Alvorlig kolitt

15.09.2021Versjon 1.1Forfatter: Gastromedisinsk avdeling

Definisjon 

Ulcerøs kolitt er vanligst, men følgende kan også gi akutt, alvorlig med blødning og akutt dilatasjon:

 

Crohn-kolitt, antibiotikaassosiert kolitt (pseudomembranøs/Clostridium difficile), infeksiøs kolitt (Shigella, Salmonella, E. coli (enteropatogene), amøbiasis, Campylobacter, Yersinia, CMV), NSAIDs, vaskulitter, iskemisk kolitt.

Diagnostiske kriterier for akutt, alvorlig kolitt 

> 6 blodige tømminger pr døgn

og

Temperatur > 38 ˚C eller Hb < 10,5 g/dl eller CRP/SR >30

Diagnostikk/undersøkelser 

 • Hb, SR, Hv, CRP, Trc, Na, K, Ca, Mg, kreatinin, albumin, ALAT, INR
 • Blodkulturer x 2, syre/base-status, typing/screening.
 • Røntgen. oversikt abdomen (enkel front) med tanke på toksisk dilatasjon. Evt. CT abdomen ved uavklart tilstand.

 

Fecesundersøkelser

 • Inspeksjon (blod?)
 • Fekaltest
 • Bakteriologisk undersøkelse
 • Clostridium difficile-enterotoksin (på sterilt glass uten tilsetning). Sendes Mikrobiologisk avdeling.
 • Hurtigtest kan utføres på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk.
 • Hvis klinisk mistanke: Parasitter (avføring på formalin), og amøber (mikroskopi på fersk avføring (infeksjonsmedisinsk avdeling))

 

Forprøver med tanke på eventuell biologisk behandling

 • Rtg. thorax
 • Quantiferon-test
 • Serologi: HBV, HCV, HIV, Varicella

 

Rektosigmoidoskopi

 • Uten forutgående tømming(!) gjøres på dagtid etter innleggelse. Biopsi til histologi og PCR (CMV) sendes CITO.

 

Monitorering

 • Puls, BT, temperatur, væskeregnskap
 • Kolitt-skjema (antall avføringer, andel blodige avføringer) fylles ut av pasient (finnes på Gastromedisinsk sengepost). Sykepleier må følge opp dette, avføring inspiseres.
 • Hb, albumin og CRP kontrolleres daglig de første dagene
 • Rtg oversikt abdomen (enkel front) gjentas daglig ved klinisk mistanke om dilatasjon

Behandling av alvorlig ulcerøs kolitt 

Primær medisinsk behandling

 • Metylprednisolon i.v. (Solu-Medrol 20 mg × 3).
 • Tromboseprofylakse (Fragmin 2500–5000 IE × 1).
 • Korreksjon av dehydrering og hypokalemisk alkalose, som ofte er uttalt.
 • Sørg for ernæring, fortrinnsvis enteralt, evt. med sonde. Kun unntaksvis gis parenteral ernæring.
 • Evt. blodtransfusjon ved Hb < 10 g/dl
 • Hvis feber og høy CRP kan man vurdere å legge til antibiotika (metronidazol og ciprofloksacin)

 

Effekt av steroidbehandling vurderes på dag 3.

Ved manglende respons (fortsatt hyppige, blodige avføringer ( >8) og høy CRP ( >45)) vurderes videre behandling med TNF-hemmer (infliksimab) alternativt kolektomi. OBS før oppstart av TNF-α-hemmer må oppdaterte forprøver foreligge (se under Diagnostikk).

 

Indikasjon for kolektomi

 • Akutt perforasjon eller kolondilatasjon
 • Alvorlig blødning
 • Manglende respons på medikamentell behandling

 

Videre kontroll

Pasientens legges primært på Gastromedisinsk avdeling. Tilstanden vurderes fortløpende i samarbeid med kirurg. Daglig kolittskjema samt kontroll av laboratorieprøver er viktig.

 

Ved bedring av kolitten trappes intensivt regime ned, og pasienten får prednisolon per os.

 

NB: Ikke for rask nedtrapping.