Multippel endokrin neoplasi type 1 (MEN1)

29.04.2024Versjon 2.3Forfatter: Mikkel Pretorius, Hrafnkell B. Thordarson, Stine L. Fougner og Eystein Husebye

Bakgrunn 

MEN1 pasienter utvikler hyperplasi og tumorutvikling i paratyreoidea, hypofyse og enteropankreatiske endokrine celler. Klinisk kreves 2 av disse 3 hovedkomponenter for å stille diagnosen. Arvegangen er autosomal dominant og skyldes mutasjoner i MEN1-genet. Over 20 ulike svulster er assosiert med MEN1 (Tabell 1). MEN1 manifesterer seg klinisk vanligvis i voksen alder, men både primær hyperparatyroidisme, hypofysetumores, NET og carsinomer er beskrevet i tidlig barnealder. Biokjemisk tegn på sykdom, for eksempel hyperkalsemi/forhøyet parathormon kan sees mange år før øvrige kliniske manifestasjoner oppstår.

Tabell 1. MEN1 svulster ved 40 års alder i prosenttall av mutasjonsbærere

Svulst

%

Svulst

%

Paratyroidea

90

Angiofibromer i ansikt

85

Entero-pankreatisk

Gastrinom

Insulinom

Inaktive, PPOM*, Glucagon,

VIP**, Somatostatin

40

10

40

2

Kollagenom

Lipom

70

30

 

Hypofyse-forlapp

Prolaktinom

GH+prolaktin prod

VH-prod

Inaktive

ACTH prod

 

20

5

5

5

2

Meningiom

5

 

Binyrer

Binyrebarktumores

Katekolaminproduserende

 

25

1

Leiomyom

Uterus

Øsophagus

 

30

5

Forgut karsinoid

Magesekk; ECLoma inaktiv

Tymus; karsinoid

Bronkial; karsinoid

 

10

4

2

 

 

* PPOM: tumor som lager pankreatisk polypeptid. ** VIP: vasoaktivt intestinalt peptid.

Årsaker 

MEN1 skyldes hovedsakelig kimbanemutasjoner i tumorsupressorgenet MEN1. Bærere har en MEN1-mutasjon og så skjer det en somatisk mutasjon i det andre MEN1-genet i affisert organ, slik at hyperplasi og tumorutvikling skjer. Arvegangen er autosomal dominant og viser nær 100 prosent pentrasjon ved 50 års alder. Hittill er over 600 ulike mutasjoner beskrevet i MEN1. Det er påvist noen grad av genotype/fenotype korrelasjon ved at endringer av enkelte aminosyrer oftere sees i familier med bare primær hyperparatyreoidisme, mens mutasjoner som fører til et forkortet ikke-funksjonelt protein oftere har en fenotype med alle de tre hovedkomponentene. Noen familier med tumorutvikling typiske for MEN1 har mutasjoner i CDKN1B-genet, en tilstand som ofte betegnes MEN4.

Klinikk 

Primær hyperparatyroidisme pga. hyperplasi eller multiple paratyroidea adenomer er den hyppigste og vanligvis første manifestasjonen. Biokjemiske tegn til primær hyperparatyreoidisme sees typisk allerede i tenårene og symptomatisk hyperkalsemi opptrer i ung voksen alder. De neuroendokrine pankreas- og duodenaltumorene (NET) karakteriseres av å være multiple. Vanligst er såkalte hormoninaktive, etterfulgt av gastrinomer og insulinomer. I motsetning til isolerte gastrinomer er MEN1-gastrinomene oftest lokalisert i duodenalveggen og ikke i selve pankreas. Om lag 50 % blir maligne. Selv med lymfeknutemetastaser er prognosen god, men faller ved fjernmetastaser (20 % overlevelse etter 5 år).

 

Tymuskarsinoider er maligne og rammer hovedsakelig menn, mens godartede bronkialkarsinoider sees hyppigst hos kvinner. Angiofibromer i ansiktet, kollagenom på torso og lipomer kan være nyttig for presymptomatisk diagnose hos risikopasienter, før hormonproduserende svulster dukker opp.

 

Brystkreft anses ikke som en del av MEN1 syndromet, men kvinner med MEN1 syndrom har likevel 2–3 ganger øket risiko for mammacancer. Brystkreft ved MEN1 synrom oppstår i ynger alder enn i bakgrunnsbefolkningen (snitt alder ved debut 48 mot 58–61 år).

Diagnostikk 

Gendiagnostikk for MEN1 mutasjon er indisert ved:

 • Indekspasient med klinisk MEN1-diagnose (2 av 3 hovedkomponenter).
 • Pasienter med mistenkt eller atypisk MEN1-tumor som omfatter:
  • Parathyroidea adenom < 40 år.
  • Hyperplasi/adenom i flere paratyreoidekjertler.
  • Residiverende primær hyperparatyroidisme.
  • Gastrinom, uansett alder.
  • Multiple pankreas-NET, uansett alder.
 • Karsinoider i tymus, lunge og magesekk.
 • Førstegradsslektninger av kjente bærere av MEN1-mutasjon (fra 5 års alder).

 

Rutinemessig biokjemisk testing for hormonproduserende svulster med start ved 5 års alder hos asymptomatiske i fare for å utvikle MEN1 har vært anbefalt (se ref. 1).

 

Blodprøver

 • Primær hyperparatyreoidisme: fritt kalsium, PTH, 25-OH vitamin D.
 • NET: gastrin, fastende blodsukker, kromogranin A1.
 • Hypofysetumor: prolaktin, IGF-I.

 

Ved klinisk mistanke om spesifikk tilstand utredes dette biokjemisk som hos pasienter uten MEN1.

 

Billeddiagnostikk

MR av hypofyse, thorax og abdomen. Undersøkelse for NET i pankreas og duodenalområdet kan suppleres med endoskopisk ultralyd om modaliteten er tilgjengelig. MR anbefales fremfor CT for å redusere strålebelastningen over tid.

 

1 Nytten av kromogranin A ved MEN1 er omdiskutert.

Behandling 

Ulike typer svulster behandles i hovedsak som hos pasienter med de samme sykdommene uten MEN1 syndrom.

 

Hyperparatyroidisme: Samme indikasjonsstillinger som ved vanlig hyperparatyreoidisme. Standardoperasjonen er subtotal paratyroidektomi (3,5 kjertler) med samtidig cervical tymektomi. Ved residiv kan total paratyroidektomi gjøres med autotransplantasjon.

 

Ved entero-pancreatiske svulster er operativ behandling indisert ved insulinomer og gastrinomer, ikke-hormonproduserende NET over 2 cm i diameter, glukagonomer og VIPomer. Operasjonsmetode bestemmes individuelt, men det anbefales alltid å gjøre duodenotomi for å lete etter små NET i duodenalveggen. Symptomene fra gastrinomer kan behandles med protonpumpehemmer. Funn av NET hos pasienter med MEN1 bør diskuteres i multidisiplinært team.

 

Tumorbehandling ved MEN1 er mindre vellykket enn ved sporadiske svulster. Flere pasienter har vedvarende hormonproduksjon etter kirurgi og annen tumorrettet behandling. Økt mortalitet er relatert til entero-pankreatiske NET og karsinoid i tymus.

Oppfølging 

Årlig klinisk undersøkelse med prøvetaking som under diagnostikk. MR-hypofyse, thorax og abdomen hvert 3. år. Hyppigere på klinisk indikasjon, ev. supplert med endoskopisk ultralyd.

 

I familier med få sykdomsmanifestasjoner kan mindre omfattende oppfølgingsprogram følges.

 

Kvinner med MEN1 syndrom bør informeres om økt forekmost av brystkreft. Noen anbefaler skreening for mammacancer fra fylte 40 år.

Referanser 

 1. Thakker, R.V., et al., Clinical practice guidelines for multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1). J Clin Endocrinol Metab, 2012. 97(9): p. 2990-3011. DOI: 10.1210/jc.2012-1230
 2. Agarwal S. MEN1 in Endocrine Tumor Syndromes and Their Genetics., pp 1-15. Editor(s): Stratakis C.A. (Bethesda, Md.)
 3. Lemos, M.C. and R.V. Thakker, Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1): analysis of 1336 mutations reported in the first decade following identification of the gene. Hum Mutat, 2008. 29(1): p. 22-32. DOI: 10.1002/humu.20605
 4. Ito, T., et al., Causes of death and prognostic factors in multiple endocrine neoplasia type 1: a prospective study: comparison of 106 MEN1/Zollinger-Ellison syndrome patients with 1613 literature MEN1 patients with or without pancreatic endocrine tumors. Medicine (Baltimore), 2013. 92(3): p. 135-81. DOI: 10.1097/MD.0b013e3182954af1
 5. Goudet, P., et al., MEN1 disease occurring before 21 years old: a 160-patient cohort study from the Groupe d'etude des Tumeurs Endocrines. J Clin Endocrinol Metab, 2015. 100(4): p. 1568-77. DOI: 10.1210/jc.2014-3659
 6. de Laat, J.M., et al., Long-Term Natural Course of Pituitary Tumors in Patients With MEN1: Results From the DutchMEN1 Study Group (DMSG). J Clin Endocrinol Metab, 2015. 100(9): p. 3288-96. DOI: 10.1210/JC.2015-2015

 7. Lassen, T., et al., Primary hyperparathyroidism in young people. When should we perform genetic testing for multiple endocrine neoplasia 1 (MEN-1)? J Clin Endocrinol Metab, 2014. 99(11): p. 3983-7. DOI: 10.1210/jc.2013-4491
 8. Leeuwaarde R. et al. MEN1-Dependent Breast Cancer: Indication for Early Screening? Results From the Dutch MEN1 Study Group. JCEM 2017. 102(6): 2083-2090. DOI: 10.1210/jc.2016-3690
 9. Marx, S.J., Recent Topics Around Multiple Endocrine Neoplasia Type 1. J Clin Endocrinol Metab, 2018. 103(4): p. 1296-1301. DOI: 10.1210/jc.2017-02340