Hypofosfatemi

29.04.2024Versjon 1.6Forfatter: Kiarash Tazmini, Erik Fink Eriksen og Marianne Catharina Astor

Definisjon 

Definisjon
Lett 0,65–0,75 (0,85 kvinner)
Moderat 0,30–0,64
Alvorlig < 0,30

Årsaker 

Redistribusjon av fosfat fra det ekstracellulære til det intracellulære rom

 • Respiratorisk alkalose (aktivering av fosfofruktokinase som stimulerer intracellular glykolyse), den vanligste årsaken hos hospitaliserte pasienter.
 • Administerering av insulin eller glukose, eller inntak av karbohydrater (via insulinsekresjon), spesielt ved reernæringssyndrom (sees ofte hos alkoholikere, under/feilernærte og pasienter med anorexia nevrosa/bulimi).
 • “Hungry bone”-syndrom (hypokalsemi og hypofosfatemi).
 • Legemidler: katekolaminer, betareseptoragonister og kortikosteroid.

 

Redusert intestinal absorpsjon/økt tap

 • Inadekvat inntak. (Sjelden eneste årsak. Kan forekomme hos alkoholikere og ved anorexia nervosa/bulimi).
 • Antacida som inneholder aluminium eller magnesium (Novaluzid, Link). Det dannes uløselige salter.
 • Malabsorpsjon (cøliaki, bariatrisk kirurgi med mer).
 • Oppkast, steatore og kronisk diare.
 • Vitamin D-mangel eller vitamin-D resistent rakitt (sjelden).

 

Økt renal utskillelse

 • Hyperparatyreoidisme.
 • Osmotisk diurese (oftest ved glykosuri).
 • Akutt volumekspansjon ved tilførsel av store mengder væske (hypokalsemi som fører til stimulering av PTH).
 • Legemidler: acetazolamid, loop-diuretika, intravenøst jern, kortikosteroid, bisfosfonater En rekke cytostatika og biologiske agens (bl.a cisplatin, bevacizumab, irinotecan, everolimus, oktreotid, imatinib, sorafenib og ifosfamid).
 • Alkoholmisbruk.
 • Sjeldne syndromer (først og fremst ulike former for hypofosfatemisk rakitt).

Klinikk 

S-fosfat > 0,64 mmol/L er oftest asymptomatisk. Alvorlige symptomer sees ofte ved s-fosfat < 0,30 mmol/L. Symptomer er avhengig av årsak, alvorlighetsgrad og varighet. De vanligste symptomene ved alvorlig hypofosfatemi er muskelsvakhet, skjelettsmerter, rabdomyolyse og endret mental status.

 

 • Mineralmetabolisme: langvarig hypofosfatemi fører til redusert reabsorpsjon av kalsium og magnesium i distale tubuli, rakitt og osteomalasi.
 • Sentrale nervesystem: ved alvorlig hypofosfatemi: irritabilitet, parestesier, konfusjon, kramper, delirium og koma.
 • Hjerte- og lungesystemet: ved alvorlig hypofosfatemi: hjertesvikt og respirasjonssvikt (pga. ATP-mangel som fører til svekket kontraktilitet). Økt risiko for ventrikulære arytmier.
 • Skjelett- og glattmuskulatur (vanligste kliniske manifestasjon): proksimal myopati, dysfagi, ileus, kvalme og oppkast, og rabdomyolyse (spesielt hos alkoholikere og pasienter som får total parenteral ernæring uten adekvat fostfattilskudd).
 • Hematologisk dysfunksjon: erytrocytter (ved s-fosfat < 0,16 mmol/L).: redusert 2,3 DPG som fører til vevshypoksi og redusert ATP som fører til rigiditet i cellemembranen og dermed risiko for hemolyse. Leukocytter: redusert fagocytose og granulocyttkjemotakse. Trombocytter: defekt koagulasjon og trombocytopeni.

Diagnostikk 

Hos pasienter med under-/feilernæring, alkoholikere, spiseforstyrrelse og de som reernæres, bør det tas kontroll s-fosfat ved innkomst og deretter daglig den første uken, for ikke å overse alvorlig hypofosfatemi.

 

 • Blodprøver: CRP, leukocytter, Hb, trombocytter, natrium, kalium, magnesium, fosfat, kreatinin, karbamid, glukose, PTH og CK. Vitamin D-status ved mistanke om vitamin D mangel (25-hydroksyvitamin D). Kalcitriol (1,25-dihydroksyvitamin D) tas kun ved samtidig nyresvikt.
 • Blodgass.
 • EKG (spesielt hos pasienter med alvorlig hypofosfatemi).
 • FEPO4: Man kan skille mellom ekstrarenalt og renalt tap av fosfat ved a regne ut fraksjonell ekskresjon av filtrert fosfat (FEPO4):

 

Alle verdiene skal være i mmol/L bortsett fra s-kreatinin som skal angis i μmol/L. Urinprøvene er spoturin.

 

Vær oppmerksom på at ved noen laboratorier oppgis urin-fosfat/urin-kreatinin (mmol fosfat/mmol kreatinin). Dette skal da deles med s-fosfat (mmol/l) og multipliseres med s-kreatinin (mikromol/l) og 0,1.

 

Tolkning

FEPO4 > 5 % hos en pasient med hypofosfatemi indikerer renalt tap.

Behandling 

Avhengig av årsak, alvorlighetsgrad og varighet.

 

Alvorlig (s-fosfat < 0,30 mmol/L)/symptomatisk hypofosfatemi

 • Monokaliumfosfat 1 mmol/ml.
  • Dosering: 0,3 mmol/kg over 6 timer. Gjentas ved behov. Tilsettes ½ -1 liter infusjonsvæske, fortrinnsvis karbohydratløsning (f. eks. glukose 50 mg/ml), alternativt NaCl 9 mg/ml. Når s-fosfat er over 0,5 mmol/L, bør pasienten få peroralt fosfattilskudd ev. per sonde.

 

Merk!

Maksimal konsentrasjon

40 mmol/liter (pga. kaliuminnholdet i monokaliumfosfat).

 

Maksimal infusjonshastighet

20 mmol/time (pga. kaliuminnholdet). Obs! kontinuerlig EKG-monitorering ved infusjonshastighet over 10 mmol/time (pga. kaliuminnholdet).

 

Forsiktighet

Hos pasienter med redusert nyrefunksjon (ved eGFR 30–60 halveres de angitte doseringer, monitorering av s-fosfat for videre dosering). Monokaliumfosfat må ikke kombineres med kalsium, eller for lite fortynnende løsninger av magnesium (utfelling). Må ikke injiseres ufortynnet.

 

Monitorering

Mål s-fosfat, fritt kalsium, s-kalium og s-kreatinin før start av infusjon og etter endt infusjon.

 

Moderat (0,30–0,64 mmol/L) eller asymptomatisk hypofosfatemi

 • Peroral dosering foretrekkes (se under). Ved behov for iv: Monokaliumfosfat i.v. 0,1–0,3 mmol/kg i løpet av 6 timer.
 • Phosphate-Sandoz tabletter (søknad Legemiddelverket via apotek): 1 brusetablett (500 mg) inneholder: 16,1 mmol fosfat, 3,1 mmol kalium, og 20,4 mmol natrium.
  • Anbefalt dosering: 1 tbl. x 3 per døgn. Maksdose: 6 tabletter per døgn. Tabletten løses i glass vann og drikkes, ev. tilsettes i sonde.
  • Bivirkninger: abdominale smerter, kvalme, oppkast og diaré. Forsiktig ved redusert nyrefunksjon.
 • Fosfatmikstur (natriumfosfat, apotekpreparat; 1 mmol/ml): p.o. eller på sonde: 5–10 ml x 3, maks døgndose 100 mmol (ml). Høy dose peroralt fosfat- gir diaré.

Referanser 

 1. Glendenning, P., D.A. Bell, and R.J. Clifton-Bligh, Investigating hypophosphataemia. BMJ, 2014. 348: p. g3172. DOI: 10.1136/bmj.g3172
 2. Kraft, M.D., et al., Treatment of electrolyte disorders in adult patients in the intensive care unit. Am J Health Syst Pharm, 2005. 62(16): p. 1663-82. DOI: 10.2146/ajhp040300
 3. Felsenfeld, A.J. and B.S. Levine, Approach to treatment of hypophosphatemia. Am J Kidney Dis, 2012. 60(4): p. 655-61. DOI: 10.1053/j.ajkd.2012.03.024
 4. Imel, E.A. and M.J. Econs, Approach to the hypophosphatemic patient. J Clin Endocrinol Metab, 2012. 97(3): p. 696-706. DOI: 10.1210/jc.2011-1319
 5. Assadi, F., Hypophosphatemia: an evidence-based problem-solving approach to clinical cases. Iran J Kidney Dis, 2010. 4(3): p. 195-201. PMID: 20622306.
 6. Geerse, D.A., et al., Treatment of hypophosphatemia in the intensive care unit: a review. Crit Care, 2010. 14(4): p. R147. DOI: 10.1186/cc9215
 7. Brunelli, S.M. and S. Goldfarb, Hypophosphatemia: clinical consequences and management. J Am Soc Nephrol, 2007. 18(7): p. 1999-2003. DOI: 10.1681/ASN.2007020143
 8. Tazmini, K. (2019), Hypofosfatemi. Elektrolyttveileder. Diakonhjemmet Sykehus [mobilapplikasjon]. Tilgjengelig for gratis nedlasting på App Store og Google Play.
 9. Preparatomtale for Monokaliumfosfat, Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske. Oppdateringsdato: 30.07.2014.
 10. Preparatomtale for Phosphate Sandoz Tabletter. SPC. Oppdateringsdato: 22.12.2016.
 11. RELIS-database 2006; spm.nr. 1289, RELIS Øst. Sikkerhet av rask fosfatinfusjon til behandling av hypofosfatemi. Hentet fra relis.no/database