Lungebiopsi

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Fredrik Borchsenius

Generelt 

Brukes ved diagnostikk av lungefortetninger, helst av minimum 10 mm størrelse, hvor bronkoskopi ikke har gitt avklaring. Særlig indisert ved mistanke om malign lidelse. Perkutan biopsi gjøres på røntgenavdelingen fortrinnsvis vha. CT i lokal bedøvelse.

Kontraindikasjoner 

  • Redusert lungefunksjon av en slik grad at pasienten ikke tåler en eventuell pneumothorax.
  • Blødningsfare
  • Mistanke om at fortetningen representerer karanomali eller sitter altfor nære karstrukturer.
  • Pasient som ikke kan samarbeide.

Forberedelser 

Rekvirering

Henvisning for innleggelse lungeavdelingen. Ferdig utfylte skjemaer for cyt, hist, evt. bakt/tb medfølger pas.

 

Pasienten kan spise en lett frokost.

 

Forberedende prøver

Spirometri.

 

Blodprøver tas som hasteprøver: Hb Hvite, Trc, INR, APTT.

Gjennomføring 

Undersøkelsen gjøres i lokalanestesi. Det tas finnålsaspirasjon, evt. tru-cut-biopsi.

 

Røntgen thorax gjøres etter inngrepet og neste dag. Pasienten innlegges for observasjon 1 døgn.

Komplikasjoner 

Pneumothorax er hyppigst (10-20 %). Som regel ikke behandlingstrengende.

 

Blødning. Små hemoptyser i umiddelbar tilslutning til inngrepet er ikke uvanlig, men alvorlige blødninger sees sjelden. Røntgenologisk kan man ofte se at fortetningen blir litt mer diffust avgrenset etter inngrepet.

 

Cerebral luftemboli. Svært sjelden, men potensielt livstruende komplikasjon. Symptomene varierer fra ukarakteristiske, som svimmelhet, kvalme og brystsmerter, til mer dramatiske som synsforstyrrelser, pareser, bevissthetstap, kramper, respirasjonsstans og sirkulatorisk kollaps.

 

Rask behandling er viktig. Pasienten gis straks 100 % O2, legges med hodet lavt og behandles i trykktank så fort som mulig, se Hyperbar behandling - trykktank.