Mykofenolatmofetil (CellCept)

07.02.2024Versjon 0.3

Bruksområder 

Brukes ved SLE og andre systemiske bindevevssykdommer. «Off-label» bruk i revmatologi. Må søkes om godkjenning for «dekning av utgifter til viktige legemidler»§3a.

Kontrollrutiner under behandling 

Hb, leuk med diff, trc, ALAT, kreatinin ukentlig første måned, deretter hver 2. uke i 3 mnd, deretter hver 4.uke første året, senere hver 6.-8.uke.1

 

Ved oppstart av CellCept og inntil pasienten er stabilisert anbefaler revmatologisk avdeling OUS AUC-målinger, deretter AUC-målinger etter behov da det er tungvint å måtte ta tre blodprøver i løpet av 2 timer. I praksis tas gjerne kun serumkonsentrasjonsmåling. S-nivå på mykofenolat (C0-prøve/trough-konsentrasjon) – 1,0 - 3,5 mg/l hos transplanterte. Ikke angitt ved revmatologiske indikasjoner, men vi velger å holde oss i nivået som er anbefalt ved transplantasjon.


Kompleks farmakokinetikk med betydelig inter-individuell variasjon. For mer nøyaktige metoder av serumnivå, gjøres det AUC-måling – se i tilfelle Oslo Universitetssykehus (OUS) sine retningslinjer.2 Ønsket AUC 30-60 mg x hr/L.


En studie har vist at SLE aktivitet korrelerer med AUC.3

Dosering 

Opptrapping av CellCept: for eksempel 500 mg x 2 i 1 uke, så 1 g x 2 i 1 uke, deretter 1,5 g x 2 videre – så sant toleranse og blodprøvene er ok.34
Dosejustering ved alvorlig nyresvikt (Hvis GFR< 25, gi max 1 g x 2) og nøye monitorering.1


(Myfortic 720 mg tilsvarer CellCept 1 g).

Kontraindikasjoner/ forsiktighetsregler 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Forsiktighet ved nyresvikt. Forsiktig med sol/ UV-lys.

Undersøkelser før oppstart 

Hb, leuk med diff, trc, ALAT, kreatinin.

Bivirkninger 

  • GI-plager hyppigst (magesmerter, kvalme, diare, oppkast – oftest forbigående) og cytopenier, vanligst leukopeni. Dosejustering kan bli nødvendig. Myfortic (enterodrasjerte) kan være et alternativ hvis mye GI-bivirkninger (Myfortic 720 mg tilsvarer CellCept 1 g).
  • Infeksjoner.
  • Hudcancer og lymfom - økt risiko under CellCept behandling.

Svangerskap og amming 

  • CellCept må seponeres 6 uker før svangerskap. Skal ikke brukes ved amming. Teratogent med økt risiko for spontanabort og medfødte misdannelser. Graviditet må utelukkes og må bruke sikker prevensjon.
  • Menn trenger ikke slutte med CellCept i forbindelse med barneønske.56

Elektiv kirurgi 

CellCept kan kontinueres.7

Viktige interaksjoner 

  • Med diverse andre medikamenter, protonpumpehemmere,48 levonogestrel9 og flere. Usikkert om klinisk relevant, kan være lurt å måle serum-konsentrasjon av CellCept.
  • Alkohol – måteholdent alkoholinntak er ok.10

Vaksinering 

Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner ved immunosuppressiv behandling.

Kontrollrutiner mykofenolatmofetil (CellCept) 

Kontrollrutiner mykofenolatmofetil (CellCept)

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Se også
graviditet og amming. Forsiktighet ved nyresvikt. Forsiktig med sol/ UV-lys.

Blodprøver ved / før oppstart

Hb, leuk. m/diff, trc, ALAT, kreatinin.

Andre prøver ved oppstart

 

Blodprøver ved kontroller

Hb, leuk. m/diff, trc, ALAT, kreatinin.

Hyppighet av blodprøvekontroller

Ukentlig første måned, deretter hver 2. uke i 3 mnd, deretter hver 4. uke første år, senere hver 6.-8.uke.

Bivirkningsoppmerksomhet

GI-plager hyppigst (magesmerter, kvalme, diare, oppkast – oftest forbigående) og cytopenier, vanligst leukopeni. Dosejustering kan bli nødvendig. Myfortic kan være et alternativ hvis mye GI-bivirkninger (Myfortic 720 mg tilsvarer CellCept 1 g), men effekt og bivirkninger er tilsvarende.

Infeksjoner, hudcancer og lymfom - økt risiko under CellCept behandling.

Dosering

Opptrapping av CellCept: 500 mg x 2 i 1 uke, deretter 1 g x 2 i 1 uke, deretter 1,5g x 2 videre. Dosejustering ved alvorlig nyresvikt (Hvis GFR<25, gi max 1 g x 2) og nøye monitorering.

Tiltak ved patologiske prøvesvar

Dosereduksjon eller seponering.

Graviditet og amming

CellCept må seponeres 6 uker før svangerskap. Skal ikke brukes ved amming. Graviditet må utelukkes og må bruke sikker prevensjon. Menn trenger ikke slutte med CellCept i forbindelse med barneønske.

Elektiv kirurgi

Ikke nødvendig med pause CellCept

Seponering i fbm skifte av medikament

Ikke nødvendig (kort t1⁄2)

Forholdsregler ifht cancer

Hudcancer og lymfom - økt risiko under CellCept behandling.

Annet (interaksjoner, vaksiner mm)

Med diverse andre medikamenter; protonpumpehemmere, levonogestrel og flere. Usikkert om klinisk relevant, mål evt serum-konsentrasjon av CellCept.

Unngå levende vaksiner ved immunosuppressiv behandling.

Generelle referanser 

Informasjonsskriv fra NRF, Up to date og retningslinjer til BSR, se her, samt de svenske og danske revmatologisider sett på.

Referanser 

1. Felleskatalogen
2. Anx.no
3. Zahr et al , Arthr Rheum 2010; 62:2047-54
4. Appel et al, J Am Soc Nephrol 2009;20(5):1103. ALMS trial lupus nephritis
5. Metodeboka Svangerskap ved revmatisk sykdom side 33.
6. Relis.no
7. RELIS 2013, spm 2775
8. Chan et al, NEJM 2000;343:1156-62
9. RELIS 2011, spm 2530
10. RELIS 2014, spm 9116