Thorakal- og lumbalcolumna

31.01.2023Versjon 0.9

Generelt 

Mellom 20 og 34 % av multitraumepasientene har columnafrakturer. I følge litteraturen har en tredjedel av pasientene med columnafraktur i tillegg andre skader, som kan maskere smerter fra columna. Columnafrakturer må avklares under traumemottak før forflytting videre. En bevisstløs pasient må antas å ha en spinal skade inntil det motsatte er bevist.

 

Ryggmargen og spinalnervene kan bli skadet primært eller sekundært ved forskyvning under transport, leiring eller løfting av pasienten. Det er derfor svært viktig å unngå sekundær skade under hele behandlingen fra skadestedet til intensiv/ SOP ved korrekt stabilisering.

 

03_1_Stabilisering_av_columna_fra_skadested_til_avklaring (3).pdf

 

Kontakt forvakt, ortopedisk avdeling 972546 for vurdering av skaden. Ortoped tar evt videre kontakt med ryggvakt.

Stabilisering av columna 

Det er viktig å unngå rotasjon eller fleksjon i columna, både under forflytting og log roll ved å holde kroppen rett under lett traksjon. Anestesilegen som står ved hodet styrer prosedyren.

Pasienten skal ha tømmerstokkregime til columna er avklart. «Backboard» skal fjernes i akuttmottak, pga stor fare for trykksår.

Diagnostikk 

Klinisk diagnostikk består av inspeksjon og palpasjon, hvor kontusjoner og hematomer kan sees, og feilstilling av processi spinosi og hevelse i berørte segmenter kan palperes. Smerter i torso eller hode kan også peke på en columnafraktur.

Ved traumemottak vurderes grov distal status i alle fire ekstremiteter under D. Ved mistanke om spinal skade skal pasienten testes mht sfinktertonus og perianal sensibilitet.

 

Billeddiagnostikk

CT av hele columna skal utføres ved mistenkt columnaskade eller ved bevisstløs pasient, når det ikke er kontraindikasjoner som for eksempel hypotermi eller at andre livstruende skader som må prioriteres. Hvis CT ikke er mulig, skal pasienten ha tømmerstokkregime til columna er avklart.

Ved nevrologiske utfall og ved mistenkt diskoligamentær skade skal det gjøres spinal MR. MR må ikke forsinke behandlingen/ utredning.

Klassifikasjon 

Klassifikasjon av frakturene kan være vanskelig og gjøres i samarbeid mellom radiolog og ortoped og er viktig for å avgjøre korrekt behandling. Det er hovedsakelig AO og TLICS klassifikasjonen som brukes.

 

https://metodebok.no/index.php?action=topic&item=pyYf4ALE

 

Ryggmargsskader kan klassifiseres etter ASIA-impairment scale ved innkomst.

 

Ryggmargskader 

Blodtrykkskontroll

Man tilstreber normovolemi og et MAP på >85mmHg i 7 døgn for å forbedre ryggmargsperfusjonen og unngå episoder med hypotoni. Monitoringen bør gjøres med arteriekran.

 

Metylprednisolon

Høydose metylprednisolon i akuttfasen er omdiskutert i litteraturen og anbefales ikke som standard. Det kan vurderes etter avtale med ryggvakt innen 8 timer etter skaden.

 

Videre tiltak

  • Pasienten skal faste mtp paralytisk ileus
  • blæren skal avlastes med blærekateter

Hyppige ledsagende skader 

  • Ved frakturer i thorakolumbal-overgangen kan pasienten ha inntilliggende duodenal skade (L1 hyppigst). Det er viktig å mistenke tarmskade tidlig, slik at ikke eventuelle ileussymptomer eller eventuelt sterke smerter tolkes kun å være en følge av frakturen.
  • Ved frakturer i thorakalcolumna foreligger ofte thorakopulmonale skader, spesielt sternumfrakturer. Det er viktig å avklare tidlig ledsagende skader som hjertekontusjon. Omvendt har nesten to tredjedel av pasienter med ustabil sternumfraktur også en ustabil fraktur i thorakalcolumna.
  • Tverrtaggfrakturer kan være tegn på abdominale eller bekkenskader.
  • Ryggmarg- eller nerveskade, se overfor.