Giardiasis

07.02.2024Versjon 1.23Forfatter: Frank Olav Pettersen, Kristine Mørch og Mogens Jensenius

Bakgrunn 

Giardia lamblia er en ikke-invasiv protozo som infiserer tynntarm og er utbredt i store deler av verden. Den vanligste smittekilden er forurenset vann (klorering ødelegger ikke cystene). Halvparten av smittede er asymptomatiske.

Klinikk 

Akutt infeksjon

Inkubasjonstid 1-2 uker. Voluminøse, vandige diaréer. Abdominale smerter og kramper, oppblåsthet, rikelig luftavgang som er illeluktende, kvalme, vond smak i munnen, oppkast og vekttap. Avføringen inneholder ikke puss eller blod.

 

Kronisk infeksjon

Symptomene kan variere fra asymptomisk cystebærerskap til persisterende mageplager med smerter, diaré, vekttap, asteni og malabsorpsjon. Pasienter med hypogammaglobulinemi og common variable immunodeficiency“ (CVID) har økt risiko for kronisk infeksjon.

Diagnostikk 

Påvisning av parasitter i avføringsprøve(r). I kroniske tilfeller kan det være lav og intermitterende utskillelse av parasitter.

  • PCR er mer sensitiv enn mikroskopi og standard screeningmetode (avføring uten tilsetning til MIKA). 1-2 prøver er nok for å utelukke diagnosen ved klassiske symptomer og akutt infeksjon. Inngår i Feces multiplex PCR
  • Parasitter mikroskopi (feces) av fersk (avkjølt), og eventuelt fiksert, avføring for påvisning av cyster. Mikroskopi av duodenalaspirat er ikke mer sensitivt ved kronisk infeksjon.
  • Feces på transportmedium beregnet til dyrkning av patogene tarmbakterier kan også brukes som substrat for multiplex-PCR
  • Hvis man ønsker differensialdiagnostikk mtp. helminter (mikroskopi eller molekylærdiagnostikk), bør man sende to feces-prøver, én på transportmedium og én ufiksert på steril beholder.

Behandling 

Metronidazol

400-500 mg x 3 i en uke. Økende resistens blant reisende de senere år. Ved manglende behandlingseffekt anbefales kombinasjonsbehandling, se nedenfor:

  • Mebendazole (Vermox®) 200 mg x 3 + metronidazol 400-500 x 3 i 3 dager.
  • Albendazol (Zentel® eller Eskazole®; uregistrert, tabletter 400 mg), dosering 400 mg x 2 med litt fettrik mat i 7 dager + metronidazol 400-500 mg x 2 i 7 dager
  • Quinacrine er vanligvis effektivt men ofte tredjevalg pga. potensielle bivirkninger (Mepacrin®; uregistrert, tabletter 50 mg), 100 mg x 3 i 7 dager. Bivirkninger: hodepine, kvalme, svimmelhet, mareritt, gulfarging av urin/hud/slimhinner, unntaksvis psykose.
  • Paromomycin (Humatin® eller Gabbroral®; uregistrert, kapsler 250 mg), dosering 500-750 mg x 3 daglig i 7 dager. Kan brukes av gravide i alle trimestre.

 

Gravide bør ikke behandles med metronidazol i første trimester. Metronidazol bør ikke brukes ved amming. Ved behandling under svangerskap eller ved amming, velges paromomycin.

Kontroll og oppfølging 

Se Avføringsprøver

 

Pasienter som jobber med næringsmidler eller har pasientkontakt, skal ikke jobbe mens de har symptomer og før 48 timer etter symptomfrihet. Tilsvarende gjelder for barn som går i barnehage. Øvrige pasientgrupper kan jobbe ved symptomfrihet.

 

Kontrollprøver (PCR) kan være falsk positive i inntil 4 uker etter avsluttet behandling, og er ikke indisert ved tilfriskning.

 

Post-infeksiøs sekundær laktoseintoleranse, irritabelt tarmsyndrom og utmattelse er ikke uvanlig.

Smitteverntiltak i sykehus 

Kontaktsmitte så lenge pasienten har diaré. Enerom hvis pasienten ikke har kontroll over avføringen.

Meldingsplikt ved påvist tilfelle 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) sendes elektronisk til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å printe to papirkopier hvorav én sendes i posten til Bydelsoverlegen (ev. til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys) og én scannes i journalen.