Definisjon og meldingsplikt ved hiv og AIDS

25.10.2022Versjon 1.19Forfatter: Birgitte Stiksrud

Definisjon 

AIDS, akvirert immundefekt syndrom, ble opprinnelig definert på grunnlag av nivået på CD4 tallet (< 200) og/eller bestemte kliniske tilstander, idet etiologien var ukjent og serologisk diagnostikk ikke var utviklet. I dag har ikke AIDS-begrepet samme kliniske relevans, idet vi ser på utviklingen av immunsvikt og sykdomsprogresjon som et kontinuum uten store trinn, og fordi immunsvikten kan reverseres med behandling. Pasienter med hiv kan være asymptomatiske eller ha hivrelaterte sykdomsplager som kan være AIDS-definerende eller ikke. AIDS-begrepet er (i Europa) beholdt i den epidemiologiske overvåkingen.

 

Hiv er meldingspliktig til MSIS (gruppe A-sykdom). AIDS har egen meldeplikt til MSIS (gruppe A-sykdom) (dvs hiv + CD4 < 200 og/eller indikatorsykdom, se nedenfor). Ved nyoppdaget hiv og samtidig AIDS må det altså sendes inn 2 separate MSIS-meldinger.

 

Indikatorsykdommer (AIDS = CDC stadium 3)

 • Disseminert ikke-tuberkuløs mykobakterieinfeksjon (NTM)
 • Avmagringssyndrom (Wasting syndrome)
 • Candidiasis i spiserør eller nedre luftveier
 • Cervixcancer, invasiv
 • Coccidioidomycose utenfor lungene
 • Cryptococcose utenfor lungene
 • Cryptosporidiose med diaré >1 måned
 • Cytomegalovirus retinitt, pneumoni, øsofagitt
 • Mucocutan Herpes simplex infeksjon >1 måned, eller bronkitt, pneumonitt eller øsofagitt
 • Histoplasmose utenfor lungene
 • Hiv-assosiert demens
 • Isosporiasis med diaré i > 1 måned
 • Kaposi’s sarkom
 • Lymfom (non-Hodgkins)
 • Nokardiose
 • Pneumocystis carinii pneumoni
 • Progressiv multifokal leukoencephalopati
 • Recidiverende bakteriell pneumoni (≥2 episoder ila 12 mnd)
 • Residiverende salmonella-bakteriemi (non-tyfoid)
 • Strongyloidose utenfor indre organer
 • Toxoplasmose-encephalitt
 • Tuberkulose

Meldingsplikt ved påvist tilfelle (hiv, samt hiv + indikatorsykdom = AIDS) 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å sende papirkopi til Bydelsoverlegen (evt til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys), samt å scanne en papirkopi i journalen. Alternativ kan skjema fylles ut i DIPS med papirkopier til MSIS og Bydelsoverlegen (evt til Kommuneoverlegen).

Allmennfarlig smittsom sykdom (hiv-infeksjon) 

Hiv-infeksjon er definiert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Pasienter med mistenkt eller bekreftet sykdom har rett til gratis undersøkelse (inklusive konsultasjon, prøvetaking, radiologi etc) og behandling (legemidler, evt. vaksinasjon). Ved bekreftet sykdom skal det utføres smitteoppsporing mtp. smittekilde og evt. sekundærtilfeller.