Organdonasjon-administrative rutiner

10.09.2020Versjon 2.0Forfatter: Gunhild Holmaas & Hans Flaatten

Aktuelle pasientgrupper 

 • Hodeskader
 • Intrakraniell blødning
 • Store hjerneinfarkter
 • Anoksisk hjerneskade (strangulasjon, drukning, respirasjonsstans, hjertestans)
 • Ikke-metastaserende intrakranielle tumores

Kontraindikasjoner 

 • Positiv Covid 19-test
 • HIV-infeksjon
 • Antigenpositiv hepatitt B- og C
 • Pågående ekstracerebral malign lidelse

 

Hepatitt B og -C antistoffpositive pasienter, sprøytenarkomane med negativ HIV-, hepatitt B- og C- PCR og pasienter som tidligere har hatt kreft, kan være potensielle organdonorer. Transplantasjonskoordinatorene ønsker at vi ringer dem, selv om vi tror at de kommer til å si nei.

Organer 

Nyrer, lever (kan deles i 2), pankreas eller langerhanske øyceller, hjerte eller homograft, lunger og sener og beinvev til lokal beinbank

Forutsetning for å tenke donasjon 

Pasienten må ha en erkjent og veldokumentert intrakraniell prosess som forklarer kliniske tegn på alvorlig cerebral skade. Pasienten skal behandles maksimalt for å reversere hjerneskaden til intet mer kan tilbys. Prognosen må være negativ med tanke på cerebral funksjon. Det må være sannsynlig at pasienten vil tamponere i løpet av få dager.

Aktuelle tiltak før tamponering 

 • Telefon til transplantasjonskoordinator på Rikshospitalet (tlf: 23 07 00 00)
 • Stans all sedering og analgetika (når aktiv behandling er oppgitt). Gi kun bolus på indikasjon
 • Send blodprøver til Immunologisk institutt (IMMI) på Rikshospitalet
 • Ta HIV-, hepatitt B- og C- PCR dersom pasienten er iv narkotikamisbruker
 • Ta nese/hals viruspakke for å avklare Covid-19-status

Forutsetning for å stille klinisk dødsdiagnose 

 • Pasienten har en erkjent og dokumentert intrakraniell prosess som gir intrakraniell trykkstigning
 • Pasienten er ikke hypoterm (temperatur > 35°) eller påvirket av sedative midler
 • Pasientens pupiller er semidilaterte/dilaterte og reagerer ikke på lys
 • Pasienten reagerer ikke på smertestimulering eller suging og puster ikke
 • Ofte vil pasienten ha hatt en eller flere episoder med BT-stigning, bradykardi og tachykardi etterfulgt av hypotensjon (cushingrefleks som tegn på tamponade)
 • Dersom pasienten har intrakraniell trykkmåler, vil ICP nærme seg MAP. Etter tamponering vil hjernesirkulasjonen opphøre, men pulssynkron trykkendring i ICP kan vedvare, og målt trykk varierer

Apnøtest 

 • Test på om respirasjonssenteret reagerer på stigning i PaCO2
 • Normoventiler pasienten med FiO2 100 % i 10 minutter
 • Ta blodgass. PaCO2 skal være rundt 6 kPa
 • Skru av tubekompensasjonen (ATC). Still respiratoren på CPAP med samme PEEP og ingen trykkstøtte. FiO2 1.0. Ikke rør pasienten eller sengen under testen
 • Vent i 10 minutter og observer respirasjonsbevegelser hos pasienten og på respiratoren. Vær obs på at pulsen kan gi litt bølger. Unngå desaturering (SpO2 < 85%).
 • Ta ny blodgass

 

Apnøtesten er positiv ved fullstendig fravær av egenrespirasjon ved PaCO2 -stigning til > 8kPa.

Kalorisk prøve 

 • Test av hjernenerve III og VIII
 • Otoskoper pasienten og sjekk at ørene er fri for ørevoks
 • Begge øreganger skylles med isvann, 50 ml i hvert øre
 • Pasientens øyne observeres i 2 minutter

 

Kalorisk prøve er positiv ved fravær av nystagmus.

 

Er det ingen hosterefleks, ingen smerterefleks i ansiktet, ingen pupillereaksjon, dilaterte eller semidilaterte pupiller, ingen cornearefleks og apnøtest og kalorisk prøve er positive, er pasienten å regne som død.

Forutsetninger for å gå videre med organdonasjon 

 • Avdødes var selv positiv til organdonasjon, eller avdødes pårørende svarer ja på vegne av avdøde etter adekvat informasjon
 • Cerebral CT-angiografi/konvensjonell angiografi/arcografi viser opphevet sirkulasjon gjennom hjernen (angiografi defineres som dødstidspunktet)
 • Skjemaet "Dokumentasjon ved organdonasjon" fylles ut og underskrives av intensivlege og nevroradiolog

Intern kommunikasjon om organdonasjon 

 • Intensivlegen ringer sentralvakt/A-vakt (intensiv/MIO/TIO) og anestesoverlege på SOP (2235 på dagtid og 2236 på vakttid) og informerer om donasjon når de pårørende har sagt ja og etter angiografi. Sentralvakt/A-vakt informerer sykepleierne på SOP
 • Intensivlegen formidler informasjon fra transplantasjonskoordinator om tidspunkt for transplantasjonsteamets ankomst til anestesioverlege SOP og sentralvakt/A-vakt på intensiv/MIO/TIO. Sentralvakt/A-vakt videreformidler informasjon til SOP, og donor hentes av operasjonsteamet fra SOP 1,5 timer før transplantasjonsteamets ankomst

Referanser 

Organdonasjon: Protokoll for Haukeland Universitetssykehus. Ligger i intern elektronisk kvalitetshåndbok med adresse https://handbok.helse-bergen.no/eknet/docs/pub/dok18144.pdf

 

Rikshospitalets protokoll for organdonasjon