Kronisk hypoventilasjon

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Sigurd Aarrestad


Bakgrunnsopplysninger 

Vær observant på hypoventilasjon hos personer med

 • Toraksdeformitet; poliosekvele, skoliose
 • Nevromuskulære sykdommer; muskeldystrofi, spinal muskelatrofi, ALS mm
 • Adipositas
 • Høye tverrsnittslesjoner i ryggmarg.

 

Kronisk hypoventilasjon utvikles gradvis og pasient kan underkjenne symptomer eller de maskeres av mer dominerende symptomer fra grunnsykdom. Oppstår initialt under søvn. Hypoventilasjon i våken tilstand sees først som stigning i PCO2. Betydelig hypoksemi er ofte et sent tegn. Normal perifer oksygenmetning utelukker ikke hypoventilasjon. Ubehandlet kan en se utvikling av kronisk respirasjonssvikt, pulmonal hypertensjon og cor pulmonale.

Anamnese 

Dyspné, ortopné, allmennsymptomer, hyppige luftveisinfeksjoner, slimproblemer, søvnforstyrrelser, morgenhodepine, pustevansker under søvn, dagtids trøtthet.

Kliniske observasjoner 

 • Overfladisk respirasjon
 • Svak hoste
 • Paradoks respirasjonsbevegelse
 • Ortopné
 • Ødemer

Supplerende undersøkelser 

 • Spirometri sittende og liggende.
 • Arteriell blodgass
 • Nattlig pulsoksymetri og transkutan CO2

 

(For kols/ lungefibrose gjelder andre vurderinger)

Våken pasient:

PCO2 >6,0 kPa

 • Hypoventilasjon er diagnostisert

 

PCO2 normal, men FVC< 60 % eller FVC 25-30 % større stående enn liggende (evt. sittende) eller symptomer:

 • Tiltak: Videre utredning med tanke på hypoventilasjon under søvn: pulsoksymetri og transkutan pCO2 under søvn

 

Pulsoksymetri og transkutan PCO2 under søvn er patologisk:

 • Hypoventilasjon er diagnostisert. Vurder behandling med langtidsmekanisk ventilasjon.

 

Pulsoksymetri og transkutan PCO2 under søvn er normale:

 • Ikke hypoventilasjon. Risikopasienter følges opp etter 3-12 måneder avhengig av grunnsykdom.
 • Ved symptomer: Supplerende undersøkelser av søvn og respirasjon kan være aktuelt
  (søvnregistrering)

 

Utredning kan gjøres ved lungeavdelingen. Konferer lungemedisinsk bakvakt.

 

Hypoventilasjon er en alvorlig tilstand med fare for akutt respirasjonssvikt og plutselig død under søvn og behandling skal igangsettes raskt.

Behandling 

Ved påvist hypoventilasjon skal langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) vurderes.

(Vanligvis maskebasert overtrykksventilasjon)

LTMV kan være aktuelt når følgende kriterier foreligger:

 • Symptomer på hypoventilasjon
 • Hypoventilasjon på dagtid eller kun under søvn
 • Grunnsykdom hvor LTMV kan anbefales
 • Det er ikke forhold ved den generelle medisinske tilstand, komorbiditet eller kognitiv svikt som taler mot LTMV
 • Det er sannsynlig at behandlingen samlet sett vil være positiv for pasientens livskvalitet

 

NB: Ved hypoventilasjon skal ikke oksygen gis som eneste behandling med mindre det gis palliativt (fare for CO2-narkose).