Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Nevromarkører: beta-amyloid42, totaltau, fosfotau, SP

22.09.2023Versjon 2.17

Bakgrunn 

Ved biomarkørdiagnostikk i spinalvæske hos pasienter med mistanke om nevrodegenerativ demens­sykdom analyseres de tre markørene β-amyloid42, totaltau og fosfotau for å bedre den diagnostiske treffsikkerheten.

 

β-amyloid er hovedkomponenten i senile plakk og dannes ved nedbrytning av et normalt membranprotein, amyloid prekursorprotein. Det dannes peptider med ulike kjedelengder, især Aβ40. Aβ42 har imidlertid størst tendens til å aggregere og danne plakk, og det er dette peptidet som har vært vanligst å måle. Hos pasientgrupper med Alzheimers sykdom er Aβ42 i spinalvæske i snitt nedsatt til ca. halvparten av nivået hos kontrollpersoner i samme aldersgruppe. Den reduserte mengden Aβ42 antas å speile graden av utfelling i senile plakk. Ca. 90 % av dem med Aβ42-nivå under dagens beslutningsgrense vil ha cerebral amyloidavleiring undersøkt med PET (PIB) (3).Ved idiopatisk normaltrykkshydrocephalus (iNPH) vil man også kunne finne betydelig redusert nivå av Aβ42, ofte med samtidig redusert nivå av tauproteinene.

 

Tauproteinet (totaltau, T-tau) finnes i nevronenes aksoner og bidrar til å stabilisere mikrotubuli. Nevronskade, uavhengig av årsak (iskemi, Alzheimers sykdom, encefalitt etc.), vil ofte føre til at tau lekker ut i interstitiet og spinalvæsken. Ved hjerneslag får man en sterk, men forbigående, økning av T-tau. Svært høye konsentrasjoner av T-tau får man også ved andre tilstander med meget hurtig degradering av hjernevev, som neoplastiske og infeksiøse tilstander som utvikler seg raskt, samt ved Creutzfeldt-Jakobs sykdom. Ved økende alder vil normalt nivået av T-tau i spinalvæsken stige.

 

Fosforylering av tauproteinet, som skjer i økt grad ved Alzheimers sykdom, reduserer tau sin evne til å stabilisere mikrotubuli, og dermed blir aksonet mindre stabilt. Man antar at dette er årsaken til utvikling av nevrofibrillære floker. Fosfotau (P-tau) avspeiler graden av hyperfosforylering og tilstedeværelse av nevrofibrillære floker. P-tau-analysen måler oftest tauprotein der treonin 181 er fosforylert. Ved hjerneslag er P-tau, i motsetning til T-tau, normal.

Indikasjoner 

Utredning av demenstilstander og mild kognitiv svikt.

Prøvetakingsrutiner 

Prøvehåndteringen er av avgjørende betydning for å sikre et representativt svar. Bruk kun tilsendte prøveglass, da β-amyloid vil klebe til andre overflater og resultere i falskt lave verdier.

 

 • Unngå manometerslange ved prøvetaking til demensmarkører, da kontakt mellom spinalvæske og slangen kan føre til falskt redusert β-amyloid.
 • 2 mL (40 dråper) tappes direkte i tilsendt prøveglass (Sarstedt 63.504.027, 5 mL) som siste prøve ved spinalpunksjon.
 • Unngå, om mulig, å benytte synlig blodig eller hemolysert spinalvæske.

 

Ved behandling med biotin i høye doser, bør prøvetakingen skje minst 8 timer etter siste inntak.

Forsendelse

 • Enten: Sendes ved romtemperatur hvis prøven ankommer laboratoriet innen 7 døgn etter prøvetaking.
 • Eller: Fryses før forsendelse og sendes frosset på tørris. Oppbevares frosset inntil analysering.

 

Aktuelle tlf. nummer:

Flere prøvetakningssett og informasjon om prøvetakning og prøvebehandling: 67 96 12 00 (Akershus universitetssykehus)

Kliniske beslutningsgrenser 

Beslutningsgrensene vil variere med analysemetode. På Akershus universitetssykehus benyttes (fra 1. juli 2022) 2.-generasjons-Elecsys-reagenser fra Roche Diagnostics. Instrument: cobas e801 (Roche Diagnostics).

 

Analysenavn

ng/L

Ref.

β-amyloid (Aβ42)

> 1030

Området 900–1100 ng/L = gråsone av usikker klinisk betydning

1,2,3

Totaltau (T-tau)

< 300, økende verdier med økende alder 1,2

Fosfotau (P-tau)

< 27

1,2

Tidligere beslutningsgrenser 

I perioden 1. oktober 2020–30. juni 2022, Akershus universitetssykehus: 1.-generasjons-Elecsys-reagenser fra Roche Diagnostics. Instrument: cobas e602 (Roche Diagnostics).

Analysenavn

ng/L

Ref.

β-amyloid (Aβ42)

> 1100

Området 1000–1200 ng/L = gråsone av usikker klinisk betydning

1,2,3,7

Totaltau (T-tau)

< 300, økende verdier med økende alder 1,2,7

Fosfotau (P-tau)

< 27

1,2,7

 

Før 1. oktober 2020, Akershus universitetssykehus: Innotest-reagenser.

β-amyloid (Aβ42) ng/L Ref.

Alle

Referanseområdet er avhengig av rørtype.

Kun lave verdier er patologisk.

> 700 (Nunc-rør)

> 900 (Sarstedt-rør)

6,7
Totaltau (T-tau)
< 50 år < 300 4
50–70 år < 450 4
> 70 år < 500 4
Fosfotau (P-tau)
Alle < 80 5

 

Tolkning 

Tabellen under viser typiske CSF-biomarkørmønstre ved ulike nevrodegenerative sykdommer og viktige differensialdiagnoser. Blandingsmønstre er vanlig.

 

Sykdom/tilstand

β-amyloid42

Totaltau

Fosfotau

Alzheimers demens (AD)

Moderat–sterkt nedsatt

Moderat–sterkt økt

Moderat–sterkt økt

Mild kognitiv svikt med begynnende AD

Moderat–sterkt nedsatt

Lett‒sterkt økt

Lett‒sterkt økt

Mild kognitiv svikt uten progresjon til AD

Normalt

Normalt

Normalt

Vaskulær demens, frontotemporal demens, Lewylegemedemens

Normalt
(av og til lett redusert)

Normalt
(av og til lett forhøyet)

Normalt

Normal aldring,
depresjon,
alkoholdemens, løsemiddelskade, Parkinsons sykdom,
PSP, ALS,
ikke-akutt cere­bro­vaskulær sykdom

Normalt

Normalt

Normalt

Atypiske parkinson-lignende sykdommer

Normalt
(av og til lett redusert)

Normalt
(av og til lett forhøyet)

Normalt

Nevroborreliose

Normalt
(av og til lett redusert)

Normalt

Normalt

Akutt hjerneslag

Normalt

Forbigående kraftig forhøyet

Normalt

Meningitt, inflammasjonstilstander

Forbigående redusert

 

 

Creutzfeldt-Jakobs sykdom

Normalt
(av og til lett redusert)

Kraftig forhøyet

Normalt–forhøyet

PSP = progressive supranukleær parese, ALS = amyotrofisk lateralsklerose

 

Tabellen er modifisert etter:

 1. Zetterberg H, Andreasen N, Blennow K: Markörer i likvor och blod vid minnessjukdomar. Läkartidningen. 2009;106(20):1386–9
 2. Skinningsrud A, Fladby T: Spinalvæskeundersøkelser ved nevrodegenerative sykdommer. I: Hagve TA, Berg JP, red. Klinisk biokjemi og fysiologi. 5. utg. Oslo: Gyldendal; 2015. s.332–6.
 3. Skinningsrud A, Stenset V, Gundersen AS, Fladby T: Cerebrospinal fluid markers in Creutzfeldt-Jakob disease. Cerebrospinal Fluid Research. 2008;5:14

Analytisk og biologisk variasjon 

Biologisk variasjon er ikke kjent.

 

Analytisk variasjon: Tallene er variasjonskoeffisienter og gjelder over et tidsrom på dager–måneder.

 • β-amyloid: 4 %
 • Totaltau: < 3 %
 • Fosfotau: < 2 %

Referanser 

 1. Roche Diagnostics, leverandørdokumentasjon
 2. Willemse et al. Diagnostic performance of Elecsys immunoassays for cerebrospinal fluid Alzheimer's disease biomarkers in a nonacademic, multicenter memory clinic cohort: The ABIDE project. Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. 2018;10(1):563-72.
 3. Schindler et al. Cerebrospinal fluid biomarkers measured by Elecsys assays compared to amyloid imaging. Alzheimer's & Dementia. 2018;14(11):1460-9.
 4. M. Sjögren et al. Tau and Aβ42 in Cerebrospinal Fluid from Healthy Adults 21–93 Years of Age: Establishment of Reference Values. Clinical Chemistry 47:10,1776–1781(2001), modifisert.

 5. Nevrokjemisk avdeling, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

 6. Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

 7. Egne studier og metodesammenligning, Akershus universitetssykehus.