Hypertyreose

14.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Ingrid Norheim


Klinikk 

Uro, angst, svetting, varmefølelse, hjertebank, tretthet, vekttap, dyspné, søvnvansker, hyppige avføringer. Pasientene fremstår ofte rastløse, med fuktig, varm hud, fin tremor, stirrende øyne, takykardi og evt. atrieflimmer.

 

Årsak Symptomer Typiske funn Hormoner Antistoffer Scintigrafi

Graves,

Basedow

Uttalte

Diffust forstørret,

myk kjertel, ofte

karsus over kjertelen.

Oftalmopati(50%)

TSH: < 0,03

fT4: lett / kraftig

forhøyet,

fT3: høy

TRAS+++

antiTPO++

Unødvendig

Toksisk

multinodulært

struma

Milde

Obs eldre

personer

Asymmetrisk fast,

knutet, kan bli stor,

intratorakal

TSH

fT4 og fT3,

evt. normale

Varierende,

ikke

diagnostisk

Ujevnt opptak i

forstørret kjertel

Toksisk

adenom

Milde

Middelaldrende/

eldre

Palpabel knute,

glatt, bevegelig

(suppl. med UL)

TSH

fT4 og fT3,

evt. normale

Negative

Høyt opptak forenlig

med varm knute

Subakutt

thyreoiditt/

de Quervain

Varierende,

forbigående

halssmerter –

moderat til uttalt

sykdomsfølelse

Thyroidea ofte

asymmetrisk

forstørret.

Småknutet, ømfintlig

Hypertyreose

primært,

deretter overgående

lavt stoffskifte

Negative

SR↑↑

CRP↑↑

Nedsatt opptak i

hypertyreot fase.

Deretter normalt

opptak.

Post-partum

tyreoiditt

Milde, oftest

forbigående

3-6 mnd. pp.

Lett forstørret, glatt kjertel

TSH-0

fT4

OBS hypotyreose

etterpå

aTPO+++

Unødvendig

Bør ikke utføres

på ammede kvinne.

Autoimmun

tyreoiditt/

Hashimoto -

Hashitoksikose

Fra mild

hyperfunksjon

deretter

hypofunksjon

Normal/.

forstørret, fast elastisk,

fritt bevegelig

TSH

fT4

Hypotyreose

etterhvert/ år

aTPO+++

Unødvendig

Ultralyd med

spørsmål om lav

ekkogenisitet

TSH-

produserende hypofyseadenom

Gradvis økende

Normal/ lett forstørret

OBS andre tegn på hypofysetumor

TSH /norm

fT4

Negative

Diffust økt opptak (unødvendig)

Thyreotoxicosis

factitia

Kan være uttalte

Upåfallende kjertel.

Psyk. lidelse i

bakgrunnen

TSHTG 0

fT4/ fT3

Negative

Nedsatt/Manglende opptak I kjertelen

Diagnostikk 

  • Palpasjon av kjertelen, evt. auskultasjon
  • TSH, fT4, fT3
  • Thyroidea-antistoff: TRAS, anti-TPO
  • Thyroideascintigrafi, om lav TRAS
  • UL hals, evt. med FNA ved knuteutredning
  • Rtg. trachea ved kompresjonssymptomer (svelgebesvær, stridor)
  • Vurdering av øyespesialist ved mistanke om endokrin øyesykdom.

Behandling 

Propranolol (Pranolol) 10–20 mg x 3-4, gir umiddelbart symptomlette.

Graves sykdom 

Karbimazol (Neo-Mercazole)10 mg x 2-3 initialt, avhengig av grad av tyreotoksikose. Kontroll etter ca. 3 uker. Deretter reduksjon til 15-20 mg/døgn, kontroll etter ca. 3-4 uker. Dosen justeres etter respons og prøvesvar. Vedlikeholdsdosen er vanligvis 5-10 mg daglig. Pasienten må oftest behandles i 1-2 år, iblant lengre. fT4 er det første året den viktigste styringsparameteren. TSH-reguleringen kommer først når sykdommen begynner å gå over. Hvis TRAS ikke blir negativ, vil pasienten vanligvis få residiv ved seponering av behandlingen.

 

Ved hissig sykdom anbefales tyreostatika i høyere dose – Neo-Mercazole 20-30 mg/dag, kombinert med tyroksin 100-150 µg/dag ("Block and Replace"-behandling.)

 

OBS benmargssuppresjon med agranulocytose, sjelden bivirkning av karbimazol – pasienten må informeres om å ta blodprøve (hvite og nøytrofile) ved sår hals eller andre infeksjonstegn.

 

Kontroll: Klinisk us., fT4, fT3, TSH og TRAS. Hvite med maskinell diff., trc, leverstatus. Planlagte kontroller med 3-4 ukers intervaller. Unngå hypotyreose.

 

Propyltiouracil (100-200 mg x 3) brukes spesielt ved allergi for Neo-Mercazole og ved tidlig graviditet, da i lavere dose (50-200 mg/d). Vedlikeholdsdose vanligvis 100 mg daglig i 2 doser.

 

Radiojodbehandling kan bli aktuelt hvis tilstanden ikke responderer på regulær behandling med tyreostatika, ved vedvarende positiv TRAS, og ved residiv av sykdommen. Radiojodbehandling bør aldri gis som første behandling ved Graves sykdom. De aller fleste pasientene blir hypotyreote og vil behøve tyroksin behandling.

 

Kirurgi er aktuelt hos enkelte unge pasienter, pasienter med hissig sykdom, store strumaer og pasienter med endokrin oftalmopati. Pasienten må ved operasjonstidspunkt være eutyreot. "Block and Replace"-behandling anbefales fram til operasjon.

 

Det er viktig at tyroksindosen etter operasjon ikke blir for lav! Pasienten bør følges tett de første månedene, gjerne prøver etter 2-6-12 uker, oftere ved behov.

Endokrin oftalmopati 

Behandling av øyesykdommen skal skje i samarbeide med øyeavdelingen, da sykdommen iblant kan bli svært alvorlig og pasienter kan risikere å få permanent nedsatt syn og forandret utseende. Steroidbehandling vanligvis som ukentlige intravenøse behandlinger over 3 måneder, kan bli nødvendig. Dårlige pasienter innlegges øyeavdelingen. Radiojodbehandling av tyreotoksikosen anbefales ikke til disse pasientene med oftalmopati. Dersom radiojod allikevel gis, bør det skje under dekke av steroider (Prednisolon 30 mg initialt, avtrappende over 3 mnd.). Som ferdigbehandling anbefales oftest tyreoidektomi, evt. langtidsbehandling med tyreostatika i form av "Block and Replace"-behandling. Ta kontakt med tyroideapoliklinikken (Endokrinologisk avdeling).

Toksisk multinodulært struma 

Fortrinnsvis radiojodbehandling.

OBS – etterfølgende hypotyreose som oftest kommer innen 3 måneder. Ved stort intratorakalt struma eller kompresjonssymptomer er kirurgisk behandling førstevalg. Ved begge behandlingsformer bør pasienten være eutyreot ved behandlingen – spesielt viktig hos eldre.

 

Toksisk adenom

Ofte kirurgisk behandling hos unge (< 20 år) og ved store adenomer. For øvrig radiojodbehandling. Strålebehandlede pasienter må følges nøye pga. faren for hypotyreoseutvikling.

Tyreotoksisk krise 

Meget sjelden, sees spesielt hos personer med ikke fra før kjent tyreotoksikose og samtidig akutt infeksjon/traume, i forbindelse med tyreoidektomi eller andre operasjoner, og ved annet stress.

 

Klinikk

Hyperpyreksi, takykardi, evt. rask atrieflimmer. Pasientene kan bli rastløse, psykotiske, eller komatøse, diaré kan også forekomme - dvs. aksentuering av alle symptomer på hypertyreose.

 

Koronarpasienter får ofte ustabil angina ved tyreotoksisk krise. ACB-operasjon i slik fase ender alltid fatalt.

 

Behandling

Se egne retningslinjer (ehåndbok OUS) for behandling av tyreotoksisk krise.

 

Inderal 40 mg x 3–4 peroralt. Det kan være aktuelt å gi betablokade intravenøst, obs. pulsfrekvens.

 

Neo-Mercazole 10 mg x 3–6 (alternativt Propyltiouracil 200 mg x 3-6), ved behov kan dette gis i magesonde. Evt. betydelig større doser.

 

Hydrokortison i.v. initialt 200–400 mg, senere 100 mg i Ringeractetat hver 6. time, evt. 2-3 døgn. Daglig vurdere behovet for steroider.

 

Glukose/saltvannsinfusjon.

Natriumjodid (1-2 g/døgn) i.v. kan gis for å stoppe frigjøringen av hormoner fra Gl. thyreoidea (skal ligge i medisinskapet på MIO). Lugols dråper, p.o.

 

Kardiologisk / sirkulatorisk overvåkning og behandling av underliggende sykdom.