Isofluran - Anaconda

12.05.2017Versjon 1.1

Generelt 

Inhalasjonsanestesi har lenge vært et alternativ der andre måter for sedasjon/analgesi har kommet til kort. Dette valget er ikke et førstevalg for sedasjon hos vanlige intensivpasienter (med unntak av itraktabel astma/status astmatikus).

Noen indikasjonsstillinger 

  • betydelig bronkospasme / status astmatikus (kan her være et tidlig alternativ pga bronkodilaterende egenskaper hos Isofluran)
  • uvanlig stor toleranseutvikling (takyfylaksi), mtp intravenøse sedativa og opioid analgetika, spesielt hos barn.
  • polyfarmasi (> 4-5 ulike agens forsøkes hvert døgn)
  • økende bruk av muskelrelaksantia for å hindre uønsket muskulær aktivitet i tillegg til bruk av store doser sedativa og analgetika
  • tungt narkomane hvor en ønsker en rask detoksifisering av opioider

 

NB! Indikasjonsstillingen er individuell og skal alltid journalføres med en begrunnelse for valget.

Oppsett 

Det brukes engangsfordampere (Anaconda) mellom Y-stykket og tuben (se illustrasjon under "Problem under bruk"). Dødvolumet er betydelig, og oppsettet kan derfor ikke brukes ved tidevolum < 300 ml (altså barn under ca 25-30 kg). Alternativt kan da fordamperen settes distlt for Y-stykket på inspirasjonssiden.

 

Fordamperen tilføres isofluran kontinuerlig fra en sprøytepumpe. Kun egne dedikerte 50 ml. sprøyter brukes til dette formålet!

 

Det skal også kontinuerlig måles Isofluran i gassblanding til pasienten (Phillips IntelliVue G5 M1019A) som kalibereres umiddelbart før bruk. Det er utarbeideten egen prosedyre for kopling og klargjøring av Anaconda. Denne er festet på monitoren (står på MTU lageret) og finnes på intranett (sykepleie-faglige prosedyrer). Det er helt nødvendig å følge denne for rett oppkopling.

Praktisk gjennomføring 

Målet er å gi nok isofluran slik at bruk av andre sedativa og analgetika blir unødvendig eller kraftig redusert. Det er mulig å kombinere, spesielt med analgetika, hvis det viser seg at pasienten trenger > 0,5-0.7 MAC for å være rolig. MAC verdier (Isofluran med oksygen/luft) synker med økende alder:

 

1 år  1.49%
26 år 1.28%
44 år 1.15%
64 år 1.05%

 

Dosering skjer vha sprøytepumpe og er avhengig av respirator-innstillinger (minuttvolum & tidevolum). I pakning på hver Anaconda ligger et nomogram (se under) som gir en rettledning til dosering for å oppnå 0,5 volum% ved ulike innstillinger. NB! Når fordamper står distalt for Y-stykket må dosen økes betydelig!

 

Ved avslutning av isolfluraninhalasjon må alternative sedativa eller analgetika settes inn før isofluran helt seponeres. Hvis pasienten kan våkne og ekstuberes gjøres dette på vanlig måte som etter inhalasjonsanestesi med Isofluran. Vanligvis er oppvåkningstiden kort.

Problem under bruk 

Når Anaconda monteres distalt for Y-stykket vil bruk av isofluran øke betydelig, noe som kan gi økt belastning på avsugsystem (mer lekkasje) og fordyrerbehandlingen betydelig (1 ml Isofluran koster ca 6 kroner, ofte brukes 150-250 ml/døgn med vanlig oppsett).

 

Lekkasje av Isofluran til rommet kan være et problem. Sjekk alle koplinger, ikke minst på avsuget, slik at "forurensing" minimaliseres.

 

Etter oppvåkning er det beskrevet neuromuskulær irritasjon hos enkelte. Dette er også noe vi har sett (Chorea liknende bevegelser og uro). Tilstanden er reversibel men kan virke skremmende. Husk informasjon til pårørende.

 

Antall ml isofluransomer nødvendig for å oppnå ønsket MAC kan variere betydelig i forhold til doseringsnomogrammet.

 

 

 

Referanser 

  1. Sackey, P: Inhaled sedation with isoflurane in the intensive care unit www.openarchive.ki.se (dr.grads avhandling 2006).
  2. Misra S, Koshy T. A review of the practice of sedation with inhalational anaesthetics in the intensive care unit with the AnaConDa(®) device. Indian J Anaesth 2012; 56: 518-23 doi: 10.4103/0019-5049.104565.