Praktisk/administrativt på OT

29.11.2023Versjon 1.12Forfatter: Elin Strandenes,

Generelt 

Preop.

Se kapittel "Preoperative rutiner" og "Prepol".

Previsitt:

På øh-pasienter gjøres vanligvis previsitt i Orbit. Tilsyn på sengepost kun på indikasjon. De fleste elektive pasienter tilsees på Preoperativ poliklinikk, se egen rutine. Anestesi Previsitt i Orbit skal være grønnet før pasienten tas inn i SOP (bortsett fra i akutte tilfeller).

Antibiotikaprofylakse

Kirurgansvar, standard for voksne er cefalotin 2 g x 4 iv. i løpet av 12 timer operasjonsdagen, 1. dose etter innledning. Ved penicillinallergi: Klindamycin 600 mg iv. hver 6. time, totalt 3 doser.

Valg av anestesimetode:

Regional anestesi (RA) : Husk informert samtykke. Perifere nerveblokader(PNI) der anestesilegen anser det som førstevalg. Generell anestesi til pas. som ikke ønsker RA/PNI eller ikke kan samarbeide, der inngrepet tilsier det og ved mislykket PNI.

I de tilfellene der operatør har et ønske vedr anestesimetode skal dette oppgis i operasjonsrekvisisjonen og begrunnes. I alle andre tilfeller avgjøres dette av anestesilege.

Peroperativt

Blærekateter ved inngrep > 2 timer og/ eller behov for monitorering av væskebalanse. Unntak: Hofte- og kneprotese-kirurgi. Se eget kapittel. Pas. som har fått > 2 liter væske ifm. korte inngrep bør blærescannes og ev. engangskateteriseres før vekking.

Før utskrivelse til sengepost:

Smertestillende medikamenter legges inn i Meona, gjeldende minimum tom midt på dagen, 1.postoperative dag.

Innkalling på natt 

Innkalling av ortopedisk operasjonsteam på vakttid:

 

Inngrep som må gjøres innen 1 time (Ortoped beslutter hastegrad):

  • Ortoped ringer ortopedisk anestesilege (vaktmobil 95890556 eller 970604) som rykker ut.
  • Ortoped ringer telefonsentral som kaller inn operasjonsteamet (1 anestesisykepleier og 2 operasjonssykepleiere).

Inngrep som kan vente mer enn 1 time:

  • Ortoped ringer anestesiforvakt SOP 972547 og informerer om pasienten. Forvakt 972547 gjør previsitt i Orbit og grønner hvis mulig.
  • Ortoped ringer telefonsentral som kaller inn operasjonsteamet (1 anestesisykepleier og 2 operasjonssykepleiere)
  • Hvis forvakt 972547 ikke har anledning til å bedøve når det er klart til å kalle pasienten ned i SOP, ringer anestesisykepleier til bakvakt anestesi OT (vaktmobil 95890556 eller 970604) som rykker ut.

Tilstander som trenger operasjon om natten 

Rygg:

Alle ryggfrakturer med partielle nevrologisk utfall opereres akutt.

Pasienter med komplette utfall fra L1 og nedover opereres akutt.

Pasienter med total paraplegi ved frakturer høyere enn L1 kan vente til neste dag.

Disse bør også være hemodynamisk stabilisert før operasjonen.

Metastasepasienter med progredierende nevrologiske utfall vurderes individuelt, evt. Nattoperasjon. Kfr. Ryggbakvakt.

 

Proteser:

Proteselukasjoner reponeres forsøksvis i akuttmottak. Hvis dette ikke lykkes foretas endelig behandling neste dag.

Protesenære frakturer: Disse stabiliseres og opereres neste dag.

Infiserte proteser: Opereres på natten ved septiske tilstander, ellers ikke.

 

Barn:

Alle åpne frakturer eller frakturer med grov feilstilling, mye smerter, hudpåstand, sirkulasjonsforstyrrelser eller nerveaffeksjon reponeres/behandles om natten. Kan man stabilisere frakturen tilfredsstillende med enkle midler i akuttmottak, kan endelig behandling utsettes til neste dag.

Suprakondylære humerusfrakturer trenger vanligvis ikke opereres om natten. Dislokerte suprakondylære humerusfrakturer med sirkulasjonsforstyrrelse (dårlig kapillær sirkulasjon i fingrene) eller neurologisk utfall, bør likevel opereres i løpet av få timer etter skaden, uansett når de blir innlagt.

Femur-frakturer trenger ikke bli operert om natten, de kan stabiliseres med plasterstrekk/gips i påvente av endelig behandling neste dag.

Bakteriell coxitt skal behandles akutt (hvis ikke er det fare for avaskulær caput-nekrose).

Andre septiske artritter kan vente natten over.

 

Traume:

Pasienter med symptomer på kompartmentsyndrom opereres akutt.

Ustabile multitraumepasienter må stabiliseres, men må ikke nødvendigvis ferdigbehandles om natten.

Pasienter med ustabile bekkenfrakturer må stabiliseres.

Alle luksasjoner behandles akutt. Der hvor man kommer til målet med enkle midler i akuttmottak gjøres dette der, om ikke dette lykkes kan man få hjelp av et anestesiteam som har tilstedevakt (forutsatt at vi får til en slik avtale).

 

Ankelfrakturer:

Grovt dislokerte frakturer skal uansett tidspunkt grovreponeres og stabiliseres akutt, dette gjelder også om natten.

Åpne frakturer opereres på natten, men pasienter som innkommer på etternatten kan utsettes til morgenen så sant man rekker å operere innenfor 6 timer etter skaden.

Dislokerte frakturer med stor initial hevelse opereres på natten, frakturer med mindre hevelse grovreponeres og gipses til neste morgen.

Pasienter som innkommer med en sykehistorie eldre enn 6 timer og allerede med betydelig hevelse legges til avsvelling i påvente av dagtidsoperasjon.

 

Åpne frakturer: Se også ankelfrakturer.

Femur skaftfrakturer / høyenergiskader opereres akutt.

Stabile pasienter som innkommer på etternatten (etter kl 0200) kan man behandle med en midlertidig stabilisering til neste morgen. Dette forutsetter en tett monitorering av pasienten, ved tvil opereres pasienten akutt.

Frakturer i tibia, humerus og antebrachium vurderes individuelt, men initial grovreponering og immobiliserng vil som regel være tilstrekkelig på natten.

Dislokerte collum femoris frakturer hos pasienter yngre enn 50 år opereres akutt (innen 6 timer).

Store bløtdelsskader som krever debridement på SOP vurderes individuelt.

 

Infeksjoner:

Akutt purulente artritter skal diagnostiseres og dreneres / trykkavlastes akutt. Artroskopisk skylling kan vente til neste dag.

Alle infeksjoner (artritter og andre infeksjoner) med septisk påvirkning / allment dårlige pasienter behandles akutt også på natten.

Kirurgisk behandling av infeksjoner utenom ledd og uten allmenn påvirkning kan utsette til neste dag.

 

Godkjent 24. juni 2004 av Leif Havelin og Kjell Matre.

Gjennomgått og godkjent på nytt av Ove Furnes den 24. november 2009. Originaldokument stemplet og signert av Furnes samme dato.

sglt2-hemmere, standard frase 

Flg standard frase ligger i DIPS. Legges hos OT-pasienter inn i journalen som et journalnotat når man nuller SGLT2-hemmer preoperativt:

 

SGLT-2 hemmer er nullet preoperativt. Det anbefales måling av blodketoner kvelden operasjonsdagen samt morgen 1.post op dag, uavhengig av indikasjon for SGLT-2 hemmer.

Blodsukker kontrolleres og evt justeres på vanlig måte.

Veiledende tolkning av blodketonverdier:

< 1,6: normalt.

1,6 – 3,0: Ta blodgass. Hvis normal pH; følg pasienten mtp utvikling av diabetisk ketoacidos, dvs repeterte blodsukker- og blodketonmålinger samt symptomatologi (kvalme, oppkast, redusert matlyst, magesmerter, tørste, tachypnoe, acetonlukt, uttalt døsighet). Hvis acidose: kontakt alltid endokrinolog.

>3,0: Ta blodgass. Kontakt endokrinolog og igangsett behandling av ketoacidose.

 

Hjertesviktpasienter som har fått nullet sin SGLT-2 hemmer preoperativt: ved usikkerhet omkring hjertesviktbehandlingen (ex tendens til dehydrering postoperativt): kontakt indremedisiner.

 

Se for øvrig Metodebok «Anestesi(HUS), «Preoperative rutiner», evt bruk søkeord «SGLT2-hemmere». https://metodebok.no/index.php?action=topic&item=w89FUtYU

Ortopedisk overvåkningsstue (OTO) 

OTO telefon: 365680, 365681 eller ansvarsvakt OT 1 Øst 970045

 

Pasienter som egner seg for overvåkningsstuen:

  • Pasienter som er operert med blokade evt med lett sedasjon direkte fra sluse på SOP og pasienter fra sengepost som krever tett oppfølging på grunn av smerter

 

Pasienter og tilstander som ikke egner seg for overvåkningsstuen:

  • Nyoppståtte arytmier eller andre tilstander inngår som en vanlig postoperativ observasjon.
  • Pasienter som krever ekstra tilsyn på grunn av uro, forvirring eller lignende. Dette må sees i sammenheng med andre pasienter på stuen og bemanning
  • Pasienter som har fått morfin spinalt

Gjennomføring:

Fra postoperativ til overvåkningsstuen:

Anestesilege på postoperativ avgjør hvilke pasienter som er aktuelle mtp smertelindring.

Lege eller sykepleier melder pasient direkte til sykepleier på OTO, telefon 365680

 

Fra SOP til overvåkningsstuen:

Anestesilege noterer i Orbit i fanen Anestesi previsitt, side 2: Beskjed til sengepost om pasienten kan flyttes direkte fra SOP til OTO. Kan gjelde både ØH og elektive pasienter.

Sykepleier på OTO må hver morgen gå gjennom pasientene i Orbit og notere hvem som kommer direkte til OTO, og lage en prioriteringsliste mtp kapasitet. Er man i tvil om pasienten egner seg, ta kontakt med OT anestesi, telefon 970604.

Sykepleier på OOE gir beskjed til postoperativ, telefon 973086 hvilke pasienter som kommer direkte til OTO.

Anestesisykepleier på SOP ringer sykepleier på OTO, telefon 365680, ca. 20 minutt før pasient er klar til henting på SOP. Pasienten transporteres fra SOP til OTO i følge med en sykepleier fra en av sengepostene og en anestesisykepleier fra SOP

Anestesisykepleier sørger for transportabelt scop og medikamenter som det kan være behov for under transporten (obs blodtrykksfall)

Sykepleier på overvåkningsstuen må forholde seg til både dokumentasjon i Dips og anestesi-/ postoperativ kurve

Pasienten er utskrivningsklar fra postoperativ iht retningslinjer:

Veiledende overvåkningstid og utskrivningskriterier på Postoperativ seksjon (helse-bergen.no)

 

Ansvar:

Ortopedisk forvakt (972546) har ansvar for pasientene etter ankomst overvåkningsstuen.

Dersom pasienter som har fått spinalanestesi får blodtrykksfall som ikke lar seg korrigere, kan anestesi kontaktes direkte, telefon 970604 eller 972547 (natt)

Ortopedisk forvakt kan ved behov konsultere OT anestesilege på telefon 970604 (dagtid) eller SOP forvakt anestesilege 972547/932547 (kveld/natt)

OT anestesilege (970604) gir ved endt vakt rapport til anestesilege SOP forvakt om pasienter som er sendt til overvåkningsstuen samme dag

Sykepleier på overvåkningsstuen har ansvar for pasientene som til enhver tid ligger på stuen med tanke på smertelindring, observasjon og dokumentasjon. Smerteskjema skal alltid brukes og er rettledende i smertebehandlingen: Smerteskjema

Kontakt lege ved behov

 

Akuttsituasjon:

Ved respirasjonsstans eller annen akutt situasjon, ring 97-3333

 

Åpningstider:

Stuen åpner mandager ca. klokken 13 og stenger fredager klokken 15. Man må være oppmerksom på tidspunktet pasienter kommer til overvåkningsstuen på fredager med tanke på at den stenger klokken 15 og pasientene må da være klar til sengepost.

Stuen er stengt i alle perioder der elektiv drift er redusert:

Inneklemte dager – må avtales, varierer fra år til år

Vinterferieuken

Påskeuken, åpner igjen tirsdag etter 2. påskedag

Sommerferien: 9 uker fra slutten av juni til ca. medio august

Høstferieuken

Uke 43 – høstmøte – må avtales

Jul og nyttår

Ulike leiringer 

Sideleie med skulderstrekk

Brukes ved skulderartroskopi

Operasjonsbord er 180 grader snudd i rommet. Anestesipersonalet sitter ved fotenden. Hodet er innpakket.

Intubasjonsnarkose (LMA kan vurderes på venstre skulder da man har bedre tilgang enn på høyre).

Innledning av narkose i ryggleie. Gjøres med pasienten plassert med føtter mot anestesisiden, dvs etter at operasjonsbordet er snudd 180 grader i rommet. Anestesiapparatet flyttes mot hodeenden under innledning, slik at det er lett tilgjengelig for den som har ansvar for luftveiene. Flyttes mot fotenden etter innledning.

Alltid på stue 8.

 

Sideleie med hengende arm

Brukes ved albuekirurgi.

Pasientens ansikt vendt mot operatør og rygg vendt mot anestesipersonalet. Operasjonsbord 90 grader snudd i rommet.

Intubasjonsnarkose anbefales pga mye bevegelse av pasientens arm peroperativt.

 

Bukleie på Allenbord med fleksibel ramme, uten sanwichfunksjon:

Brukes ved ryggkirurgi hos friske, stabile pasienter.

Hodeende innpakket og føtter mot anestesisiden.

Alle skal intuberes. Innledning skjer med pasienten i seng og hodeenden mot operasjonssiden/føttene mot anestesisiden. Anestesiapparatet trekkes opp mot hodeenden unnder innledning.

Seng/benk må alltid stå tilgjengelig utenfor operasjonsstuen under hele inngrepet, med hodeenden plassert nærmest opr stuen (mtp behov for akutt snuing av pasienten perop).

 

Beach:

Brukes til skulderproteser og proximale humerusfracturer.

Innledning av narkose: se egen prosedyre "Skulderkirurgi i beachleie".

Oppretting av Meonakurve (simultanvisning) 

Ved å opprette simultankurve kan man benytte KSK OT sine egne Hurtigordinasjoner. Dette kan gjøres for pasienter som har vært operert og som trenger postoperativ smertelindring ved ankomst sengepost.

Meonakurve til Post op OT pasienter- bruksanvisning.pdf