Hemostaseundersøkelser

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Per Morten Sandset

Generelt 

Hemostasen omfatter trombocytt-kar interaksjon, plasmakoagulasjon og fibrinolyse.

 

Indikasjoner for hemostaseundersøkelser

Utredning av blødningstilstander (hemofili).

Utredning av trombosetilstander (trombofili).

 

Kontroll av antitrombotisk og fibrinolytisk behandling.

 

Prøvetaking

Eget skjema (Hemostaseundersøkelser, OUS) fylles ut og leveres sammen med vanlig lab.skjema. Husk å angi problemstilling, pågående antikoagulasjonsbehandling og foreliggende prøvesvar.

 

Noen karakteristiske mønstre

Marevaneffekt

↑ INR - ↓ protein C og protein S

Heparin

↑ APTT og trombintid

LMV heparin

↑ APTT og trombintid (bare ubetydelig forlenget)

Trombolyse

↓ fibrinogen - ↑ trombintid og D-dimer

Fulminant DIC

↓ trombocytter, fibrinogen, antitrombin

↑ APTT, Quick-tid, INR, D-dimer

Kompensert DIC

Som ved fulminant DIC, men svakere utslag og normal eller høy fibrinogen

Leveraffeksjon

Ytterst variert bilde, likner ofte lavgradig DIC

Gallestase

↑ INR

von Willebrands sykdom

↑ blødningstid, APTT

↓ faktor VIII-aktivitet, von

Willebrand-faktor aktivitet og antigen

Hemofili

↑ APTT - ↓ faktor VIII eller IX

 

ISTH DIC-skår

ISTH DIC-skår er utviklet av International Society on Thrombosis and Haemostasis og benytter klinisk vurdering (tilstand assosiert med DIC) og 4 hemostaseparametre (platetall, D-dimer, INR og fibrinogen). ISTH DIC-skår har prognostisk betydning og bør angis i journal.

 

1. Er det klinisk tilstand assosiert med DIC?

Sepsis/alvorlig infeksjon (enhver mikroorganisme)

Traume (poly- eller nevrotraume, fettemboli)

Organdestruksjon (f.eks. pankreatitt)

Kreft (solide svulster, myelo- og lymfoproliferative tilstander)

Obstetrisk komplikasjon (amnionvæske, embolisme, placentaløsning)

Karsykdom (aneurisme, Kasabach-Merrit-syndrom)

Alvorlig leversvikt

Alvorlige toksiske eller immunologiske tilstander (slangebitt, narkotika, transfusjonsreaksjon)

 

2. Dersom klinisk tilstand assosiert med DIC, utfør ISTH scoring:

Platetall: >100 = 0; < 100 = 1; < 50 = 2

D-dimer: < 0,5 mg/l = 0; 0,4 mg/l - 4,0 mg/l = 1; >4,0 mg/l = 2

INR: < 1,3 = 0; 1,3-1,6 = 1; >1,6 = 2

Fibrinogen: >1,0 g/l = 0; < 1,0 g/l = 1

DIC foreligger ved skår ≥5. Ved skår < 5 må en gjenta skåring daglig.

 

Utredning ved trombosetendens (trombofili)

Unngå utredning i akutt fase av trombose da flere analyser kan bli falskt positive. Utredning kan gjøres under pågående Marevanbehandling. Unntak er protein C og protein S som bør undersøkes etter seponering. Pågående behandling med DOAK påvirker laboratorietesting og kan gi falske prøveresultater. Trombofiliprøver bør derfor tas før oppstart eller etter seponering. NB! Gi alltid opplysninger på rekvisisjonen om hvilke antitrombotiske medikamenter pasienten evt. står på!

 

Koagulasjonsutredning kan være indisert hos unge pasienter (< 40 år), ved familiær disposisjon for venøs trombose og ved residiverende tromboser.

 

Viktigste indikasjoner:

Antitrombin, protein C, protein S, faktor V Leiden-mutasjon, protrombingenmutasjon (20210GA allel variasjon): alle < 40 år og ved familiær trombosetendens (tidligere trombose hos 1. gradsslektninger), evt. residiverende trombose.

 

Lupus antikoagulant/fosfolipidantistoff: atypiske tromboser, alle < 40 år og ved residiv.