Pre-, per- og postoperative rutiner

12.02.2020Versjon 1.0

Preoperative rutiner 

Informasjon av pasient (eventuelt også av pårørende) ift. de(t) planlagt inngrep.

 

Forberedelse av pasient til operasjon m.h.t.:

 • Blodprøver
 • Rtg. thorax og EKG etter ordinasjon
 • Sjekk at det foreligger antistoffscreening som er "gyldig" minst et døgn etter operasjonsdagen.
 • Avklar eventuell premedikasjon og/eller dose av ekstra opiat preoperativt
 • Planlegg operasjonen grundig og lever en detaljert melding i Orbit: leiring, plassering av tilganger og av monitoreringsutstyr, oppdekking, avdekking, og eventuelt behov for spesielt utstyr (f.eks. til MEEK-grafting) bør være avtalt på forhånd.
 • Bestill blod i forhold til skadens omfang og forventet blodtap, og vær særlig oppmerksom hos pasienter der tilgang av blodprodukter på grunn av antistoffer er begrenset.

 

Intensivlege BSA kommuniserer med ansvarlig anestesilege SOP før og etter inngrepet.

 

Brannskadeoperasjoner bør som hovedregel gå som første pasient på stuen og starte fra morgenen.

 

Operasjonsstue skal være oppvarmet til 32 grader.

 

Hovedoperatør bør om mulig være til stede på operasjonsstuen ved leiring og vasking, slik at spørsmål kan avklares med annet personell før inngrepet starter.

 

Ved store inngrep skal operativ plan skrives opp på tavlen på stuen for å forenkle kommunikasjon under inngrepet.

 

Sjekkliste for Trygg kirurgi skal alltid brukes.

Peroperative forhold 

Pasienten kjøres til operasjon av sykepleiere, portør og eventuelt også anestesilege fra BSA. Etter avtale med anestesisykepleier ved Kirurgisk seksjon ved SOP kan pasienten kjøres inn i SOP via Gul dør i korridor på Radiologisk avdeling.

 

Hovedoperatør bør om mulig være til stede på operasjonsstuen ved leiring og vasking, slik at spørsmål kan avklares med annet personell før inngrepet starter.

 

Hvis pasienten må snues under inngrepet, bør en så langt praktisk mulig søke å begrense dette til en snuing "på bordet".

  

Skraveringsskjema i forhold til opererte områder utfylles av operatør. Se Figur for visualisering av skadete og opererte områder.

 

Tiltak for å redusere temperaturfall er viktige fra inngrepets begynnelse:

 • Oppvarmet operasjonsstue 
 • Eventuelt varmelampe/varmetak over pasienten
 • Tildekking - unngå unødig eksponering
 • Bruk væskevarmer(e) både til infusjonsvæsker og til blodtransfusjoner
 • Følg nøye med pasientens temperatur
 • Rask og målrettet kirurgi

 

Blødningskontroll:

 • For å redusere blødning benytter vi før høsting subdermal infiltrasjon av adrenalinblanding (til barn under 15 kg: 0,5mg adrenalin (1/2  ampulle  1mg/ml ) i 500 NaCl 0,9%, til voksne: 1 mg adrenalin (1 ampulle 1mg/ml) i 500 ml NaCl 0,9%.
 • Donorstedene dekkes umiddelbart med adrenalinkompresser for å redusere blødning. 
 • Ha alltid diatermi tilgjengelig (2 stk ved større inngrep og flere operatører)
 • Dekk ferdig reviderte områder umiddelbart med adrenalinkompresser
 • Vurdér bruk av blodtomt felt ved revisjon av ekstremiteter
 • Dersom pasienten sin kjernetemperatur faller under 35,5 grader, bør man vurdere å avslutte inngrepet for å unngå lettblødende pasient pga hypotermi og koagulasjonsforstyrrelser. 
 • Ved generelt lettblødende pasient kan man benytte cyklokapron 1gram i.v. som bolus
 • Cyclokapron kan også benyttes topikalt som supplement til adrenalinløsning. 

 

Bandasjering:

Det er forventet at alle operatører deltar i bandasjering av pasienten i etterkant av kirurgien. Hvis praktisk mulig skiftes også bandasjer på de områder som ikke er operert. Videre bør man så langt det lar seg gjøre også være med ved overflytting av pasienten fra operasjonsbord til egen seng.

Postoperative rutiner 

Brannskadepasienter kjøres etter operasjon vanligvis direkte fra Sentraloperasjonsavdelingen tilbake til Brannskadeavdelingen.

 

Ved mer moderate inngrep, og/eller der pasienten postoperativt skal overføres til Kirurgisk post 4 Plastikkirurgi, kan det være fornuftig om det preoperativt er avtalt om det vil være mer hensiktsmessig at pasienten umiddelbart postoperativt overvåkes på Postoperativ seksjon i etasje 1.

 

Postoperativ overvåking og behandling: se Anestesi ved operative inngrep og Anestesi ved sårstell.

 

Behandling av donorsted: se Dekking (Delhudstransplantat) og Hygiene og infeksjonskontroll.

 

Donorsted skal ha kompresjon i 24 timer postoperativt.

 

Transplantater pakkes ut 5. postoperative dag - med mindre lukt eller misfarging av bandasjene tilsier tidligere utpakking.  Stifter (og eventuelle suturer) fjernes da samtidig.