Generelt

11.09.2023Versjon 1.11Forfatter: Elin Strandenes,

Generelt 

Preop.

Se kapittel "Preoperative rutiner".

 

Previsitt:

På øh-pasienter gjøres vanligvis previsitt i Orbit. Tilsyn på sengepost kun på indikasjon. De fleste elektive pasienter tilsees på Preoperativ poliklinikk, se egen rutine.

 

 

Antibiotikaprofylakse

Kirurgansvar, standard for voksne er cefalotin 2 g x 4 iv. i løpet av 12 timer operasjonsdagen, 1. dose etter innledning. Ved penicillinallergi: Klindamycin 600 mg iv. hver 6. time, totalt 3 doser.

 

Anestesi

Regional anestesi (RA) : Husk informert samtykke. Generell anestesi til pas. som ikke ønsker RA eller ikke kan samarbeide, der inngrepet tilsier det og ved mislykket blokade.

 

Peroperativt

Blærekateter ved inngrep > 2 timer og/ eller behov for monitorering av væskebalanse. Unntak: Hofte- og kneprotese-kirurgi. Se eget kapittel. Pas. som har fått > 2 liter væske ifm. korte inngrep bør blærescannes og ev. engangskateteriseres før vekking.

Innkalling på natt 

Innkalling av ortopedisk operasjonsteam på vakttid:

 

Inngrep som må gjøres innen 1 time (Ortoped beslutter hastegrad):

  • Ortoped ringer ortopedisk anestesilege (vaktmobil 95890556 eller 970604) som rykker ut.
  • Ortoped ringer telefonsentral som kaller inn operasjonsteamet (1 anestesisykepleier og 2 operasjonssykepleiere).

Inngrep som kan vente mer enn 1 time:

  • Ortoped ringer anestesiforvakt SOP 972547 og informerer om pasienten. Forvakt 972547 gjør previsitt i Orbit og grønner hvis mulig.
  • Ortoped ringer telefonsentral som kaller inn operasjonsteamet (1 anestesisykepleier og 2 operasjonssykepleiere)
  • Hvis forvakt 972547 ikke har anledning til å bedøve når det er klart til å kalle pasienten ned i SOP, ringer anestesisykepleier til bakvakt anestesi OT (vaktmobil 95890556 eller 970604) som rykker ut.

sglt2-hemmere, standard frase 

Flg standard frase ligger i DIPS. Legges hos OT-pasienter inn i journalen som et journalnotat når man nuller SGLT2-hemmer preoperativt:

 

SGLT-2 hemmer er nullet preoperativt. Det anbefales måling av blodketoner kvelden operasjonsdagen samt morgen 1.post op dag, uavhengig av indikasjon for SGLT-2 hemmer.

Blodsukker kontrolleres og evt justeres på vanlig måte.

Veiledende tolkning av blodketonverdier:

< 1,6: normalt.

1,6 – 3,0: Ta blodgass. Hvis normal pH; følg pasienten mtp utvikling av diabetisk ketoacidos, dvs repeterte blodsukker- og blodketonmålinger samt symptomatologi (kvalme, oppkast, redusert matlyst, magesmerter, tørste, tachypnoe, acetonlukt, uttalt døsighet). Hvis acidose: kontakt alltid endokrinolog.

>3,0: Ta blodgass. Kontakt endokrinolog og igangsett behandling av ketoacidose.

 

Hjertesviktpasienter som har fått nullet sin SGLT-2 hemmer preoperativt: ved usikkerhet omkring hjertesviktbehandlingen (ex tendens til dehydrering postoperativt): kontakt indremedisiner.

 

Se for øvrig Metodebok «Anestesi(HUS), «Preoperative rutiner», evt bruk søkeord «SGLT2-hemmere». https://metodebok.no/index.php?action=topic&item=w89FUtYU