Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

HIV-1 resistensbestemmelse

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
10.01.2024Versjon 1.6Forfatter: Anne-Marte Bakken Kran, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-12-19

Indikasjon for prøvetaking 

For pasienter med kjent HIV-1 infeksjon. Analysen kan bare utføres i prøver med >1000 HIV RNA kopier per mL plasma.

 

Indikasjon:

 • Behandlingssvikt. Prøve til resistesundersøkelse må tas før skifte/seponering av antiviral behandling.
 • Graviditet.
 • Nydiagnostisert HIV før oppstart av behandling (Nasjonal overvåking av HIV resistens).
 • Evt. aktuelt for oppsporing av smittekilde ved stikkskade.

Prøvemateriale 

EDTA-plasma.

 • Kan utføres i samme prøve som HIV-1 RNA kvantitering.
 • Hvis laboratoriet allerede har en < 1 år gammel plasma prøve med > 1000 HIV RNA kopier per mL, kan analysen etterrekvireres på dette materialet.
 • Hvis analysen ønskes utført på eldre prøver, kontakt laboratoriet.

Rekvirering  

 • Olafiaklinikken og Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS kan rekvirere analysen i DIPS.
 • Send alltid papirrekvisisjon (Rekvirering av genotypisk resistensbestemmelse av HIV-1) med opplysning om tidligere og aktuell behandling.
 • Det utføres resistenstesting for protease-, revers transkriptase- og integrasehemmere på alle analyserte prøver.

Undersøkelsesprinsipp 

Genotypisk undersøkelse av resistens mot protease-, revers transkriptase- og integrasehemmere ved DNA-sekvensering av relevante HIV gener.

Utførende laboratorium 

Seksjon for utvikling, OUS Ullevål.

Svar 

 • Analysen besvares med HIV-1 subtype, eventuelle resistensmutasjoner og klinisk tolkning.

Svartid 

1-3 uker.

Tolkning 

Alle svar inkluderer en klinisk tolkning utført av overleger ved infeksjonsmedisinsk- og mikrobiologisk avdeling med spesialkompetanse på HIV-resistens.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkredidert.