Hydroksyklorokinsulfat (Plaquenil)

07.02.2024Versjon 0.6

Bruksområder 

RA, SLE, Sjøgren.123456

 

Andre bruksområder:37 palindrom revmatisme, eosinofil fasciitt, dermatomyositt (hudmanifestasjoner), sekundært APS (til SLE).

Virkningsmekanisme 

Bare delvis kjent.1 En rekke foreslåtte mekanismer inkluderer bla inhibering av proteolyse, kjemotaksi, fagocytose og antigenpresentering, hemming av makrofagemediert cytokinproduksjon, særlig interleukin (IL)-1 og IL-6, samt inhibering av matrix metalloproteinaser og toll-like receptors.7

Dosering 

Vanlig startdose ved revmatologiske indikasjon er Plaquenil 200 mg 2 tbl daglig. Dosering en gang daglig. Dosen bør ikke overskride 5 mg /kg kroppsvekt /dag.4

Kontraindikasjoner 

Psoriasis. Nedsatt syn og hørsel. Overfølsomhet for innholdsstoffene, kinin og 4-aminokinolin.1

Forsiktighetsregler 

Kan gi alvorlig hypoglykemi som kan være livstruende. Pasienten bør advares om hypoglykemirisiko og informeres om kliniske tegn. Ved symptomer bør blodsukkernivået sjekkes, og behandlingen ev. gjennomgås. Kan forverre psoriasis.4 Selvmordsrelatert atferd er rapportert.


Myopati og kardiomyopati er beskrevet. Kardiomyopati kan mistenkes ved lednings-forstyrrelser og biventrikulær hypertrofi. Plaquenil bør seponeres ved kardiomyopati.1

Monitorering 

Anamnese med hensyn på kontraindikasjoner (se over).

 

 • Forsiktighetsregler ved epilepsi (kan redusere krampeterskelen).4
 • Blodprøver:
  • Før oppstart: Hb, leuk med diff, trc, ALAT, kreatinin.4
  • Under behandling: Ingen faste kontroller nødvendig,3 men rimeligvis ved kontroller hos revmatolog.
 • Andre undersøkelser:
  • Øyelegekontroll ved oppstart og etter 5 år hvis normal øyestatus, deretter årlig (liten risiko for retinopati ved doser ≤ 5 mg/kg/dag).23
  • Dersom ikke normal øyestatus / synskomplikasjoner under behandling, konferer / henvis øyelege (dosereduksjon evt seponering).348
  • Se også retningslinjene til Norsk Oftalmologisk Forening for baselineundersøkelse og videre screening hos øyelege:8
   • En baselineundersøkelse skal finne sted i løpet av første behandlingsår. Etter 5 års behandling skal pasienten deretter screenes årlig. Tidligere/hyppigere screening vurderes hvis det finnes spesielle risikofaktorer. Både baselineundersøkelse og videre screening kan gjøres av privatpraktiserende øyelege, gitt at denne har terskelperimetri og spectral domain-optical coherence tomography (SD-OCT).

Bivirkninger 

 • Kvalme, diare, utslett (kløende, makulopapulært), hodepine, svimmelhet (doserelatert).
 • Corneaavleiringer (reversibelt, fører ikke til synstap), retinopati (permanent synstap) 3-4 % utover 10 års bruk.
 • Myopati og kardiomyopati er beskrevet.
 • Ekstrapyramidale bivirkninger (svært sjelden).
 • Hematologiske svært sjeldne: Agranulocytopeni, anemi, aplastisk anemi, hemolyse (hos pasienter med glucose-6-phosphate mangel), leukopeni, trombocytopeni.

Svangerskap og amming 

Kan brukes under svangerskap og amming ved indikasjon i dose ≤5 mg/kg/dag.569 Ved SLE-svangerskap anbefales det å fortsette behandling med hydroxyklorokin for å forebygge sykdomsoppbluss i svangerskapet.6

Elektiv kirurgi 

Kan kontinueres.1011

Viktige interaksjoner 

 • Digoxin (Økt konsentrasjon av digoksin).
 • Methotrexate (Økt konsentrasjon av metotreksat, men vanlig å kombinere disse to).
 • Ciklosporin (Økt konsentrasjon av ciklosporin).
 • Antacida (Nedsatt absorpsjon av hydroksyklorokin, antacida bør ikke tas de nærmeste 4 timer etter Plaquenil inntak).1

Vaksinering 

Ikke nærmere omtalt / beskrevet ved litteratursøk. Som for øvrige immunosuppressive legemidler anbefales generelt at man unngår levende-baserte vaksiner.

Kontrollrutiner hydroksyklorokinsulfat (Plaquenil)  

Kontrollrutiner hydroksyklorokinsulfat (Plaquenil)

Kontraindikasjoner/ forsiktighetsregler

Psoriasis. Nedsatt syn og hørsel. Overfølsomhet for innholdsstoffene, kinin og 4-aminokinolin.

Blodprøver ved / før oppstart

Hb, leuk med diff, trc, ALAT, Kreatinin.

Andre prøver ved oppstart

Øyelegekontroll ved oppstart og etter 5 år hvis normal øyestatus, deretter årlig (liten risiko for retinopati ved doser ≤ 5 mg/kg/dag)

Blodprøver ved kontroller

Ingen faste kontroller nødvendig, men rimeligvis ved kontroller hos revmatolog.

Hyppighet av blodprøvekontroller

Ingen faste

Bivirkningsoppmerksomhet

Kvalme, diare, utslett, hodepine, svimmelhet (doserelatert), corneaavleiringer. Hypoglykemi. Myopati og kardiomyopati er beskrevet. Ekstrapyramidale bivirkninger (svært sjelden).

Hematologiske svært sjeldne: Agranulocytopeni, anemi, aplastisk anemi, hemolyse (i pasienter med glucose-6-phosphate mangel), leukopeni, trombocytopeni.

Dosering

Vanligvis 1- 2 tbl daglig. Dosen bør ikke overskride 5 mg/kg/dag

Tiltak ved patologiske øyelegeundersøkelse

Plaquenil seponeres ved tegn på medikamentindusert retionopati

Graviditet

Kan brukes under svangerskap ved indikasjon. Dose ≤ 5 mg/kg/dag

Amming

Kan brukes ved indikasjon.

Elektiv kirurgi

Kan kontinueres

Seponering i fbm skifte av medikament

Ikke nødvendig.

Forholdsregler ifht cancer

Ingen spesielle.

Annet (interaksjoner, vaksiner mm)

Digoxin (Økt konsentrasjon av digoksin)

Methotrexate (Økt konsentrasjon av metotreksat, men vanlig å kombinere disse to)

Ciklosporin (Økt konsentrasjon av ciklosporin)

Antacida (Nedsatt absorpsjon av hydroksyklorokin, antacida bør ikke tas de nærmeste 4 timer).

Generelt anbefales at man unngår levende vaksiner hos pasienter som bruker immunosuppressive medikamenter.

Referanser 

2. Baecklund E, Innala L, C.kapetanovic M, Kvartröm M Ögonkontroller vid behandling med klorokinpreparat. Rekommendation från Svensk Reumatologisk Förening 2016-04-05.
3. UpToDate
4. British Guidelines
5. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erytematosus. Report of a Task Force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT) Ann Rheum Dis 2008;67:195-205
6. Metodebok, Nasjonalt kompetansesenter for Svangerskap og revmatiske sykdommer, St. Olavs Hospital. Følg link fra Legeforeningen
11. Goodman, S. M et al. 2017 American College of Rheumatology/ American Association of Hip and Knee Surgeons Guideline for the Perioperative Management of Antirheumatic Medication in Patients With Rheumatic Diseases Undergoing Elective Total Hip or Total Knee Arthroplasty. Arthritis Care and Research. 2017 June 16 DOI: 10.1002/acr.23274