Aortadisseksjon

14.09.2021Versjon 1.2Forfatter: Reidar Bjørnerheim


Inndeling 

A-disseksjon involverer aorta ascendens og kan strekke seg gjennom buen og hele descenderende aorta. B-disseksjon involverer kun aorta etter siste buekar. Kronisk disseksjon er til stede mer enn 14 dager etter symptomdebut eller ved tilfeldig oppdagelse.

A-disseksjon 

Gjennom rift i intima, sekundært til en degenerert media, baner blodstrømmen seg vei i media i en ny kanal (falskt lumen). Ruptur av adventitia med blødning inn i perikard eller pleura kan oppstå raskt, med fatal utgang.

 

Klinikk

Plutselige, sterke "spjærende" brystsmerter som ofte radierer til nakke, bakre thorax og abdomen. Nevrologiske fenomener (ofte intermitterende) kan skyldes okklusjon av arterier til ryggmargen eller affeksjon av sentrale kar til hjernen. Puls-/BT-asymmetri på armer/halskar. Klinikken kan simulere og/eller inkludere hjerteinfarkt (affeksjon av koronararteriene).

 

Diagnostikk

Klinikken vil ofte være typisk, iallfall når hjerteinfarkt er utelukket (ekkokardiografi og troponiner). Intermitterende nevrologiske fenomener kan imidlertid komplisere diagnostikken. Kirurg kontaktes snarest ved mistanke om ruptur mhp. videre diagnostikk, evt. ø.hjelp-operasjon.

 • EKG, skille mot akutt infarkt. (proksimal disseksjon kan gi samtidig infarkt ved koronarkaraffeksjon)
 • Infarktmarkører, D-dimer, Hb/hematokrit, LD, CK, CRP, prokalsitonin, kreatinin
 • Rtg. thorax kan vise breddeforøket mediastinum
 • CT thorax/abdomen med kontrast og helst EKG
 • Transtorakal ekko (høy spesifisitet, men lavere negativ prediktiv verdi)
 • TØE ved torakale og abdominale aneurismer. God til å vise intimarift til falskt lumen
 • Hvilken bildediagnostikk som prioriteres først, vil avhenge av kapasitet og kunnskap i aktuell avdeling.

Behandling

 • Smertelindring (morfin)
 • Blodtrykksreduksjon. Betablokker er førstevalg (redusere ve. ventrikkels kraft). Vasodilatasjon er ofte nødvendig tilleggsbehandling: NG-drypp eller nitroprussid-drypp før overgang til peroral medikasjon med raskt innsettende effekt. En bør tilstrebe systolisk BT i nedre normalområde.
 • Kontakt thoraxkirurg tidlig i forløpet, da akutt operasjon vanligvis er nødvendig ved dissekerende aneurismer i aorta ascendens og arcus.

 

Kirurgi sikter mot å forebygge ruptur, tamponade og stanse aortainsuffisiens.

B-disseksjon 

Disseksjon i aorta descendens.

 

Klinikk

Som ved A-disseksjon, men smertene er oftest lenger distalt og fra ryggen. Nevrologiske fenomener kan skyldes okklusjon av arterier til ryggmargen.

 

Diagnostikk

Klinikken vil ofte være typisk; uten kompliserende cerebral nevrologi som ved A-disseksjon. Kirurg kontaktes snarest ved mistanke om ruptur mhp. videre diagnostikk, evt. ø.hjelp-operasjon.

 

 • Rtg. thorax kan vise breddeforøket mediastinum
 • CT thorax/abdomen
 • MRI
 • Ultralyd abdomen

 

Behandling

 • Smertelindring (morfin)
 • Blodtrykksreduksjon. Betablokker er førstevalg. (NG-drypp eller nitroprussid-drypp før overgang til peroral medikasjon med raskt innsettende effekt). En bør tilstrebe systolisk BT i nedre normalområde.
 • Kontakt thoraxkirurg tidlig i forløpet.

 

Dissekerende aneurismer i descendens kan ofte behandles konservativt. Indikasjon for kirurgi er persisterende, tilbakevendende brystsmerter, aortaekspansjon, periaortalt hematom eller mediastinalt hematom. Stentgraft er aktuelt, men sjelden akutt.

Referanser 

 • 2014 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases. Eur Heart J 2014;35:2873-2926