Hoftebrudd

25.10.2022Versjon 0.15Forfatter: Elin Strandenes,

Gjelder for 

Gjelder for hoftebrudd som opereres på HUS, med innsetting av skruer, Intertan og hemiproteser.

Gjelder ikke for hoftebrudd som får innsatt totalprotese (for disse gjelder gjeldende rutiner for primære hofteproteser).

Preoperativt på sengepost 2 Syd 

Ortopedisk anestesilege (970604) eller SOP forvakt (972547) hvis OT anestesilege ikke er tilstede, kontaktes av sykepleier på sengepost eller journalskrivende LIS ved behov for hofteblokade (Suprainguinal fascia iliaca-, Femoralis- eller PENG-blokk) (Kan legges før innkomstjournal er skrevet og pasienten er meldt i Orbit).

Blokade anlegges på Undersøkelsesrommet på 2 Syd med standard monitorering og opplært hjelpepersonell tilstede i 20 min etter blokade er anlagt.

 

Dssn LA Femoralis-blokk:

Naropin 3,75mg/ml, 20ml.

 

Kort journalnotat skrives, med prosedyrekode WDAP 77.

Frase finnes i DIPS:

Opprett «Nytt dokument» (journalnotat,opprett dokument -

Hvordan finne standard frasene i DIPS:

Opprett «Nytt dokument» (journalnotat,opprett dokument - sånn som vanlig men sjekk at "Behandlende avdeling" er Krurgisk Serviceklinikk før du klikker på "Opprett dokument").

Trykk på det tegnet som er et +-tegn med sirkel rundt.

Trykk på «Fraser».

Søk: Midline

Rediger der det trengs og lagre.

 

 

Prosedyren kodes samtidig i DIPS:

- > Ctrl+M

- > Ny prosedyre

- > I gult felt skrives flg: WDAP77

- > Behandler 1: din 4-tegnskode

- > Krysse av for øh eller elektiv

- > Lagre

 

Tlf ansvarshavende postsykepleier OT 2 Syd: 970068 Ring hvis det har gått lang tid før man har kunnet komme (unngå bomtur opp i 7.etg).

 

Antikoagulerte pasienter: Femoralis-blokade kan legges tross pågående NOAK-behandling. Individuell vurdering gjøres hvis Suprainguinal fascia iliaca- eller PENG blokk benyttes.

 

Ved behov for blokade nummer to: postsykepleier konfererer først med ortoped-bakvakt (kveld) eller koordinator (dagtid) og sjekker operasjonstidspunkt, før anestesilege ringes. Det er viktig at disse pasientene ikke venter lenger på operasjon enn høyst nødvendig. Det er ønskelig med best mulig smertelindring uten forlengelse av den preoperative fasen.

Korona, blokade og operasjon av hoftebrudd 

Korona-negative og asymptomatiske pasienter skal behandles som normalt.

Uavklart koronastatus som trenger blokade: blokade utsettes til smittestatus er avklart. Smertelindres på sengepost med po Paracet + opioider i samme doser som postoperativt. Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan blokade anlegges.

Mistenkt eller påvist Koronasmitte til operasjon: er ikke grunn til å behandle et hoftebrudd konservativt. Tilstreb operativ behandling innen 24 timer. Bruk regionalanestesi og unngå generell anestesi hvis mulig. Sjekk TPK (kan være patologisk lav ved Covid-19-sykdom, både svært tidlig i forløpet og ved alvorlig sykdom). Minimaliser sedasjon for å unngå respirasjonspåvirkning.

Premedikasjon: 

T.Paracet 1g

T.OxyContin 5mg

Peroperativt 

Anestesi:

Hvis > 6 timer siden pasienten fikk Femoralis blokk/PENG på sengepost: Sett PENG eller Femoralis/FI-blokade før eller rett etter anleggelse av SA mtp postop smertelindring. Hvis mest praktisk; sett PENG på Post op avd. før utskrivelse til sengepost.

1.valg: Spinalanestesi forutsatt at

- evt NOAK har vært seponert i 48 timer (evt lengre ved nyresvikt, se "Håndtering av antikoagulerte ortopediske pasienter" i denne metodeboken).

Hos fragile pasienter kan imidlertid grensen settes ned til 24 timer forutsatt normal nyrefunksjon og erfaren anestesør.

- evt INR er < 1,8-2,2 (vurderes av anestesilege, se også tabell under "Håndtering av antikoagulerte pasienter til kirurgi" i denne metodeboken). INR kan gjerne reverseres med Konakion, FFP eller Protrombin complex for å unngå generell anestesi.

Hos pasienter med klinisk affeksjon fra alvorlig aortastenose eller andre pasienter som er generelt svært svake kan spinalkateter med forsiktig titrering være indisert. Spinalkateteret skal fortrinnsvis fjernes før pasienten kjøres til postoperativ avdeling. Det er ikke anbefalt å utsette operasjonstidspunkt i påvente av ekko cor.

- Singel platehemming (inkl f ex ASA, Plavix, Brilique, Efient og Dipyridamol ) er ikke kontraindikasjon for spinalanestesi hos hoftebruddpasienter hvis SA ansees som den beste anestesiformen hos den enkelte pasient. I slike tilfeller må spinal settes av erfaren anestesør. Ved mer enn 24 timer siden forrige Plavix eller Efient (gjelder ikke de andre) kan det være aktuelt med trombocytt-transfusjon før SA. Effekten av Plavix/Klopidogrel kan ved behov måles med platemapping (Blodbanken tlf 972470, hele døgnet).

2.valg: Generell anestesi hvis antikoagulert (pasientene skal helst ikke vente på at NOAK/Marevan-effekt går ut hvis det ellers er tilrådelig med GA. Avgjøres av anestesilege, i samråd med ortoped).

 

Pasienter til hemiproteser og margnagler skal, dersom ikke kontraindisert, ha Traneksamsyre dosert 10mg/kg 10 minutter preop og ved start av hudlukning. Ved knivtid under 1 time holder det med den preoperative dosen. Indikasjon for Cyklokapron stilles av ortoped og skal være ført i operasjonsrekvisisjonen.

 

Antibiotikaprofylakse (operatørens ansvar):

Hemiproteser: 4 doser Cefazolin (hver 3.time). PC-allergi: Dalacin 600mg x 3 (hver 6.time).

Osteosyntese (skruer, glideskrue,Intertan): 1 dose Cefazolin. 1 ekstra dose vurderes ved langvarig inngrep (som ved øvrige osteosynteser). PC-allergi: Dalacin 600mg x 1

Postoperativt 

Måle Hb

Behandlingsmål: Fragile pasienter: Hb> 9,0. Pasienter med iskemisk hjertesykdom eller som ikke klarer mobilisering 1.post op dag grunnet fatigue eller svimmelhet: >10,0.

 

T.Paracet 1g x 3 po, ved vekt < 50kg: 500mg x 3 po

IV/SC OksyNorm i tilpassede doser, evt po mix OxyNorm 2,5mg

Unngå Celebra og Gabapentin til denne pasientgruppen hvis mulig.

 

Alle høyrisikopasienter (ex Plavix/Brilique og spinalanestesi) monitoreres mtp tegn på haematom i spinalkanalen (ryggsmerter, nummenhet, svekket kraft, urinblære/tarm-inkontinens).

Smertelindring ved utskrivelse til sengepost 

T.Paracet 1g x 3, ved vekt < 50kg: 500mg x 3

T.OxyContin 5 (-10) mg x 2 po

–Operert på formiddag: oppstart kl 20.00 operasjonsdag
–Operert på ettermiddag: oppstart kl 08.00 neste dag

Obs! velg gjerne laveste dose OxyContin når PENG settes før SA.

Ved behov: OxyNorm mix 2,5mg po

-Ved smerter før oppstart med OxyContin

-Ved manglende effekt av OxyContin

-Kan trappes opp til 5mg (mix eller tablett).

For ordinering i Meona; medikamentpakke finnes; velg "ORTO - hoftebrudd - postoperativt". Ved bruk av denne vær obs på at den også inneholder andre medikamenter som antibiotika og Fragmin. Disse strykes i tilfelle (ortoped har ansvar for dosering av disse).

Unngå Celebra og Gabapentin til denne pasientgruppen hvis mulig.

Referanser: 

  • Guideline for the management of hip fractures 2020. Guideline by the Assosiation of Anaesthetists. R.Griffiths et al. Anaesthesia 2020.
  • Appendix S1 Suggested management of hip fracture patients taking anticoagulant or antiplatelet medication (Appendix til Guideline for the management of hip fractures 2020)
  • Norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd 2018, Norsk Ortopedisk Forening, Norsk Forening for Geriatri og Norsk Anestesisioogisk Forening
  • Behandlingsplan Hoftebruddenheten, Ortopedisk Avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, JE Gjertsen 2018
  • CEACCP Anesthestic management of patients with hip fractures. An update. L Maxwell and S.White. 2013
  • Clinincal guide for the perioerative care of people with fragility fractures during the Corona virus pandemic, NHS 23.March 2020