Mottak av intensivpasienter

29.03.2017Versjon 1.0

Generelt 

Intensivmedisinsk seksjon (Kirurgisk Serviceklinikk) gir ved behov intensivbehandling til pasienter ved alle avdelinger på Haukeland Universitets Sykehus.

 

Seksjonen behandler kritisk syke med truende eller manifest svikt i vitale funksjoner. Det finnes en egen enhet for postoperativ hjertekirurgi (POT) i 2 etasje som gir postoperativ intensivbehandling. Medisinsk intensiv og overvåking (MIO) og intensiv har delvis overlappende pasientkategorier. 

 

Hemodynamisk- og respiratorisk ustabile skal som hovedregel behandles på intensiv. Unntaket er akutte indremedisinske tilstander (kardiologi/lungesykdom/intox/ GI-blødning & leversvikt/endokrinologi), som normalt skal til Hjerte 3 (MIO). Alvorlig syke pga infeksjon (ex meningitt) skal primært til Overvåkingsenheten på Medisin p 6 hvis de ikke trenger invasiv respiratorbehandling. Akutt forverring av KOLS behandles primært ved lungeavdelingens non-invasive ventilasjonsenhet (ROE).

 

Som hovedregel skal potensielle intensivpasienter tilsees umiddelbart når slike meldes fra post eller Akutt mottak. Pasienter meldes på 9-2548

Hvem skal behandles på intensiv? 

Noen enkle «kjøreregler»:

 • pasienter med dårlig oksygenering/ventilasjon. Vanligvis respiratoreller
 • CPAP trengende.
 • pasienter med sviktende sirkulasjon som trenger vasoactive medikament
 • og/eller invasiv hemodynamisk monitorering
 • pasienter i koma pga intrakraniell patologi og økt ICP
 • pasienter etter alvorlige multitraumer
 • etablert flerorgansvikt eksempelvis ved alvorlig sepsis
 • NB! organsvikten skal være bedømt å være helt eller delvis reversibel.

Pasientene kan komme fra 

 • postoperativ seksjon (når de har ligget der > 24t, eller åpenbart er intensivkrevende fra først stund postoperativt (ustabile).
 • sengeavdelinger ( inneliggende pasienter)
 • akuttmottak (ØH-innleggelser)
 • lokal-/sentralsykehus i helseregion 3 (ofte nevrokirurgisk/thorakskirurgisk problematikk)

 

Indikasjonen for intensivoppholdet skal om mulig diskuteres med ansvarlig lege på den avdeling pasienten hører til før han/hun legges på intensiv. Ansvarlig sykepleier på intensiv (A-vakt) må deretter få beskjed så fort som mulig slik at mottak av pasienten kan forberedes:

 1. Klargjøring av respirator, alternativt ekstern CPAP
 2. Hemofiltrasjons utstyr (dialysekateter, maskin, HF væsker etc)
 3. Isolering (kontakt eller luftsmitte?) Husk å gi beskjed før pasienten tas ned.

 

Når arteriekanylen er på plass, tas standard innkomststatus + ev. andre prøver. Rtg. thoraks kontrolleres etter intubering og/eller etter innleggelse av SVK.

 

Nye intensivpasienter på vakttid skal som hovedregel diskuteres med bakvakt straks pasienten er stabil nok til å forlates. Når kritisk syke barn meldes/kommer skal som hovedregel intensiv bakvakt være tilstede.

 

Det lages innkomstnotat der det gjøres rede for forhistorie, akutt forløp, samt vurdering og behandling ved ankomst.

Sjekkliste for nye pasienter på intensiv 

 • Er ICIP innkomstdata utfylt? husk SAPS III etter en time
 • Gjør til rutine å fylle ut aktuelle intensivdiagnoser og hovedårsak til intensivoppholdet så snart pasientens tilstand tillater dette. Skjema for SAPS II og SOFA skåring kan vente til de første 24 timer har passert.
 • er innkomstnotat diktert?
 • er det etablert kontakt med «moderavdelingen»? Få vakthavende/ansvarlig lege i tale snarest mulig! De skal skrive innkomstjournal.
 • er adekvate bakteriologiske prøver sikret ( før oppstart av antibiotika!)?
 • er pårørende informert (det beste er direkte informasjon på intensiv), be om at disse kommer til sykehuset/intensiv?
 • skal det gis tromboseprofylakse ?
 • kan enteral ernæring startes tidlig ?
 • skal viktig medikasjon kontinueres (steroider, hjerte/kar med. etc)? Skaff oversikt over faste medikamenter snarest mulig.
 • er pasienten diskutert med bakvakten (gjør dette til rutine, to tenker bedre enn én!)?