).

Inkludert undersøkelse av ankler og forføtter.


 

EULAR respons kriterier

Vurdering av respons er spesielt viktig ved evaluering 3 måneder etter start av DMARD. Dersom det ikke er markant respons skal DMARD behandlingen justeres/endres. På dette tidspunktet er det for tidlig å vurdere bare oppnådd eller ikke oppnådd remisjon. Dersom det er vesentlig respons, men uten at behandlingsmålet er nådd ved 3 måneder, er det likevel riktig å gi medikamentet ytterligere noe tid, da det i slike situasjoner er sannsynlig at pasienten kan nå behandlingsmålet innen 6 måneder. En liten forbedring er ikke tilstrekkelig for å fortsette behandlingen uendret, det skal være betydelig respons ved 3 måneder for å fortsette den igangsatte DMARD-behandlingen. Responskriteriene er ment som hjelp i denne vurderingen.

 

Tabell 9a: Grenseverdier for EULAR respons kriterier vurdert ved DAS

DAS score

ved vurdering

Bedring i DAS fra baseline

>1.2

0.6 ≤ 1.2

< 0.6

≤2.4

God respons

Moderat respons

Ingen respons

>2.4 og ≤3.7

Moderat respons

Moderat respons

Ingen respons

>3.7

Moderat respons

Ingen respons

Ingen respons

 

 

Tabell 9b: Grenseverdier for EULAR respons kriterier vurdert ved DAS28

DAS28 score

ved vurdering

Bedring i DAS28 fra baseline

>1.2

0.6 ≤ 1.2

≤0.6

≤3.2

God respons

Moderat respons

Ingen respons

3.2 og ≤ 5.1

Moderat respons

Moderat respons

Ingen respons

>5.1

Moderat respons

Ingen respons

Ingen respons

 

 

Tabell 9c: Grenseverdier for EULAR respons kriterier vurdert ved SDAI (38)

SDAI score

ved vurdering

Bedring i SDAI fra baseline

>22

10 ≤ 22

< 10

≤ 11

God respons

Moderat respons

Ingen respons

>11 og ≤ 26

Moderat respons

Moderat respons

Ingen respons

>26

Moderat respons

Ingen respons

Ingen respons

 

ACR, SDAI og CDAI behandlingsrespons

 

Tabell 9d: Definisjon av ACR, SDAI og CDAI behandlingsrespons ved RA (37)

God («major») respons

Moderat respons

Liten («minor») respons

ACR-respons

ACR70

ACR50

ACR20

SDAI-respons

SDAI85

SDAI70

SDAI50

CDAI-respons

CDAI85

CDAI70

CDAI50

 

Forkortelser

DAS: Disease Activity Score, DAS28: Disease Activity Score med 28 ledd, SDAI: Simplified Disease Activity Index, CDAI: Clinical Disease Activity Index, EULAR: European League Against Rheumatism, ACR: American College of Rheumatology.

 

ACR20-, 50- og 70-respons er et mål på prosentvis bedring i sykdomsaktivitet fra et tidspunkt til det neste vurdert ved bedring i antall hovne ledd, antall ømme ledd, og tilsvarende prosentvis bedring i 3 følgende 5 øvrige kriterier: 1. Pasientens total vurdering (0-10 cm), 2. Undersøkers total vurdering (0-10 cm), 3. Smerte (0-10), 4. Funksjonsnedsettelse vurdert ved spørreskjema, 5. Akutt fase reaktanter (SR eller CRP).

 

Eksempel: for å oppnå ACR50-respons må det være minst 50 % bedring i antall hovne ledd, 50 % bedring i antall ømme ledd, og i tillegg 50 % bedring i minst 3 av 5 øvrige kriterier.

 

Grenseverdiene for SDAI og CDAI minor, moderat og major respons er beregnet ut fra hva som er tilsvarende bedring som ACR20-, 50- og 70-respons (37). Det er verd å merke seg at SDAI85- og CDAI85-respons svarer til ACR70-respons, SDAI70- og CDAI70-respons svarer til ACR50-respons, og SDAI50- og CDAI50-respons svarer til ACR20-respons.

Behandling og oppfølging 

1. Overordnede behandlingsprinsipper og anbefalinger

EULAR og ACR har utviklet overordnede prinsipper og anbefalinger for behandling av RA (1, 2), T2T-initiativet har anbefalinger for oppfølging av mennesker med RA (3), samt EULAR har anbefalinger for tidlig artritt (30). Norske behandlingsanbefalinger for RA er basert på dette og tilpasset nasjonalt.

 

Tabell 10: Norske overordnede behandlingsprinsipper og anbefalinger for RA

 

4 overordnede behandlingsprinsipper

A

Behandling av revmatoid artritt er basert på en felles avgjørelse mellom pasient og revmatolog.

B

Behandlingsmålet er å maksimere pasientens livskvalitet gjennom å kontrollere symptomene, forebygge strukturelle skader, normalisere pasientens funksjon og deltakelse i sosiale- og arbeidsrelaterte aktiviteter.

C

Behandling av inflammasjon er det viktigste tiltaket for å nå målet. Valg av behandling er basert på sykdomsaktivitet, risiko for strukturell skade, komorbiditet og sikkerhetshensyn.

D

Revmatologer er spesialister på inflammatorisk revmatisk sykdom, og skal ha primæransvaret for RA pasienter.

 

12 anbefalinger

1.

DMARD behandling startes straks diagnosen RA er avklart. (A)

2.

 

Behandlingsmålet er vedvarende remisjon, definert som fravær av symptomer og tegn på signifikant inflammatorisk aktivitet. Lav sykdomsaktivitet kan være et akseptabelt alternativt behandlingsmål hos pasienter med etablert RA hvor det ikke er realistisk å oppnå vedvarende remisjon. (A)

3.

 

Ved monitorering i klinisk praksis skal det brukes validerte komposittmål som inneholder leddundersøkelse for å styre behandlingsvalgene. Hvis det ikke er bedring innen 3 måneder etter start av behandling, eller målet ikke er nådd innen 6 måneder, skal behandlingen endres. (A)

4.

Ved høy og moderat sykdomsaktivitet skal det være hyppig monitorering (så ofte som hver måned); og så lenge behandlingsmålet ikke er nådd, skal behandlingen justeres minst hver 3. måned. (B)

5.

Metotreksat er førstevalg ved start av behandling. Hos pasienter med kontraindikasjon for metotreksat (eller tidlig intoleranse), er leflunomid eller sulfazalazin aktuelle alternativer. (A)

6.

 

Kortvarig steroidkur anbefales samtidig som pasienten starter eller bytter csDMARD, og kan gis i ulik dose, varighet og administrasjonsform, men trappes ned når det er forventet at effekten av DMARD inntrer. (A)

7.

Hvis pasienten ikke når behandlingsmålet med første csDMARD og det ikke foreligger dårlige prognostiske faktorer, skal det vurderes å legge til, eller bytte til, annet csDMARD. (D)

8.

Hvis pasienten ikke når behandlingsmålet med første csDMARD og det foreligger dårlige prognostiske faktorer, skal en legge til bDMARD eller tsDMARD. (A)

9.

bDMARD og tsDMARD skal kombineres med et csDMARD. Dersom pasienten ikke kan bruke csDMARD som komedikasjon, kan IL6-hemmer eller JAK-hemmer i monoterapi ha noen fordeler fremfor andre bDMARDs i monoterapi. (A)

10.

Hvis et bDMARD eller tsDMARD har sviktet, vurderes behandling med et nytt bDMARD eller tsDMARD. Hvis en TNF-hemmer har sviktet er det aktuelt å skifte til medikament med annen virkningsmekanisme eller en annen TNF-hemmer. (A)

11.

Hvis pasienten er i vedvarende dyp (ACR/EULAR Boolean) remisjon uten prednisolon, kan en vurdere dosereduksjon av bDMARD eller tsDMARD, spesielt hvis behandlingen er kombinert med csDMARD. Det er økende evidens for at seponering av bDMARD/tsDMARD er assosiert med sykdomsoppbluss. (B)

12.

Dersom pasienten er i vedvarende dyp remisjon på csDMARD med god toleranse og lite bivirkninger er stabil behandling å foretrekke framfor nedtrapping av csDMARD p.g.a. økt risiko for sykdomsoppbluss. (B)

A: Høyt evidensnivå, B: Middels evidensnivå, basert på studier med høyere risiko for bias, D: Ekspert uttalelse

 

Ytterligere presiseringer av overordnede behandlingsprinsipper og anbefalinger for RA

 • Hos pasienter som ikke har brukt DMARD tidligere foretrekkes csDMARD monoterapi (metotreksat er første valg) fremfor trippelterapi eller duoterapi som første behandling (3, 39-42)
 • Hos DMARD-naïve brukes csDMARD før bDMARD eller tsDMARD (2, 43)
 • Hvis sykdomsaktiviteten forblir moderat eller høy tross csDMARD monoterapi, bytt til (44-50):
 • Kombinasjon av to eller flere csDMARD, eller
 • csDMARD+TNF-hemmer, eller
 • csDMARD+annen bDMARD, eller
 • csDMARD+tsDMARD, fremfor å fortsette med csDMARD monoterapi alene
 • Hvis sykdomsaktiviteten forblir moderat eller høy ved TNF-hemmer monoterapi:
 • legg til csDMARD sammen med TNF-hemmer fremfor å fortsette med TNF-hemmer alene (51-56)

 

2 Behandlingsmål

Behandlingsmålet er vedvarende remisjon ved tidlig RA (jf. kapittel 5). Ved etablert RA er behandlingsmålet også vedvarende remisjon, alternativt vedvarende lav sykdomsaktivitet dersom det ikke er realistisk å oppnå remisjon (1, 2). Remisjon bør oppnås innen 6 måneder etter igangsatt behandling. Dersom det ikke er bedring etter 3 måneder, er det lite sannsynlig at remisjon kan oppnås ved 6 måneder, og behandlingen skal justeres eller endres (1). Behandlingen og behandlingsmålet er basert på en felles avgjørelse mellom pasient og revmatolog.

 

3 Medikamentell behandling

Før oppstart med DMARD skal pasienten få kort muntlig og skriftlig informasjon om medikamentene, link til pasientinformasjon finnes her:

Figur 1: Behandlingsnivå ved RA

A: Tidlig behandlingsnivå: diagnose og oppstart metotreksat (+ tidsbegrenset steroider)

B: Andre behandlingsnivå: hvis målet ikke oppnås med csDMARD (metotreksat)

C: Videre behandlingsnivå: dersom første bDMARD/tsDMARD ikke har ført til behandlingsmålet.

Figur modifisert etter Smolen et al. Lancet 2016: Rheumatoid arthritis (36)

 

I praksis, hvis pasienten innen 3 måneder har nådd lav sykdomsaktivitet eller rundt 80% bedring i SDAI eller CDAI, er sannsynligheten høy for å nå behandlingsmålet innen 6 måneder (57). Hvis det er ingen eller liten respons ved 3 måneder skal behandlingen endres. Tilsvarende, hvis behandlingsmålet ikke er nådd ved 6 måneder skal behandlingen endres. For å legge til biologisk medikasjon skal det være objektive tegn til inflammasjon. Behandlingen skal tilpasses etter risikofaktorer, komorbiditet og komedikasjon (3).

 

Tabell 11: Anbefalt DMARD justering og visittintervall ved nydiagnostisert RA (1, 2, 4).

Tilpass behandlingen etter risikofaktorer, komorbiditet og komedikasjon (3), her skisseres anbefalinger for de første to år etter oppstart med DMARD.

Behandlings nivå

Visitt måned

Behandling hvis ikke tilfredstillende respons

(hvis respons eller nådd behandlingsmål, fortsett uendret behandling)

A

0

 

csDMARD monoterapi* + Prednisolon

1. Metotreksat (MTX) 15 mg/uke, øke med 5mg annenhver uke til 20-25 mg/uke (58)

2. Samtidig Folsyre 1 mg x 1

3. Prednisolon 15 mg uke 1, 10 mg uke 2, 7,5 mg uke 3, 5 mg uke 4+5, 2,5 mg uke 6+7

4. Event. kalktilskudd m/D-vit 500-1000mg + 800IE x 1 (under prednisolon behandling)

A

1

Optimalisere csDMARD monoterapi*

Fortsett opptrapping MTX, justering av dose hvis bivirkninger, evt. skifte til subcutan adm. hvis måldose over 20 mg/uke. Leddinjeksjoner når det er indisert

A

2

Optimalisere csDMARD monoterapi*

Skifte til subcutan MTX og øke dose til 25–30 mg/uke(59)

Eller øke sulfasalazin / hydroksyklorokin/leflunomid dosen

B

3

Responsvurdering 3 måneder etter igangsatt behandling, hvis ikke oppnådd respons:

csDMARD trippelterapi (eller annen kombinasjonsbehandling)

1. Legg til sulfasalazin, øke over 2-4 uker til 500 mg 2 x 2 og

2. Legg til hydroksyklorokin 200 mg 1 x 2

B

(4-5)

Optimalisere csDMARD kombinasjonsbehandling**

Justering av dose hvis bivirkninger. Leddinjeksjoner når det er indisert

C

6

Behandlingsmålvurdering 6 måneder etter igangsatt behandling, hvis ikke oppnådd behandlingsmål:

csDMARD og 1. bDMARD/tsDMARD

1. Høyest tolererte dose MTX * og

2. Legg til første biologiske (i henhold til aktuelle LIS anbefalinger)

*Eller sulfasalazin /hydroksyklorokin /leflunomid hvis MTX ikke er tolerert

C

9

Optimalisere csDMARD og 1. bDMARD/tsDMARD

Leddinjeksjoner når det er indisert

D

12

csDMARD og 2. bDMARD/tsDMARD

Bytt til 2. biologiske (i henhold til aktuelle LIS-anbefalinger)

D

15

csDMARD og 2. bDMARD/tsDMARD

Juster dose/intervall av 2. biologiske

E

18

csDMARD og 3. bDMARD/tsDMARD

Bytt til 3. biologiske (i henhold til aktuelle LIS-anbefalinger)

E

21

Optimalisere csDMARD og 3. bDMARD/tsDMARD og prednisolon

Justere dose/intervall av 3. biologiske og/eller legg til prednisolon 7,5mg

F

24

Fortsett behandlingen i følge standard klinisk praksis

* Hvis peroral MTX ikke tolereres byttes det til subcutan MTX, fortsett deretter etter skjema. Uansett skifte til subcutan MTX når dosen økes utover 20mg/uke. Dersom det oppstår ikke-akseptable bivirkninger for lavdose subcutan MTX eller det er kontraindikasjoner for oppstart av MTX, velges sulfasalazin eller hydroksyklorokin monoterapi (standard dose) hvis det er lav sykdomsaktivitet, hvis det er moderat eller høy sykdomsaktivitet velges leflunomid 20 mg.

 

Hos pasienter med objektive tegn på vedvarende sykdomsaktivitet (forhøyet CRP og/eller SR, klinisk hovne ledd, synovitt/tenosynovitt på ultralyd/MR) og det foreligger prognostisk dårlige markører (anti-CCP/RF, usurer på røntgen eller benmargsødem på MR) er det mulig å hoppe over trinn B i behandlingskjeden og gå direkte til trinn C ved 3 måneders visitt.

 

** Tidspunkt for kontroll avhengig av sykdomsaktivitet, ved lav sykdomsaktivitet ikke nødvendig med denne kontrollen. Vurder doseøkning av csDMARD, evt. tillegg av lavdose prednisolon ved moderat/høy sykdomsaktivitet (bør trappes ned så raskt det er forsvarlig).

 

Dersom det ikke er toleranse for noen av de konvensjonelle csDMARD kan dette bli utelatt hvis det biologiske medikamentet en velger har indikasjon og er effektivt i monoterapi (f.eks. tocilizumab, JAK hemmer) (60).

 

Krav for å legge til biologisk/tsDMARD: Det bør være objektive tegn på pågående inflammasjon, f.eks. forhøyet SR/CRP (>normal området, og ikke som følge av annen sykdom/infeksjon) eller klinisk hovne ledd >1 (eller PD score >1 ved UL, eller synovitt/tenosynovitt/benmargsødem ved MR). Avgjørelsen om oppstart av biologisk/tsDMARD behandling skal være godkjent av minst to spesialister i revmatologi.

 

A-F: A: første behandlingsnivå, B: andre behandlingsnivå, C: tredje behandlingsnivå osv.

 

 

Forslag til behandling med steroider ved RA

Dersom det er sykdomsoppbluss ved etablert RA, og det ikke er indikasjon for å endre DMARD, kan det være aktuelt å gi steroider:

 • Kort (7 uker) prednisolonkur: 15 mg x 1 i 1 uke, 10 mg x1 i 1 uke, 7.5 mg x1 i 1 uke, 5 mg x1 i 2 uker, 2.5 mg x1 i 2 uker, deretter seponere (denne kuren er også aktuell ved «bridging»)
 • Svært kort (6 dager) prednisolon kur: 20 mg x1 i 2 dager, 15mg x1 i 2 dager, 10 mg x1 i 2 dager, deretter seponere
 • Betametason: 2.0 ml (6 mg/ml) intramuskulær injeksjon
 • Triamcinolon heksacetonid: 0.1 – 2.0 ml (20 mg/ml) intraartikulær injeksjon i aktuelle inflammerte ledd, dosering pr. ledd avhengig av størrelse på leddet

 

4 Kontrollhyppighet

Ved oppstart av førstegangs DMARD hos RA pasienter skal sykdomsaktiviteten monitoreres hver måned de første 3 månedene (tabell 11). Etter 3 måneder vurderes behandlingsrespons, og dersom det ikke er respons skal medikamentell behandling endres. Det er lite sannsynlig at en pasient som ikke har noen respons på 3 måneder vil oppnå remisjon etter 6 måneder. Behandlingsmålet skal oppnås i løpet av 6 måneder etter igangsatt behandling. Kontrollhyppighet etter responsvurdering baseres på aktuell sykdomsaktivitet: Ved høy sykdomsaktivitet skal pasienten til kontroll hver måned, ved moderat sykdomsaktivitet hver 2. måned og ved lav sykdomsaktivitet eller remisjon hver 3. måned. Ved vedvarende oppnådd behandlingsmål monitoreres pasienten hver 6. måned innenfor de første to årene. Hos enkelte pasienter som har etablert sykdom, hvor behandlingsmålet er nådd, compliance er god, og hvor det over tid har vært stabil lav/ingen sykdomsaktivitet og stabil DMARD behandling, kan det vurderes lengre intervall mellom kontrollene. Uavhengig av sykdomsaktivitet er Treat-to-Target oppfølging å foretrekke fremfor ikke-målstyrt behandling (2, 61-64).

 

Revmatologer er spesialister på inflammatorisk revmatisk sykdom, og skal ha hovedansvaret for oppfølging og behandling av mennesker med RA (1). Ved vedvarende lav sykdomsaktivitet eller remisjon kan enkelte kontroller delegeres til sykepleier. Revmatologiske avdelinger som bruker sykepleiedelegerte kontroller bør ha rutiner for hvilke pasienter som skal følges og hvilken oppfølging som skal gjøres av sykepleier med kompetanse innenfor revmatologi.

 

5 Vurdering av nivå på sykdomsaktivitet

Sykdomsaktivitet vurderes ved alle kontroller med validerte sykdomsaktivitetsmål som inkluderer leddtelling. (Se kapittel 5: Sykdomsaktivitet og remisjonsdefinisjoner for DAS28 + føtter, DAS, SDAI, CDAI og ACR EULAR Boolean remisjon). Dersom det ikke er tilstrekkelig respons på 3 måneder etter start/skifte av DMARD-behandling, eller behandlingsmålet ikke er nådd ved 6 måneder, skal en gå videre på neste trinn i behandlingsstigen. Hos enkeltpasienter vil det være tilfeller hvor pasienten ikke har nådd, men er nær, behandlingsmålet ved 6 måneder. En andel av disse pasientene vil likevel kunne ha en ytterligere bedring, og i slike tilfeller bør det vurderes å fortsette samme behandling i ytterligere noen uker.

6 Vurdering av respons på behandling

Tre måneder etter start/skifte av csDMARD er det aktuelt å vurdere om det er tilstrekkelig respons på behandling, hvis det er respons er det aktuelt å fortsette på samme trinn i behandlingen selv om pasienten ennå ikke har oppnådd remisjon. Respons på behandling kan vurderes med EULAR god eller moderat respons, alternativt ACR50/70 respons, eller SDAI70/85 eller CDAI70/85 respons. Se kapittel 5.

 

7 Sykdomsoppbluss

Hvis det kommer sykdomsoppbluss hos pasient som behandles med csDMARD, bDMARD eller tsDMARD, vurderes og følges dette opp på samme måte som om behandlingsmålet ikke er oppnådd.


8 Bildediagnostiske undersøkelse

Tabell 12: Anbefalinger av bildediagnostiske undersøkelser

Bildemodalitet

Hyppighet

Indikasjon

Røntgen av hender og føtter

Ved diagnose, deretter etter 12 og 24 måneder, deretter hvert 5. år.

 

For å følge sykdomsskade, dersom det tilkommer leddskade vurdere endring i DMARD.

Ultralyd av ledd

Ved indikasjon.

For å avklare diagnose, dersom klinisk undersøkelse ikke er tilstrekkelig (35).

For å vurdere sykdomsaktivitet ved endring av DMARD, dersom klinisk undersøkelse ikke er tilstrekkelig.

Ved vurdering av indikasjon for i.a. steroidinjeksjon (172).

Ingen grunn til systematisk ultralyd undersøkelse dersom det ikke er symptomer eller tegn til aktivitet i leddgikten (4).

MR dominant hånd

Ved indikasjon.

For å avklare diagnose og/eller grad av inflammasjon dersom klinikk/UL ikke er tilstrekkelig. For å vurdere om det foreligger dårlige prognostiske markører. Benmargsødem på MR ved RA er en viktig prognostisk markør for senere radiologisk leddskade (17).

Røntgen thorax

I forbindelse med oppstart MTX, og eventuelt nye bilder før oppstart med TNFi dersom flere år siden forrige gang. Deretter ved indikasjon.

For å ha utgangspunkt i forbindelse med oppstart MTX, samt vurdere om det er holdepunkter for lungefibrose, tuberkulose eller annen lungepatologi.

HRCT thorax

Ved indikasjon.

For å avklare interstitiell lungesykdom.

Røntgen av nakke med funksjonsbilder, gapebilder og skråbilder

Ved langvarig aktiv RA.

Før eventuell kirurgi med intubasjon.

Vurdere instabilitet i nakke.

Ved fremre atlanto-axial subluksasjon >7mm henvise til vurdering av nakkekirurg.

MR nakke

Ved symptomer fra nakke.

Vurdere instabilitet i nakke, vurdere affeksjon av medulla og nerverøtter, vurdere inflammasjon.

DXA-måling

Avhengig av risikofaktorer, og tidligere funn.

Vurdere indikasjon for osteoporosebehandling (se kapittel 9.1).

Screening før oppstart DMARD og monitorering av DMARD-behandling 

Komorbiditet ved RA 

1. Osteoporose (steroidindusert)

Viser til eget kapittel: Osteoporose

 

2. Hjerte-kar risiko

Mennesker med RA har en økt risiko for kardiovaskulær sykdom (CVD) sammenliknet med den generelle befolkningen, og revmatologer er ansvarlig for at CVD-risiko vurderes* hos den enkelte pasient, og at det initieres CVD-protektiv behandling (livsstilintervensjon, antihypertensiva og lipidsenkende behandling) dersom det er indisert (72).

 

For å redusere CVD-risiko er det viktig med optimal DMARD behandling av inflammatorisk sykdomsaktivitet. I tillegg anbefales estimering av CVD risiko minst hvert 5. år ved f.eks. SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) hvor følgende parametere inngår: kjønn, alder, røykestatus, systolisk blodtrykk og lipidverdier. Denne scoren multipliseres med 1.5 ved RA.

SCORE er utviklet for mennesker i alderen 40-65 år, se her for heartscore eller se her for escardio.org

 

Det er et alternativ for fastleger å bruke NORRISK2 for å estimere CVD risiko, siden de er mer fortrolig med å bruke denne skåren i allmennpraksis. Denne scoren skal multipliseres med 1.4 ved RA, se her.

* Revmatolog vurderer om dette gjøres ved revmatologisk avdeling, indremedisinsk avdeling eller hos fastlege.


3. DMARD hos RA pasienter med høy-risiko komorbiditet

Tabell 15: Anbefalt behandling av RA ved høyrisikokomorbiditet (2)

Høyrisiko komorbiditet

Anbefalt DMARD behandling av RA

Hjertesvikt

Hjertesvikt (NYHA klasse III-IV)

Bruk csDMARD kombinasjonsterapi, non-TNF hemmer bDMARD eller tsDMARD fremfor TNF-hemmer (73, 74)

Hepatitt B

Og får/har fått effektiv antiviral behandling

Tilsvarende DMARD anbefaling som ved RA generelt (75-80)

Og ikke får/ikke fått effektiv antiviral behandling

Alle kroniske bærere (HBsAg positive) bør vurderes henvist til infeksjonsmedisiner eller gastroenterolog

Hepatitt C

Og får/har fått effektiv antiviral behandling

Tilsvarende DMARD anbefaling som ved RA generelt (80-91)

Og ikke får/ikke fått effektiv antiviral behandling

Bruk csDMARD fremfor TNF-hemmer (80-91)

Tidligere malignitet

Tidligere behandlet eller ubehandlet hudkreft

(Melanom og non-melanom)

Bruk csDMARD fremfor bDMARD

Bruk csDMARD fremfor tsDMARD (92-94)

Tidligere behandlet lymfoproliferativ kreft

Bruk Rituksimab fremfor TNF-hemmer

Bruk csDMARD kombinasjonsterapi eller abatacept eller tocilizumab fremfor TNF-hemmer (93, 95)

Tidligere behandlet solitær kreft (≥5 år siden)

Tilsvarende DMARD anbefaling som ved RA generelt (93, 96)

Tidligere alvorlig infeksjon(er)

Tidligere alvorlig(e) infeksjon(er)

Bruk csDMARD kombinasjonsterapi fremfor TNF-hemmer

Bruk abatacept fremfor TNF-hemmer

Hvis TNF-hemmer brukes foretrekkes en med kort halveringstid (97-104)

Ekstra-artikulære manifestasjoner ved RA 

Det kliniske utfordringsbildet relatert til ekstra-artikulær RA har endret seg de senere år, mest sannsynlig fordi effektiv RA behandling ser ut til å forhindre eller redusere utviklingen av flere manifestasjoner, spesielt de som er relatert til vaskulitt (105). Livstidsrisikoen for RA assosiert interstitiell lungesykdom faller ikke og nye studier ligger fortsatt på 8-15% (106).

 

Det finnes ingen randomiserte, kontrollerte studier på behandling av ekstra-artikulære manifestasjoner, og datagrunnlaget for de anbefalingene som faktisk finnes i litteraturen er relativt spinkelt.

 

Helt generelt anbefales det at ved ekstra-artikulære manifestasjoner skal pasienten fortsette med aktiv DMARD behandling, dels for å redusere risikoen for ytterligere ekstra-artikulære komplikasjoner, og dels for å forebygge alvorlig sykdomsutvikling for øvrig (107). Dette forutsetter naturligvis at en ikke mistenker at aktuelle DMARD kan være årsaken til den (nylig oppståtte) ekstra-artikulære manifestasjonen. Denne problemstillingen er nok vanligst i forhold til bDMARDs og nylig oppstått interstitiell lungesykdom (108). Valg av behandling for ekstra-artikulær RA vil som regel være avhengig av flere ulike faktorer, så som alder, aktivitet i grunnsykdom, ko-morbiditet, antatt infeksjonsrisiko og tidligere medikament-historikk.

 

Ved alvorlige ekstra-artikulære manifestasjoner ved RA skal det vurderes om pasienten bør henvises til universitetssykehus.

 

Tabellen nedenfor bygger på svenske retningslinjer for alvorlige ekstra-artikulære manifestasjoner, men er oppdatert med ferske referanser på de viktigste manifestasjonene.

 

Tabell 16: Anbefalt behandling av ekstra-artikulære manifestasjoner ved RA

Ekstraartikulær manifestasjon

Anbefalt behandling

Systemisk vaskulitt

(med eller uten alvorlige øyekomplikasjoner som skleritt eller retinal vaskulitt)

 

Cyklofosfamid og høydose steroider (tilsvarende som primær småkarsvaskulitt) (109, 110)

TNF-hemmere (111)

Rituksimab (112)

Perifer nevropati

(vaskulitt assosiert)

Cyklofosfamid og høydose steroider (tilsvarende som primær småkarsvaskulitt) (109, 113)

Interstitiell lungesykdom

(med raskt progredierende symptomer)

 

Rituksimab (114)

Cyklofosfamid og høydose steroider (tilsvarende som primær småkarsvaskulitt) (115)

TNF-hemmere (116)

Cyklosporin (117, 118)

Systemisk amyloidose

(med alvorlig organpåvirkning)

Tocilizumab (119, 120)

Chlorambucil (121)

Cyklofosfamid (121)

Feltys syndrom

 

Metotreksat kan bedre leukocyttnivå ved nøytropeni hos pasienter med Feltys syndrom (122, 123)

Rituksimab (124)

Høydosesteroider kan være hensiktsmessig ved alvorlige ekstra-artikulære manifestasjoner hvor pasienten må avstå fra andre immunsupprimerende medikamenter (107).

Vaksiner ved RA 

Viser til vaksinasjonsprosedyren: Vaksinasjon av voksne med revmatisk sykdom

Svangerskap og RA 

Viser til NKSRs veileder

Nedtrapping av DMARD ved RA 

Foreløpig foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap om utkomme på lang sikt for RA pasienter som har vært i vedvarende remisjon, og hvor en starter nedtrapping av bDMARD, tsDMARD eller csDMARD (133). Prednisolon skal seponeres først, og så opprettholde remisjon over tid uten steroider (1). Ved eventuell nedtrapping av bMARD/tsDMARD skal en fortsette behandling med csDMARD (1, 2). Hvis pasienten er i vedvarende dyp (ACR/EULAR Boolean) remisjon uten prednisolon, kan en vurdere dosereduksjon av bDMARD eller tsDMARD, spesielt hvis behandlingen er kombinert med csDMARD. Det er økende evidens for at seponering av bDMARD/tsDMARD er assosiert med sykdomsoppbluss og progresjon av leddskade. Dersom pasienten er i vedvarende remisjon på csDMARD med god toleranse og lite bivirkninger er stabil behandling å foretrekke framfor nedtrapping av csDMARD p.g.a. økt risiko for både sykdomsoppbluss og røntgen progresjon.

Ikke-farmakologisk behandling av RA 

1. Alle med RA bør få evidensbasert ikke-farmakologisk behandling ved behov

 • Pasientopplæring og undervisning er en integrert del av standard behandling og den bør inneholde informasjon om sykdommen i et format tilpasset pasientens behov, råd om helsebringende livsstil og om hvordan få kontakt med helsepersonell ved behov (134-138).
 • Alle med RA bør få informasjon om de gunstige effektene av en sunn livsstil, inkludert tema som tobakk, alkohol, søvn, fysisk aktivitet og kosthold. Helsepersonell bør veilede pasienter i å oppnå og opprettholde en helsebringende livsstil (134, 139) Hovedanbefalingene for et sunt kosthold finnes på https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet
 • Noen med RA har behov for å lære teknikker for å optimalisere mestring (135, 140).

 

2. Fysisk aktivitet og trening

 • Individuelt tilpasset informasjon og veiledning i fysisk aktivitet og trening bør tilbys tidlig i forløpet. Fysisk aktivitet og trening har gunstige helseeffekter som bedre fysisk og psykisk helse, forebygging av sykdom, og risiko for tidlig død (141).
 • Anbefalinger for fysisk aktivitet og trening for mennesker med RA er i prinsippet lik anbefalingene for normalbefolkningen: Det anbefales kondisjonstrening (150 min moderat eller 75 min hardt/uke) hvor intensitetsnivået bør være moderat til hardt (dvs. 60% til 85% av maksimal hjertefrekvens), og styrke øvelser som skal utføres minst to ganger ukentlig med et intensitetsnivå moderat til hardt (dvs. 50-80% av 1 repetisjon maksimum) (142). Se FHI
 • Trening bør tilpasses individuelt og justeres fortløpende ved endringer i fysisk form, komorbiditet, og ved omfattende leddskade (143, 144) (13, 14).
 • Styrketrening og kondisjonstrening er trygt ved RA og bedrer fysisk funksjon, styrke, smerte og livskvalitet (141, 145, 146), med en tendens til høyere effekt med høyere treningsintensitet (147)
 • RA gir en økt risiko for hjerte- og karsykdom sammenliknet med normalbefolkningen (17) og trening kan ha gunstig effekt på vaskulær funksjon og inflammasjon (IL-6 og TNF-α) (142, 144, 148, 149).
 • Noen mennesker med RA oppnår god symptomlindring ved trening i vann (146, 150-152).
 • Håndtrening kan bedre funksjon (153), redusere smerte og gi økt styrke, med en trend mot bedre effekt ved høyere øvelsesintensitet (154, 155).


3. Hands-on teknikker og modaliteter

 • Hands-on teknikker kan benyttes for å hjelpe med smertekontroll, leddbevegelighet og generell funksjon, i tillegg til fysisk aktivitet og trening.
 • Mennesker med begrenset bevegelsesutslag i perifere ledd kan ha nytte av passiv mobilisering, men det er ingen god evidens for effekten av disse teknikkene.

 

4. Ortoser, innleggssåler, sko og hjelpemidler

 • Håndledd og fingre er ofte involvert ved RA, og ortoser kan tilpasses for å bedre håndfunksjon hos disse (156, 157).
 • Fotproblematikk er også vanlig og det anbefales derfor gjerne å bruke egnet fottøy, for eksempel sko med god dempning. Ofte tilpasses det også en kombinasjon av ortopediske sko, ortoser, polstringer, og innleggssåler for å bedre funksjonen (158-160).
 • Pasienter med nakkesmerter og inflammatorisk revmatisk sykdom anbefales å unngå manuell behandling da dette kan ha varige alvorlige negative konsekvenser, (161, 162) og myk nakkekrage bør brukes med forsiktighet på dagtid da støttemuskulaturen på den måten raskt kan miste sin funksjon. Ved endringer av nakkesmerter vurderes alltid billeddiagnostikk.
 • Tekniske hjelpemidler brukes hyppig for å redusere smerte og kompensere for funksjonsproblemer men det er en generell mangel på studier som evaluerer effekten av disse tiltakene (163). En årsak til mangelen på studier kan være at effekten av noen hjelpemidler synes ganske opplagt, for eksempel fordelene ved å bruke krykker. Er det varig funksjonstap og behov for individuelt tilpassede ortoser kan dette søkes om, og ergoterapeut eller ortopediverksted kontaktes. Småhjelpemidler refunderes som hovedregel ikke lenger, men det kan søkes tilbakebetaling for inntil kr 2000 hvert 4. år ved synlige deformiteter i ledd eller aktiv betennelsesaktivitet uten tilfredsstillende effekt av medikamentelle tiltak.
 • Tilfeller av varig funksjonstap eller alvorlige feilstillinger og deformiteter til tross for utprøvd medikamentell og ikke-medikamentell behandling vurderes av ortoped (134).

 

5. Rehabilitering

 • Å redusere forekomsten av tap av arbeid er fortsatt en stor utfordring for personer med etablert RA. Både produktivitetstap i jobben, sykefravær og uføretrygd fører til betydelige individuelle og samfunnsmessige kostnader. Forebygging av arbeidsuførhet er mer effektivt enn tiltak iverksatt i etterkant av tapt arbeid (164), og det er positive langsiktige resultater av yrkesrettede rehabiliteringstiltak (165-167).
 • Tverrfaglige behandlingstiltak for mennesker med RA tar sikte på å opprettholde eller forbedre fysisk, psykisk og sosial funksjon og helse. Noen ganger er det behov for en bredere tilnærming for å møte sammensatte utfordringer. Revmatologisk rehabilitering innebærer koordinerte tverrfaglige behandlingstiltak i tidsavgrensede planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel der flere aktører samarbeider for å oppnå best mulig funksjons og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse (168). Det er behov for nyere studier på effekten av tverrfaglig behandling og rehabilitering etter omleggingen av medikamentell behandling (169, 170).
 • Rehabilitering i varmere klima for mennesker som ønsker det, kan ha positive effekter på smerte, utmattelse og sykdomsaktivitet (171).
 • Rehabiliteringsopphold søkes primært av fastlege via regional koordinerende enhet. Det fins muligheter til å søke behandlingsreiser via Oslo Universitets Sykehus (https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-samhandling-og-internasjonalt-samarbeid/behandlingsreiser).
 • Ved behov for kompleks tverrfaglig rehabilitering av pasienter som ikke får dekket sitt behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten regionalt kan det henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR https://diakonhjemmetsykehus.no/nbrr

Nasjonale kvalitetsmål 

Nasjonale kvalitetsindikatorer kan brukes som kvalitetsmål for intern forbedring og sammenligning mellom avdelinger. For at en kvalitetsindikator skal kunne være hensiktsmessig må den beskrives nøyaktig.

 

En nasjonal kvalitetsindikator skal være

 • Betydningsfull: Det innebærer at helsepolitisk og samfunnsmessig betydning er beskrevet.
 • Vitenskapelig begrunnet: Det vil si at de nasjonale kvalitetsindikatorene måler etablert praksis i helsetjenesten basert på eksisterende lovverk, nasjonale retningslinjer, veiledere og forskning.
 • Nyttig: Det vil si at målegruppene kan bruke de nasjonale kvalitetsindikatorene til sitt formål.
 • Gjennomførbar: Det innebærer at de nasjonale kvalitetsindikatorene er basert på tilgjengelig data og relevante rapporteringer.
 • Jevnlig oppdatert: De nasjonale kvalitetsindikatorene skal ha oppdaterte resultater for at de skal kunne benyttes i henhold til formålet.

 

Forslag til kvalitetsindikatorer for RA i Norge

 1. Tid fra diagnose er stilt til behandlingsstart med førstegangs csDMARD. Sykdomsmodifiserende medikamentell behandling skal startes straks diagnosen RA er stilt (1).
 2. Andel av pasienter med nydiagnostisert RA som oppnår ACR/EULAR remisjon innen 6, 12 og 24 måneder etter behandlingsstart. Anslagsvis 30/40/50% av pasientene som har en nyoppstått RA bør oppnå ACR/EULAR remisjon innen 6/12/24 måneder etter behandlingsstart (4).
 3. Andel av alle pasienter med RA som har oppnådd henholdsvis CDAI remisjon/lav/moderat/høy sykdomsaktivitet ved siste kontroll innenfor de siste 12 måneder.

 

Norsk Kvalitetsregister for Artrittsykdommer

Alle pasienter med revmatoid artritt skal informeres om- og tilbys inklusjon i Norsk Kvalitetsregister for Artrittsykdommer (NorArtritt). Hver avdeling kan organisere inklusjon og rapportering til NorArtritt tilpasset egen drift, men avdelingene er pliktige til å rapportere til registeret. Det foreligger to alternativer for innrapportering til registeret: gjennom GoTreatIT eller direkte i NorArtritt sin registreringsløsning (MRS).

Forkortelser 

ACPA

Anti-Citrullinated Peptide Antibodies

ACR

American College of Rheumatology

ADAb

Anti Drug Antibodies

AE

Adverse Event

Anti-CCP

Antibodies to Cyclic Citrullinated Peptide

CDAI

Clinical Disease Activity Index

CR

Conventional Radiography

CT

Computed Tomography

CRP

C-Reactive Protein

DAS

Disease Activity Score

DIP

Distal InterPhalangeal

DMARD

Disease Modifying AntiRheumatic Drug

ECU

Extensor Carpi Ulnaris

ESR

Erythrocyte Sedimentation Rate

EULAR

EUropean League Against Rheumatism

FHI

Folkehelseinstituttet

GSUS

Grey Scale Ultrasound

HAQ

Health Assessment Questionnaire

HLA

Human Leucocyte Antigen

IGRA

Interferon Gamma Release Assays

IL

Interleukin

JAK

Janus Kinase

JSN

Joint Space Narrowing

MCP

MetaCarpoPhalangeal

MHAQ

Modified Health Assessment Questionnaire

MRI

Magnetic Resonance Imaging

MTP

MetaTarsoPhalangeal

MTX

Metotreksat

NSAIDs

NonSteroidal AntiInflammatory Drugs

OMERACT

Outcome Measures in Rheumatology

PDUS

Power Doppler Ultrasound

PGA

Patient Global Assessment

PhGA

Physician Global Assessment

RA

Rheumatoid Arthritis

RAMRIS

Rheumatoid Arthritis Magnetic Resonance Imaging Score

RCT

Randomised Controlled Trial

RF

Rheumatoid Factor

PIP

Proximal InterPhalangeal

SCORE

Systematic Coronary Risk Evaluation

SDAI

Simplified Disease Activity Index

SF-36

Short-Form 36

SF-6D

Short-Form 6 Dimensions

SJC

Swollen Joint Count

SSZ

Sulfasalazine

TJC

Tender Joint Count

TNFi

Tumour Necrosis Factor inhibitor

US

Ultrasound

VAS

Visual Analogue Scale

vdHSS

van der Heijde-modified Sharp Score

Pasientinformasjon 

Sykehusenes felles database for pasientinformasjon (Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten, FNSP) har pasientinformasjon utarbeidet av ulike sykehusavdelinger. Disse tekstene er tilgjengelig for alle sykehus, feks til bruk på avdelingenes nettsider. Pasientinformasjonen er utarbeidet uavhengig av forfattergruppene av prosedyrekapitlene. Det er allikevel et mål at det skal være samsvar mellom pasientinformasjon og denne prosedyren.

 

Helse Bergen har laget informasjonstekst om leddgikt Innspill til pasientinformasjonen bes sendt direkte til avdelingen som har utarbeidet og har revisjonsansvar for pasientinformasjonen, til Elisabeth Stakkeland som er redaktør for FNSP, eller til Maria Boge Lauvsnes som er redaksjonsmedlem i FNSP

Referanser 

 1. Smolen JS, Landewe R, Bijlsma J, Burmester G, Chatzidionysiou K, Dougados M, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2016 update. Ann Rheum Dis 2017.
 2. Singh JA, Saag KG, Bridges SL, Jr., Akl EA, Bannuru RR, Sullivan MC, et al. 2015 American College of Rheumatology Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Rheumatol 2016;68(1):1-26.
 3. Smolen JS, Breedveld FC, Burmester GR, Bykerk V, Dougados M, Emery P, et al. Treating rheumatoid arthritis to target: 2014 update of the recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis 2016;75(1):3-15.
 4. Haavardsholm EA, Aga AB, Olsen IC, Lillegraven S, Hammer HB, Uhlig T, et al. Ultrasound in management of rheumatoid arthritis: ARCTIC randomised controlled strategy trial. BMJ 2016;354:i4205.
 5. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, Funovits J, Felson DT, Bingham CO, III, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. Ann Rheum Dis 2010;69(9):1580-8.
 6. van der Heijde D, van der Helm-van Mil AH, Aletaha D, Bingham CO, Burmester GR, Dougados M, et al. EULAR definition of erosive disease in light of the 2010 ACR/EULAR rheumatoid arthritis classification criteria. Ann Rheum Dis 2013;72(4):479-81.
 7. Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, McShane DJ, Fries JF, Cooper NS, et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988;31(3):315-24.
 8. Smolen JS, Han C, van der Heijde DM, Emery P, Bathon JM, Keystone E, et al. Radiographic changes in rheumatoid arthritis patients attaining different disease activity states with methotrexate monotherapy and infliximab plus methotrexate: the impacts of remission and tumour necrosis factor blockade. Ann Rheum Dis 2009;68(6):823-7.
 9. van Leeuwen MA, van Rijswijk MH, Sluiter WJ, van Riel PL, Kuper IH, van de Putte LB, et al. Individual relationship between progression of radiological damage and the acute phase response in early rheumatoid arthritis. Towards development of a decision support system. J Rheumatol 1997;24(1):20-7.
 10. Smolen JS, Van Der Heijde DM, St Clair EW, Emery P, Bathon JM, Keystone E, et al. Predictors of joint damage in patients with early rheumatoid arthritis treated with high-dose methotrexate with or without concomitant infliximab: results from the ASPIRE trial. Arthritis Rheum 2006;54(3):702-10.
 11. van der Heijde DM, van Riel PL, van Leeuwen MA, van 't Hof MA, van Rijswijk MH, van de Putte LB. Prognostic factors for radiographic damage and physical disability in early rheumatoid arthritis. A prospective follow-up study of 147 patients. Br J Rheumatol 1992;31(8):519-25.
 12. Scott DL, Symmons DP, Coulton BL, Popert AJ. Long-term outcome of treating rheumatoid arthritis: results after 20 years. Lancet 1987;1(8542):1108-11.
 13. Vastesaeger N, Xu S, Aletaha D, St Clair EW, Smolen JS. A pilot risk model for the prediction of rapid radiographic progression in rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2009;48(9):1114-21.
 14. Visser K, Goekoop-Ruiterman YP, de Vries-Bouwstra JK, Ronday HK, Seys PE, Kerstens PJ, et al. A matrix risk model for the prediction of rapid radiographic progression in patients with rheumatoid arthritis receiving different dynamic treatment strategies: post hoc analyses from the BeSt study. Ann Rheum Dis 2010;69(7):1333-7.
 15. Anderson JJ, Wells G, Verhoeven AC, Felson DT. Factors predicting response to treatment in rheumatoid arthritis: the importance of disease duration. Arthritis Rheum 2000;43(1):22-9.
 16. Kiely P, Walsh D, Williams R, Young A, Early Rheumatoid Arthritis N. Outcome in rheumatoid arthritis patients with continued conventional therapy for moderate disease activity--the early RA network (ERAN). Rheumatology (Oxford) 2011;50(5):926-31.
 17. Haavardsholm EA, Boyesen P, Ostergaard M, Schildvold A, Kvien TK. Magnetic resonance imaging findings in 84 patients with early rheumatoid arthritis: bone marrow oedema predicts erosive progression. Ann Rheum Dis 2008;67(6):794-800.
 18. Hetland ML, Ejbjerg B, Horslev-Petersen K, Jacobsen S, Vestergaard A, Jurik AG, et al. MRI bone oedema is the strongest predictor of subsequent radiographic progression in early rheumatoid arthritis. Results from a 2-year randomised controlled trial (CIMESTRA). Ann Rheum Dis 2009;68(3):384-90.
 19. Wolfe F, Michaud K, Gefeller O, Choi HK. Predicting mortality in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2003;48(6):1530-42.
 20. Wolfe F, Michaud K, Pincus T. Development and validation of the health assessment questionnaire II: a revised version of the health assessment questionnaire. Arthritis Rheum 2004;50(10):3296-305.
 21. Felson DT, Smolen JS, Wells G, Zhang B, van Tuyl LH, Funovits J, et al. American College of Rheumatology/European League against Rheumatism provisional definition of remission in rheumatoid arthritis for clinical trials. Ann Rheum Dis 2011;70(3):404-13.
 22. Landewe R, van der Heijde D, van der Linden S, Boers M. Twenty-eight-joint counts invalidate the DAS28 remission definition owing to the omission of the lower extremity joints: a comparison with the original DAS remission. Ann Rheum Dis 2006;65(5):637-41.
 23. Fransen J, van Riel PL. The Disease Activity Score and the EULAR response criteria. Clin Exp Rheumatol 2005;23(5 Suppl 39):S93-9.
 24. Aletaha D, Ward MM, Machold KP, Nell VP, Stamm T, Smolen JS. Remission and active disease in rheumatoid arthritis: defining criteria for disease activity states. Arthritis Rheum 2005;52(9):2625-36.
 25. Aletaha D, Smolen JS. The definition and measurement of disease modification in inflammatory rheumatic diseases. Rheum Dis Clin North Am 2006;32(1):9-44, vii.
 26. ARCTIC REWIND trial, REmission in rheumatoid arthritis – assessing WIthdrawal of disease-modifying antirheumatic drugs in a Non-Inferiority Design [Internet]. ClinicalTrials.gov 2013.
 27. Smolen JS, van der Heijde D, Machold KP, Aletaha D, Landewé R. Proposal for a new nomenclature of disease-modifying antirheumatic drugs. Annals of the Rheumatic Diseases 2014;73(1):3-5.
 28. Strehl C, Bijlsma JW, de Wit M, Boers M, Caeyers N, Cutolo M, et al. Defining conditions where long-term glucocorticoid treatment has an acceptably low level of harm to facilitate implementation of existing recommendations: viewpoints from an EULAR task force. Ann Rheum Dis 2016;75(6):952-7.
 29. Duru N, van der Goes MC, Jacobs JW, Andrews T, Boers M, Buttgereit F, et al. EULAR evidence-based and consensus-based recommendations on the management of medium to high-dose glucocorticoid therapy in rheumatic diseases. Ann Rheum Dis 2013;72(12):1905-13.
 30. Combe B, Landewe R, Daien CI, Hua C, Aletaha D, Alvaro-Gracia JM, et al. 2016 update of the EULAR recommendations for the management of early arthritis. Ann Rheum Dis 2016.
 31. Boers M. Understanding the window of opportunity concept in early rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2003;48(7):1771-4.
 32. O'Dell JR. Treating rheumatoid arthritis early: a window of opportunity? Arthritis Rheum 2002;46(2):283-5.
 33. Quinn MA, Emery P. Window of opportunity in early rheumatoid arthritis: possibility of altering the disease process with early intervention. Clin Exp Rheumatol 2003;21(5 Suppl 31):S154-7.
 34. Raza K, Saber TP, Kvien TK, Tak PP, Gerlag DM. Timing the therapeutic window of opportunity in early rheumatoid arthritis: proposal for definitions of disease duration in clinical trials. Ann Rheum Dis 2012.
 35. Aletaha D, Hawker G, Neogi T. Re:Clarification of the role of ultrasonography, magnetic resonance imaging and conventional radiography in the ACR/EULAR 2010 rheumatoid arthritis classification criteria - comment to the article by Aletaha et al. Annals of the Rheumatic Diseases 2011.
 36. Smolen JS, Aletaha D, McInnes IB. Rheumatoid arthritis. Lancet 2016;388(10055):2023-38.
 37. Aletaha D, Martinez-Avila J, Kvien TK, Smolen JS. Definition of treatment response in rheumatoid arthritis based on the simplified and the clinical disease activity index. Ann Rheum Dis 2012;71(7):1190-6.
 38. Smolen JS, Breedveld FC, Schiff MH, Kalden JR, Emery P, Eberl G, et al. A simplified disease activity index for rheumatoid arthritis for use in clinical practice. Rheumatology (Oxford) 2003;42(2):244-57.
 39. de Jong PH, Hazes JM, Han HK, Huisman M, van Zeben D, van der Lubbe PA, et al. Randomised comparison of initial triple DMARD therapy with methotrexate monotherapy in combination with low-dose glucocorticoid bridging therapy; 1-year data of the tREACH trial. Ann Rheum Dis 2014;73(7):1331-9.
 40. Verschueren P, De Cock D, Corluy L, Joos R, Langenaken C, Taelman V, et al. Methotrexate in combination with other DMARDs is not superior to methotrexate alone for remission induction with moderate-to-high-dose glucocorticoid bridging in early rheumatoid arthritis after 16 weeks of treatment: the CareRA trial. Ann Rheum Dis 2015;74(1):27-34.
 41. Smolen JS, Aletaha D, Keystone E. Superior efficacy of combination therapy for rheumatoid arthritis: fact or fiction? Arthritis Rheum 2005;52(10):2975-83.
 42. Katchamart W, Trudeau J, Phumethum V, Bombardier C. Methotrexate monotherapy versus methotrexate combination therapy with non-biologic disease modifying anti-rheumatic drugs for rheumatoid arthritis. The Cochrane database of systematic reviews 2010(4):Cd008495.
 43. Rezaei H, Saevarsdottir S, Forslind K, Albertsson K, Wallin H, Bratt J, et al. In early rheumatoid arthritis, patients with a good initial response to methotrexate have excellent 2-year clinical outcomes, but radiological progression is not fully prevented: data from the methotrexate responders population in the SWEFOT trial. Ann Rheum Dis 2012;71(2):186-91.
 44. Moreland LW, O'Dell JR, Paulus HE, Curtis JR, Bathon JM, St Clair EW, et al. A randomized comparative effectiveness study of oral triple therapy versus etanercept plus methotrexate in early aggressive rheumatoid arthritis: the treatment of Early Aggressive Rheumatoid Arthritis Trial. Arthritis Rheum 2012;64(9):2824-35.
 45. van Vollenhoven RF, Geborek P, Forslind K, Albertsson K, Ernestam S, Petersson IF, et al. Conventional combination treatment versus biological treatment in methotrexate-refractory early rheumatoid arthritis: 2 year follow-up of the randomised, non-blinded, parallel-group Swefot trial. Lancet 2012;379(9827):1712-20.
 46. van Vollenhoven RF, Fleischmann R, Cohen S, Lee EB, Garcia Meijide JA, Wagner S, et al. Tofacitinib or adalimumab versus placebo in rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2012;367(6):508-19.
 47. Ostergaard M, Emery P, Conaghan PG, Fleischmann R, Hsia EC, Xu W, et al. Significant improvement in synovitis, osteitis, and bone erosion following golimumab and methotrexate combination therapy as compared with methotrexate alone: a magnetic resonance imaging study of 318 methotrexate-naive rheumatoid arthritis patients. Arthritis Rheum 2011;63(12):3712-22.
 48. Schiff M, Weinblatt ME, Valente R, van der Heijde D, Citera G, Elegbe A, et al. Head-to-head comparison of subcutaneous abatacept versus adalimumab for rheumatoid arthritis: two-year efficacy and safety findings from AMPLE trial. Ann Rheum Dis 2014;73(1):86-94.
 49. Burmester GR, Blanco R, Charles-Schoeman C, Wollenhaupt J, Zerbini C, Benda B, et al. Tofacitinib (CP-690,550) in combination with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis with an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitors: a randomised phase 3 trial. Lancet 2013;381(9865):451-60.
 50. O'Dell JR, Mikuls TR, Taylor TH, Ahluwalia V, Brophy M, Warren SR, et al. Therapies for active rheumatoid arthritis after methotrexate failure. N Engl J Med 2013;369(4):307-18.
 51. Kameda H, Ueki Y, Saito K, Nagaoka S, Hidaka T, Atsumi T, et al. Etanercept (ETN) with methotrexate (MTX) is better than ETN monotherapy in patients with active rheumatoid arthritis despite MTX therapy: a randomized trial. Mod Rheumatol 2010;20(6):531-8.
 52. Kremer J, Ritchlin C, Mendelsohn A, Baker D, Kim L, Xu Z, et al. Golimumab, a new human anti-tumor necrosis factor alpha antibody, administered intravenously in patients with active rheumatoid arthritis: Forty-eight-week efficacy and safety results of a phase III randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arthritis Rheum 2010;62(4):917-28.
 53. Keystone EC, Genovese MC, Klareskog L, Hsia EC, Hall ST, Miranda PC, et al. Golimumab, a human antibody to tumour necrosis factor {alpha} given by monthly subcutaneous injections, in active rheumatoid arthritis despite methotrexate therapy: the GO-FORWARD Study. Ann Rheum Dis 2009;68(6):789-96.
 54. Combe B, Codreanu C, Fiocco U, Gaubitz M, Geusens PP, Kvien TK, et al. Etanercept and sulfasalazine, alone and combined, in patients with active rheumatoid arthritis despite receiving sulfasalazine: a double-blind comparison. Ann Rheum Dis 2006;65(10):1357-62.
 55. Klareskog L, van der Heijde D, de Jager JP, Gough A, Kalden J, Malaise M, et al. Therapeutic effect of the combination of etanercept and methotrexate compared with each treatment alone in patients with rheumatoid arthritis: double-blind randomised controlled trial. Lancet 2004;363(9410):675-81.
 56. van Riel PL, Taggart AJ, Sany J, Gaubitz M, Nab HW, Pedersen R, et al. Efficacy and safety of combination etanercept and methotrexate versus etanercept alone in patients with rheumatoid arthritis with an inadequate response to methotrexate: the ADORE study. Ann Rheum Dis 2006;65(11):1478-83.
 57. Aletaha D, Alasti F, Smolen JS. Optimisation of a treat-to-target approach in rheumatoid arthritis: strategies for the 3-month time point. Ann Rheum Dis 2016;75(8):1479-85.
 58. Visser K, Katchamart W, Loza E, Martinez-Lopez JA, Salliot C, Trudeau J, et al. Multinational evidence-based recommendations for the use of methotrexate in rheumatic disorders with a focus on rheumatoid arthritis: integrating systematic literature research and expert opinion of a broad international panel of rheumatologists in the 3E Initiative. Ann Rheum Dis 2009;68(7):1086-93.
 59. Schiff MH, Jaffe JS, Freundlich B. Head-to-head, randomised, crossover study of oral versus subcutaneous methotrexate in patients with rheumatoid arthritis: drug-exposure limitations of oral methotrexate at doses >/=15 mg may be overcome with subcutaneous administration. Ann Rheum Dis 2014;73(8):1549-51.
 60. Gabay C, Emery P, van Vollenhoven R, Dikranian A, Alten R, Pavelka K, et al. Tocilizumab monotherapy versus adalimumab monotherapy for treatment of rheumatoid arthritis (ADACTA): a randomised, double-blind, controlled phase 4 trial. Lancet 2013;381(9877):1541-50.
 61. Verstappen SM, Jacobs JW, Van D, V, Heurkens AH, Schenk Y, ter Borg EJ, et al. Intensive treatment with methotrexate in early rheumatoid arthritis: aiming for remission. Computer Assisted Management in Early Rheumatoid Arthritis (CAMERA, an open-label strategy trial). Ann Rheum Dis 2007;66(11):1443-9.
 62. Grigor C, Capell H, Stirling A, McMahon AD, Lock P, Vallance R, et al. Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled trial. Lancet 2004;364(9430):263-9.
 63. Fransen J, Moens HB, Speyer I, van Riel PL. Effectiveness of systematic monitoring of rheumatoid arthritis disease activity in daily practice: a multicentre, cluster randomised controlled trial. Ann Rheum Dis 2005;64(9):1294-8.
 64. Symmons D, Tricker K, Roberts C, Davies L, Dawes P, Scott DL. The British Rheumatoid Outcome Study Group (BROSG) randomised controlled trial to compare the effectiveness and cost-effectiveness of aggressive versus symptomatic therapy in established rheumatoid arthritis. Health Technol Assess 2005;9(34):iii-iv, ix-x, 1-78.
 65. Saag KG, Teng GG, Patkar NM, Anuntiyo J, Finney C, Curtis JR, et al. American College of Rheumatology 2008 recommendations for the use of nonbiologic and biologic disease-modifying antirheumatic drugs in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2008;59(6):762-84.
 66. Marmor MF, Kellner U, Lai TY, Melles RB, Mieler WF. Recommendations on Screening for Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy (2016 Revision). Ophthalmology 2016;123(6):1386-94.
 67. van Schouwenburg PA, Rispens T, Wolbink GJ. Immunogenicity of anti-TNF biologic therapies for rheumatoid arthritis. Nat Rev Rheumatol 2013;9(3):164-72.
 68. Maneiro JR, Salgado E, Gomez-Reino JJ. Immunogenicity of monoclonal antibodies against tumor necrosis factor used in chronic immune-mediated Inflammatory conditions: systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2013;173(15):1416-28.
 69. Krieckaert CL, Nurmohamed MT, Wolbink GJ. Methotrexate reduces immunogenicity in adalimumab treated rheumatoid arthritis patients in a dose dependent manner. Ann Rheum Dis 2012;71(11):1914-5.
 70. Haugeberg G, Orstavik RE, Kvien TK. Effects of rheumatoid arthritis on bone. Curr Opin Rheumatol 2003;15(4):469-75.
 71. Buckley L, Guyatt G, Fink HA, Cannon M, Grossman J, Hansen KE, et al. 2017 American College of Rheumatology Guideline for the Prevention and Treatment of Glucocorticoid-Induced Osteoporosis. Arthritis Care Res (Hoboken) 2017;69(8):1095-110.
 72. Agca R, Heslinga SC, Rollefstad S, Heslinga M, McInnes IB, Peters MJ, et al. EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update. Ann Rheum Dis 2017;76(1):17-28.
 73. Mann DL, McMurray JJ, Packer M, Swedberg K, Borer JS, Colucci WS, et al. Targeted anticytokine therapy in patients with chronic heart failure: results of the Randomized Etanercept Worldwide Evaluation (RENEWAL). Circulation 2004;109(13):1594-602.
 74. Chung ES, Packer M, Lo KH, Fasanmade AA, Willerson JT. Randomized, double-blind, placebo-controlled, pilot trial of infliximab, a chimeric monoclonal antibody to tumor necrosis factor-alpha, in patients with moderate-to-severe heart failure: results of the anti-TNF Therapy Against Congestive Heart Failure (ATTACH) trial. Circulation 2003;107(25):3133-40.
 75. Thong BY, Koh ET, Chng HH, Chow WC. Outcomes of chronic hepatitis B infection in Oriental patients with rheumatic diseases. Annals of the Academy of Medicine, Singapore 2007;36(2):100-5.
 76. Lan JL, Chen YM, Hsieh TY, Chen YH, Hsieh CW, Chen DY, et al. Kinetics of viral loads and risk of hepatitis B virus reactivation in hepatitis B core antibody-positive rheumatoid arthritis patients undergoing anti-tumour necrosis factor alpha therapy. Ann Rheum Dis 2011;70(10):1719-25.
 77. Kim PS, Ho GY, Prete PE, Furst DE. Safety and efficacy of abatacept in eight rheumatoid arthritis patients with chronic hepatitis B. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012;64(8):1265-8.
 78. Tamori A, Koike T, Goto H, Wakitani S, Tada M, Morikawa H, et al. Prospective study of reactivation of hepatitis B virus in patients with rheumatoid arthritis who received immunosuppressive therapy: evaluation of both HBsAg-positive and HBsAg-negative cohorts. Journal of gastroenterology 2011;46(4):556-64.
 79. Roux CH, Brocq O, Breuil V, Albert C, Euller-Ziegler L. Safety of anti-TNF-alpha therapy in rheumatoid arthritis and spondylarthropathies with concurrent B or C chronic hepatitis. Rheumatology (Oxford) 2006;45(10):1294-7.
 80. Li S, Kaur PP, Chan V, Berney S. Use of tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) antagonists infliximab, etanercept, and adalimumab in patients with concurrent rheumatoid arthritis and hepatitis B or hepatitis C: a retrospective record review of 11 patients. Clin Rheumatol 2009;28(7):787-
 81. Pompili M, Biolato M, Miele L, Grieco A. Tumor necrosis factor-alpha inhibitors and chronic hepatitis C: a comprehensive literature review. World journal of gastroenterology 2013;19(44):7867-73.
 82. Lin MV, Blonski W, Buchner AM, Reddy KR, Lichtenstein GR. The influence of anti-TNF therapy on the course of chronic hepatitis C virus infection in patients with inflammatory bowel disease. Digestive diseases and sciences 2013;58(4):1149-56.
 83. Marotte H, Fontanges E, Bailly F, Zoulim F, Trepo C, Miossec P. Etanercept treatment for three months is safe in patients with rheumatological manifestations associated with hepatitis C virus. Rheumatology (Oxford) 2007;46(1):97-9.
 84. Zein NN. Etanercept as an adjuvant to interferon and ribavirin in treatment-naive patients with chronic hepatitis C virus infection: a phase 2 randomized, double-blind, placebo-controlled study. Journal of hepatology 2005;42(3):315-22.
 85. Terrier B, Saadoun D, Sene D, Sellam J, Perard L, Coppere B, et al. Efficacy and tolerability of rituximab with or without PEGylated interferon alfa-2b plus ribavirin in severe hepatitis C virus-related vasculitis: a long-term followup study of thirty-two patients. Arthritis Rheum 2009;60(8):2531-40
 86. Iannone F, La Montagna G, Bagnato G, Gremese E, Giardina A, Lapadula G. Safety of etanercept and methotrexate in patients with rheumatoid arthritis and hepatitis C virus infection: a multicenter randomized clinical trial. J Rheumatol 2014;41(2):286-92.
 87. Ferri C, Ferraccioli G, Ferrari D, Galeazzi M, Lapadula G, Montecucco C, et al. Safety of anti-tumor necrosis factor-alpha therapy in patients with rheumatoid arthritis and chronic hepatitis C virus infection. J Rheumatol 2008;35(10):1944-9.
 88. Peterson JR, Hsu FC, Simkin PA, Wener MH. Effect of tumour necrosis factor alpha antagonists on serum transaminases and viraemia in patients with rheumatoid arthritis and chronic hepatitis C infection. Ann Rheum Dis 2003;62(11):1078-82.
 89. Parke FA, Reveille JD. Anti-tumor necrosis factor agents for rheumatoid arthritis in the setting of chronic hepatitis C infection. Arthritis Rheum 2004;51(5):800-4.
 90. Cavazzana I, Ceribelli A, Cattaneo R, Franceschini F. Treatment with etanercept in six patients with chronic hepatitis C infection and systemic autoimmune diseases. Autoimmunity reviews 2008;8(2):104-6.
 91. Cansu DU, Kalifoglu T, Korkmaz C. Short-term course of chronic hepatitis B and C under treatment with etanercept associated with different disease modifying antirheumatic drugs without antiviral prophylaxis. J Rheumatol 2008;35(3):421-4.
 92. Raaschou P, Simard JF, Holmqvist M, Askling J. Rheumatoid arthritis, anti-tumour necrosis factor therapy, and risk of malignant melanoma: nationwide population based prospective cohort study from Sweden. Bmj 2013;346:f1939.
 93. Dixon WG, Watson KD, Lunt M, Mercer LK, Hyrich KL, Symmons DP. Influence of anti-tumor necrosis factor therapy on cancer incidence in patients with rheumatoid arthritis who have had a prior malignancy: results from the British Society for Rheumatology Biologics Register. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010;62(6):755-63.
 94. Chakravarty EF, Michaud K, Wolfe F. Skin cancer, rheumatoid arthritis, and tumor necrosis factor inhibitors. J Rheumatol 2005;32(11):2130-5.
 95. Kameda T, Dobashi H, Miyatake N, Inoo M, Onishi I, Kurata N, et al. Association of higher methotrexate dose with lymphoproliferative disease onset in rheumatoid arthritis patients. Arthritis Care Res (Hoboken) 2014;66(9):1302-9.
 96. Raaschou P, Frisell T, Askling J. TNF inhibitor therapy and risk of breast cancer recurrence in patients with rheumatoid arthritis: a nationwide cohort study. Ann Rheum Dis 2015;74(12):2137-43.
 97. Yun H, Xie F, Delzell E, Chen L, Levitan EB, Lewis JD, et al. Risk of hospitalised infection in rheumatoid arthritis patients receiving biologics following a previous infection while on treatment with anti-TNF therapy. Ann Rheum Dis 2015;74(6):1065-71.
 98. Toussirot E, Pertuiset E, Sordet C, Auge B, Wendling D, Pallot-Prades B, et al. Safety of rituximab in rheumatoid arthritis patients with a history of severe or recurrent bacterial infection: observational study of 30 cases in everyday practice. Joint, bone, spine : revue du rhumatisme 2010;77(2):142-5.
 99. Xanthouli P, Sailer S, Fiehn C. Rituximab (RTX) as an Alternative to TNF-Alpha Antagonists in Patients with Rheumatoid Arthritis and High Risk of Severe Infections: A Systematic Analysis of the Experience in One Center. The open rheumatology journal 2012;6:286-9.
 100. Denis B, Lefort A, Flipo RM, Tubach F, Lemann M, Ravaud P, et al. Long-term follow-up of patients with tuberculosis as a complication of tumour necrosis factor (TNF)-alpha antagonist therapy: safe re-initiation of TNF-alpha blockers after appropriate anti-tuberculous treatment. Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 2008;14(2):183-6.
 101. Aggarwal R, Manadan AM, Poliyedath A, Sequeira W, Block JA. Safety of etanercept in patients at high risk for mycobacterial tuberculosis infections. J Rheumatol 2009;36(5):914-7.
 102. Jo KW, Hong Y, Jung YJ, Yoo B, Lee CK, Kim YG, et al. Incidence of tuberculosis among anti-tumor necrosis factor users in patients with a previous history of tuberculosis. Respiratory medicine 2013;107(11):1797-802.
 103. Cepeda EJ, Williams FM, Ishimori ML, Weisman MH, Reveille JD. The use of anti-tumour necrosis factor therapy in HIV-positive individuals with rheumatic disease. Ann Rheum Dis 2008;67(5):710-2.
 104. Nobre CA, Callado MR, Lima JR, Gomes KW, Martiniano GV, Vieira WP. Tuberculosis infection in rheumatic patients with infliximab therapy: experience with 157 patients. Rheumatology international 2012;32(9):2769-75.
 105. Kishore S, Maher L, Majithia V. Rheumatoid Vasculitis: A Diminishing Yet Devastating Menace. Current rheumatology reports 2017;19(7):39.
 106. Zamora-Legoff JA, Krause ML, Crowson CS, Ryu JH, Matteson EL. Progressive Decline of Lung Function in Rheumatoid Arthritis-Associated Interstitial Lung Disease. Arthritis Rheumatol 2017;69(3):542-9.
 107. Turesson C, Matteson EL. Management of extra-articular disease manifestations in rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2004;16(3):206-11.
 108. Roubille C, Haraoui B. Interstitial lung diseases induced or exacerbated by DMARDS and biologic agents in rheumatoid arthritis: a systematic literature review. Seminars in arthritis and rheumatism 2014;43(5):613-26.
 109. Scott DG, Bacon PA. Intravenous cyclophosphamide plus methylprednisolone in treatment of systemic rheumatoid vasculitis. Am J Med 1984;76(3):377-84.
 110. Artifoni M, Rothschild PR, Brezin A, Guillevin L, Puechal X. Ocular inflammatory diseases associated with rheumatoid arthritis. Nat Rev Rheumatol 2014;10(2):108-16.
 111. Puechal X, Miceli-Richard C, Mejjad O, Lafforgue P, Marcelli C, Solau-Gervais E, et al. Anti-tumour necrosis factor treatment in patients with refractory systemic vasculitis associated with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2008;67(6):880-4.
 112. Puechal X, Gottenberg JE, Berthelot JM, Gossec L, Meyer O, Morel J, et al. Rituximab therapy for systemic vasculitis associated with rheumatoid arthritis: Results from the AutoImmunity and Rituximab Registry. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012;64(3):331-9.
 113. Foster CS, Forstot SL, Wilson LA. Mortality rate in rheumatoid arthritis patients developing necrotizing scleritis or peripheral ulcerative keratitis. Effects of systemic immunosuppression. Ophthalmology 1984;91(10):1253-63.
 114. Md Yusof MY, Kabia A, Darby M, Lettieri G, Beirne P, Vital EM, et al. Effect of rituximab on the progression of rheumatoid arthritis-related interstitial lung disease: 10 years' experience at a single centre. Rheumatology (Oxford) 2017.
 115. Johnson C. Recent advances in the pathogenesis, prediction, and management of rheumatoid arthritis-associated interstitial lung disease. Curr Opin Rheumatol 2017;29(3):254-9.
 116. Nakamura T, Higashi S, Tomoda K, Tsukano M, Baba S. Efficacy of etanercept in patients with AA amyloidosis secondary to rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumatol 2007;25(4):518-22.
 117. Puttick MP, Klinkhoff AV, Chalmers A, Ostrow DN. Treatment of progressive rheumatoid interstitial lung disease with cyclosporine. J Rheumatol 1995;22(11):2163-5
 118. Ogawa D, Hashimoto H, Wada J, Ueno A, Yamasaki Y, Yamamura M, et al. Successful use of cyclosporin A for the treatment of acute interstitial pneumonitis associated with rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford) 2000;39(12):1422-4.
 119. Courties A, Grateau G, Philippe P, Flipo RM, Astudillo L, Aubry-Rozier B, et al. AA amyloidosis treated with tocilizumab: case series and updated literature review. Amyloid : the international journal of experimental and clinical investigation : the official journal of the International Society of Amyloidosis 2015;22(2):84-92.
 120. Lane T, Gillmore JD, Wechalekar AD, Hawkins PN, Lachmann HJ. Therapeutic blockade of interleukin-6 by tocilizumab in the management of AA amyloidosis and chronic inflammatory disorders: a case series and review of the literature. Clin Exp Rheumatol 2015;33(6 Suppl 94):S46-53.
 121. Berglund K, Keller C, Thysell H. Alkylating cytostatic treatment in renal amyloidosis secondary to rheumatic disease. Ann Rheum Dis 1987;46(10):757-62.
 122. Fiechtner JJ, Miller DR, Starkebaum G. Reversal of neutropenia with methotrexate treatment in patients with Felty's syndrome. Correlation of response with neutrophil-reactive IgG. Arthritis Rheum 1989;32(2):194-201.
 123. Dillon AM, Luthra HS, Conn DL, Ferguson RH. Parenteral gold therapy in the Felty syndrome. Experience with 20 patients. Medicine (Baltimore) 1986;65(2):107-12.
 124. Narvaez J, Domingo-Domenech E, Gomez-Vaquero C, Lopez-Vives L, Estrada P, Aparicio M, et al. Biological agents in the management of Felty's syndrome: a systematic review. Seminars in arthritis and rheumatism 2012;41(5):658-68.
 125. https://www.fhi.no/sv/vaksine/ 2017.
 126. van Assen S, Agmon-Levin N, Elkayam O, Cervera R, Doran MF, Dougados M, et al. EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis 2011;70(3):414-22.
 127. Cordeiro I, Duarte AC, Ferreira JF, Goncalves MJ, Meirinhos T, Rocha TM, et al. Recommendations for Vaccination in Adult Patients with Systemic Inflammatory Rheumatic Diseases from the Portuguese Society of Rheumatology. Acta reumatologica portuguesa 2016;41(2):112-30.
 128. Groot N, Heijstek MW, Wulffraat NM. Vaccinations in paediatric rheumatology: an update on current developments. Current rheumatology reports 2015;17(7):46.
 129. Winthrop KL, Yamanaka H, Valdez H, Mortensen E, Chew R, Krishnaswami S, et al. Herpes zoster and tofacitinib therapy in patients with rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol 2014;66(10):2675-84.
 130. Yun H, Yang S, Chen L, Xie F, Winthrop K, Baddley JW, et al. Risk of Herpes Zoster in Autoimmune and Inflammatory Diseases: Implications for Vaccination. Arthritis Rheumatol 2016;68(9):2328-37.
 131. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang SJ, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med 2015;372(22):2087-96.
 132. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang SJ, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the Herpes Zoster Subunit Vaccine in Adults 70 Years of Age or Older. N Engl J Med 2016;375(11):1019-32.
 133. Schett G, Emery P, Tanaka Y, Burmester G, Pisetsky DS, Naredo E, et al. Tapering biologic and conventional DMARD therapy in rheumatoid arthritis: current evidence and future directions. Ann Rheum Dis 2016;75(8):1428-37.
 134. Stoffer MA, Smolen JS, Woolf A, Ambrozic A, Bosworth A, Carmona L, et al. Development of patient-centred standards of care for rheumatoid arthritis in Europe: the eumusc.net project. Ann Rheum Dis 2014;73(5):902-5.
 135. Zangi HA, Ndosi M, Adams J, Andersen L, Bode C, Bostrom C, et al. EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2015;74(6):954-62.
 136. Albano MG, Giraudet-Le Quintrec JS, Crozet C, d'Ivernois JF. Characteristics and development of therapeutic patient education in rheumatoid arthritis: analysis of the 2003-2008 literature. Joint, bone, spine : revue du rhumatisme 2010;77(5):405-10.
 137. Cottrell JE, Jonas M, Bergsten U, Blaas E, de la Torre Aboki J, Howse C, et al. The nurse's role in addressing unmet treatment and management needs of patients with rheumatoid arthritis: Delphi-based recommendations. International journal of nursing knowledge 2013;24(2):66-76.
 138. van Eijk-Hustings Y, van Tubergen A, Bostrom C, Braychenko E, Buss B, Felix J, et al. EULAR recommendations for the role of the nurse in the management of chronic inflammatory arthritis. Ann Rheum Dis 2012;71(1):13-9.
 139. Verhoeven F, Tordi N, Prati C, Demougeot C, Mougin F, Wendling D. Physical activity in patients with rheumatoid arthritis. Joint, bone, spine : revue du rhumatisme 2016;83(3):265-70.
 140. Sharpe L, Sensky T, Timberlake N, Ryan B, Brewin CR, Allard S. A blind, randomized, controlled trial of cognitive-behavioural intervention for patients with recent onset rheumatoid arthritis: preventing psychological and physical morbidity. Pain 2001;89(2-3):275-83.
 141. Baillet A, Zeboulon N, Gossec L, Combescure C, Bodin LA, Juvin R, et al. Efficacy of cardiorespiratory aerobic exercise in rheumatoid arthritis: meta-analysis of randomized controlled trials. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010;62(7):984-92.
 142. Metsios GS, Stavropoulos-Kalinoglou A, Kitas GD. The role of exercise in the management of rheumatoid arthritis. Expert review of clinical immunology 2015;11(10):1121-30.
 143. Cairns AP, McVeigh JG. A systematic review of the effects of dynamic exercise in rheumatoid arthritis. Rheumatology international 2009;30(2):147-58.
 144. Metsios GS, Koutedakis Y, Veldhuijzen van Zanten JJ, Stavropoulos-Kalinoglou A, Vitalis P, Duda JL, et al. Cardiorespiratory fitness levels and their association with cardiovascular profile in patients with rheumatoid arthritis: a cross-sectional study. Rheumatology (Oxford) 2015;54(12):2215-20.
 145. Daien CI, Hua C, Combe B, Landewe R. Non-pharmacological and pharmacological interventions in patients with early arthritis: a systematic literature review informing the 2016 update of EULAR recommendations for the management of early arthritis. RMD Open 2017;3(1):e000404.
 146. Hurkmans E, van der Giesen FJ, Vliet Vlieland TP, Schoones J, Van den Ende EC. Dynamic exercise programs (aerobic capacity and/or muscle strength training) in patients with rheumatoid arthritis. The Cochrane database of systematic reviews 2009(4):Cd006853.
 147. Baillet A, Vaillant M, Guinot M, Juvin R, Gaudin P. Efficacy of resistance exercises in rheumatoid arthritis: meta-analysis of randomized controlled trials. Rheumatology (Oxford) 2012;51(3):519-27.Metsios GS, Stavropoulos-Kalinoglou A, Sandoo A, van Zanten JJ, Toms TE, John H, et al. Vascular function and inflammation in rheumatoid arthritis: the role of physical activity. The open cardiovascular medicine journal 2010;4:89-96.
 148. Sveaas SH, Smedslund G, Hagen KB, Dagfinrud H. Effect of cardiorespiratory and strength exercises on disease activity in patients with inflammatory rheumatic diseases: a systematic review and meta-analysis. British journal of sports medicine 2017.
 149. Verhagen AP, Bierma-Zeinstra SM, Boers M, Cardoso JR, Lambeck J, de Bie R, et al. Balneotherapy (or spa therapy) for rheumatoid arthritis. The Cochrane database of systematic reviews 2015(4):Cd000518.
 150. Christie A, Hagen KB, Mowinckel P, Dagfinrud H. Aquatic Exercises were Associated with an Acceptable State of Symptoms in Patients with Inflammatory Rheumatic Diseases: Results from a Study with Interrupted Time-Series Design. Musculoskeletal care 2014.
 151. Al-Qubaeissy KY, Fatoye FA, Goodwin PC, Yohannes AM. The effectiveness of hydrotherapy in the management of rheumatoid arthritis: a systematic review. Musculoskeletal care 2013;11(1):3-18.
 152. Lamb SE, Williamson EM, Heine PJ, Adams J, Dosanjh S, Dritsaki M, et al. Exercises to improve function of the rheumatoid hand (SARAH): a randomised controlled trial. Lancet 2015;385(9966):421-9.
 153. Vliet Vlieland TP, van den Ende CH. Nonpharmacological treatment of rheumatoid arthritis. Curr Opin Rheumatol 2011;23(3):259-64.
 154. Bergstra SA, Murgia A, Te Velde AF, Caljouw SR. A systematic review into the effectiveness of hand exercise therapy in the treatment of rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol 2014;33(11):1539-48.
 155. Ekelman BA, Hooker L, Davis A, Klan J, Newburn D, Detwiler K, et al. Occupational therapy interventions for adults with rheumatoid arthritis: an appraisal of the evidence. Occupational therapy in health care 2014;28(4):347-61.
 156. Adams J, Hammond A, Burridge J, Cooper C. Static orthoses in the prevention of hand dysfunction in rheumatoid arthritis: a review of the literature. Musculoskeletal care 2005;3(2):85-101.
 157. Hennessy K, Woodburn J, Steultjens MP. Custom foot orthoses for rheumatoid arthritis: A systematic review. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012;64(3):311-20.
 158. Farrow SJ, Kingsley GH, Scott DL. Interventions for foot disease in rheumatoid arthritis: a systematic review. Arthritis Rheum 2005;53(4):593-602.
 159. Egan M, Brosseau L, Farmer M, Ouimet MA, Rees S, Wells G, et al. Splints/orthoses in the treatment of rheumatoid arthritis. The Cochrane database of systematic reviews 2003(1):Cd004018.
 160. Ernst E, Posadzki P. Reporting of adverse effects in randomised clinical trials of chiropractic manipulations: a systematic review. The New Zealand medical journal 2012;125(1353):87-140.
 161. Perle SM. Re: Gouveia LO, Castanho P, Ferreira JJ. Safety of chiropractic interventions: a systematic review. Spine 2009; 34:E405-13. Spine 2010;35(7):840.
 162. Tuntland H, Kjeken I, Nordheim L, Falzon L, Jamtvedt G, Hagen K. The Cochrane review of assistive technology for rheumatoid arthritis. European journal of physical and rehabilitation medicine 2010;46(2):261-8.
 163. Olofsson T, Petersson IF, Eriksson JK, Englund M, Simard JF, Nilsson JA, et al. Predictors of work disability during the first 3 years after diagnosis in a national rheumatoid arthritis inception cohort. Ann Rheum Dis 2014;73(5):845-53.
 164. Hoving JL, Lacaille D, Urquhart DM, Hannu TJ, Sluiter JK, Frings-Dresen MH. Non-pharmacological interventions for preventing job loss in workers with inflammatory arthritis. The Cochrane database of systematic reviews 2014(11):Cd010208.
 165. Macedo AM, Oakley SP, Panayi GS, Kirkham BW. Functional and work outcomes improve in patients with rheumatoid arthritis who receive targeted, comprehensive occupational therapy. Arthritis Rheum 2009;61(11):1522-30.
 166. Allaire SH, Li W, LaValley MP. Reduction of job loss in persons with rheumatic diseases receiving vocational rehabilitation: a randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2003;48(11):3212-8.
 167. Hagel S, Lindqvist E, Petersson IF, Meesters JJ, Klokkerud M, Aanerud GJ, et al. Which patients improve the most after arthritis rehabilitation? A study of predictors in patients with inflammatory arthritis in Northern Europe, the STAR-ETIC collaboration. Journal of rehabilitation medicine 2014;46(3):250-7.
 168. Bearne LM, Byrne AM, Segrave H, White CM. Multidisciplinary team care for people with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Rheumatology international 2016;36(3):311-24.
 169. Krishnan E, Lingala B, Bruce B, Fries JF. Disability in rheumatoid arthritis in the era of biological treatments. Ann Rheum Dis 2012;71(2):213-8.
 170. Forseth KO, Hafstrom I, Husby G, Opava C. Comprehensive rehabilitation of patients with rheumatic diseases in a warm climate: a literature review. Journal of rehabilitation medicine 2010;42(10):897-902.
 171. Nordberg LB, Lillegraven S, Aga AB, Sexton J, Lie E, Hammer HB, et al. The Impact of Ultrasound on the Use and Efficacy of Intraarticular Glucocorticoid Injections in Early Rheumatoid Arthritis: Secondary Analyses From a Randomized Trial Examining the Benefit of Ultrasound in a Clinical Tight Control Regimen. Arthritis Rheumatol. 2018;70(8):1192-9.
 172. Furer V, Rondaan C, Heijstek MW, Agmon-Levin N, van Assen S, Bijl M, et al. 2019 update of EULAR recommendations for vaccination in adult patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. Ann Rheum Dis. 2019.
 173. Steens A, Winje BA, White RA, Odsbu I, Brantsaeter AB, Vestrheim DF. Indirect Effects of Pneumococcal Childhood Vaccination in Individuals Treated With Immunosuppressive Drugs in Ambulatory Care: A Case-cohort Study. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2019;68(8):1367-73.

 

Høringssvar

Avdeling/Organisasjon

Styret i Norsk revmatologisk forening ved Inger Myrnes Hansen

Revmatologisk avdeling, Dammen ved Åse Lexberg

Revmatologisk avdeling, Ålesund sjukehus ved Karen Irgens

Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus ved Lene K. Brekke

Revmatologisk avdeling, Sykehuset Østfold, Moss ved Anne Julsrud Haugen

Anne Grimstvedt Kvalvik nå AFP, tidligere leder for Kvalitetssatsinga, kvalitetsregistre og pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Vest

Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus ved Hilde Berner Hammer, Till Uhlig, Vera Halsaa og Pernille Bolton-King

Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus ved Eli Brodin

Lillehammer revmatismesykehus ved Bergljot Dahl