Arbeidsoppgaver 97/93-4258

19.09.2019Versjon 2.0Forfatter: Britt, Iren Skeide

Fungere som bakvakt for de andre anestesilegene ved KK/øye 

 • Motta rapport fra avtroppende forvakt (97/93-4218) på anestesilegekontoret
 • Fungerer som anestesibakvakt ved KK og øye kl 8-16 hverdager.
 • Rapportere til påtroppende forvakt på anestesilegekontoret kl 15.

Drift av det elektive operasjonsprogrammet på KK 

 • Være tilgjengelig på telefon/calling/ (97/93-4258). Telefon står til lading på kontor til seksjonsoverlege.
 • Fordele arbeidsoppgaver mellom anestesilegene
 • Samarbeide med ansvarlig anestesisykepleier (97/93-4288) og operasjonskoordinator (93-4299, 93-4282) om drift av operasjonsstuene.
 • Møte med seksjonsleder på seksjonsleders kontor mandag kl 09-10
 • Driftsmøte torsdag kl 11.30

Spesialisttilsyn / henvendelser fra brukerklinikkene 

 • Besvare sekundærhenvisninger og tilsynsforespørsler i DIPS minst en gang daglig

Preoperative anestesivurderinger og anestesitilsyn 

 • Dagkirurgiske pasienter opereres på operasjonsstue 5 eller 6 torsdager og fredager. Anestesilege 97-4258 må daglig klarere pasienter til dagkirurgi ut fra journal for inneværende og neste uke. Dagkirurgiske pasienter får anestesi previsitt morgenen operasjonsdagen på dagkirurgisk seksjon, KK. Preoperative retningslinjer ved anestesi til dagkirurgiske inngrep, KK 
 • Andre elektive pasienter får anestesi previsitt senest dagen før planlagt inngrep. 

           Preoperative retningslinjer ved anestesi til elektive inngrep, KK    

           Preoperative retningslinjer ved anestesi til elektive øyeinngrep  

Belegg og flyt på postoperativ avdeling 

 • "Legevisitt" etter anestesioppstart om morgenen
 • Oppfølging av langliggere (>24 timer) og overvåkningspasienter
 • Tilsyn på sengepost av pasienter som har gjennomgått stor kirurgi og som ble utskrevet fra postoperativ avdeling dagen i forvegen. Obs optimalisering av smertebehandling.
 • "Legevisitt" sammen med vakthavende (93-4218) kl 15.10

Planlegging av neste dags operasjonsprogram 

 • Gjennomgang av morgendagens pasienter og fordeling av arbeidsoppgaver sammen med de andre anestesilegene kl 14.45.
 • Tilbakemelding om anestesirelaterte strykinger eller utsettelser til operasjonskoordinator (93-4299 eller 93-4282) før kl. 15.00.