Sirkulasjonssvikt

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Generelt 

Brannskadepasienter er ofte yngre, og uten kjent kardiell komorbiditet. Lavt blodtrykk beror langt oftere på hypovolemi og/eller infeksjon/inflammasjon enn på myokardsvikt. Episoder med rask atrieflimmer, gjerne ifm. sårstell, beror ofte på hypovolemi, og responderer i så fall oftest raskt på adekvat volumtilførsel. 

 

Antihypertensiv behanding: Hos pasienter som før skadetidspunktet ble behandlet for hypertensjon, bør en etter innkomst vurdere om dose av antihypertensiva bør reduseres, og hos enkelte etterhvert også seponeres.

 

Ved mer utbredte brannskader kan non-invassiv blodtrykksmåling være vanskelig. Invasiv blodtrykksmåling beholdes derfor noe oftere også til relativt stabile pasienter. Invasiv blodtrykksmåling kan være nyttig ifm. hyppige anestesier knyttet til sårstell, og også nødvendig ifm. mer omfattende brannskadekirurgi med forventet større blødning.

 

Avsnittene Hemodynamisk monitorering-en oversikt og Hemodynamisk monitorering: PiCCO i Metodebok i Intensivmedisin kan være nyttige.

 

Spesielt for pasienter med brannskade:

  • Ved mer utbredt brannskade på thorax kan EKG-elektroder måtte plasseres på intakt hud på ekstremiteter og hode.
  • På avdelingen er det også tilgjengelig nåleelektroder, der EKG-kabel festes direkte i spesialnål innlagt subcutant. Kan fungere brukbart på operasjonsstue, der pasienten vanligvis ikke beveges, men glir erfaringsmessig lett ut ved snuing og vending på BSA.
  • Ved hast / uavklarte tachyarrytmier skal det også være mulig å etablere EKG-monitorering ved å bruke vanlige EKG-elektroder plassert også på sårområder dersom en intracutan kanyle er stukket gjennom den gelholdige del av EKG-elektrodene og ned i huden (for å gi kontakt).

 

  • Ved mer utbredte brannskader vil sinustachykardi, opp mot 110/min, hos yngre pasienter ofte oppleves uten at pasienten ellers virker hypovolemisk.

 

  • Ved bedømmelse av væskestatus vil en ved en isolert lav verdi for ITBVI sjelden forsøke å gi mer væske dersom CI er normal/høy og MAP opprettholdes uten (eller bare med en beskjeden dose) noradrenalin.

 

  • Ved utbredte sårområder på thorax forflate kan det være umulig å få feste / kontakt for selvklebende pads til defibrillering. På avdelingen har en derfor i defibrillator-trallen beholdt også "spader" som alternativ for å plassere direkte mot thoraxveggen.