Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

14-3-3-protein, SP

17.12.2021Versjon 2.5

Bakgrunn 

Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS) er en overførbar spongioform encefalopati der den patogenetiske mekanismen er knyttet til konformasjonsforandring av det normale membranproteinet prionprotein PrPC (C står for "cellular") til det patologiske, uløselige fibrilleproteinet PrPSc (Sc står for "scrapie"). I Norge forekommer kun den spontane sporadiske formen, sCJS. Insidensen er ca. 1,5 per mill. per år.

 

14-3-3-protein, som ikke er det samme som prionprotein, finnes i høy konsentrasjon i nevroner. Ved henfall av nevroner vil 14-3-3-protein lekke ut i CSF. Testen er kvalitativ, dvs. at svaret utgis som positivt eller negativt. Tilstander som gir hurtig og svær nedbrytning av hjernevev kan medføre positivt svar. Selv om 14-3-3-protein er en uspesifikk markør for svært nevronhenfall, inngår 14-3-3-protein i WHO-kriteriene for diagnosen av CJS. 14-3-3-protein har i noen studier vist en noe høyere sensitivitet for CJS, men ikke nødvendigvis høyere spesifisitet, enn totaltau og ratio totaltau/fosfotau. Ulike studier rapporterer variasjon i sensitivitet og spesifisitet mellom 50 og 100 %. Den positive prediktive verdien varierer også fra relativt lav til relativt høy, mens den negative prediktive verdien gjennomgående er høy.

Indikasjoner 

Klinisk mistanke om Creutzfeldt-Jakobs sykdom (CJS) i kombinasjon med høy totaltau og høy ratio totaltau/fosfotau.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelse

Ingen.

 

Prøvetaking

Spinalvæske, tappet på spesialrør. Konferer utførende laboratorium om egnede glass og prøvebehandling for øvrig. Unngå om mulig blodtilblanding da dette kan gi falskt positivt 14-3-3-protein.

Veiledende referanseområder 

Testen er kvalitativ og svaret utgis som positivt, svakt positivt eller negativt (1).

 

Metode
Western blot (immunoblot) – påviser alle isoformene av 14-3-3-protein. Analysen er ressurskrevende, utføres maksimalt et par ganger/måned og vil vanligvis bli utført kun ved klinisk mistanke om CJS i kombinasjon med høy totaltau og/eller høy ratio totaltau/fosfotau (Akershus universitetssykehus).

Tolkning 

Positivt 14-3-3-protein

Henfall av hjernevev, f.eks.: CJS, hjernemetastaser, akutt iskemi, encefalitter, status epilepticus, intoksikasjoner, aggressiv Alzheimers sykdom, dvs. tilstander som gir hurtig og svær nedbrytning av hjernevev og som ofte er assosiert med høye totaltauverdier.

 

Positivt 14-3-3-protein er ikke diagnostisk for Creutzfeldt-Jakobs sykdom, og en positiv test skal i seg selv ikke medføre at man avslutter søken etter en alternativ diagnose.

 

Negativt 14-3-3-protein

Svekker ev. mistanke om CJS, men kan ses tidlig i sykdomsforløpet av CJS og ved langsomt progredierende CJS. Variant-CJS (ikke påvist i Norge). Generelt ved alle tilstander som gir mindre henfall av nevroner, ofte karakterisert av betydelig lavere totaltauverdier.

Referanser 

  1. World Health Organization: Global surveillance, diagnosis and therapy of human transmissible spongiform encephalopathies: report from a WHO consultation. In: Emerging and Other Communicable Diseases, Surveillance and Control. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1998:1-26.