Definisjon og meldingsplikt ved hiv og AIDS

02.07.2023Versjon 1.24Forfatter: Birgitte Stiksrud

Definisjon 

AIDS, akvirert immundefekt syndrom, ble opprinnelig definert på grunnlag av nivået på CD4 tallet (< 200) og/eller bestemte kliniske tilstander. I dag har ikke AIDS-begrepet samme kliniske relevans, idet vi ser på utviklingen av immunsvikt og sykdomsprogresjon som et kontinuum uten store trinn, og fordi immunsvikten kan reverseres med behandling. Pasienter som lever med hiv kan være asymptomatiske eller ha hivrelaterte sykdomsplager som kan være AIDS-definerende eller ikke. AIDS-begrepet er (i Europa) beholdt i den epidemiologiske overvåkingen.

 

Hiv er meldingspliktig til MSIS (gruppe A-sykdom). AIDS har egen meldeplikt til MSIS (gruppe A-sykdom) (dvs hiv + CD4 < 200 og/eller indikatorsykdom, se nedenfor). Ved nyoppdaget hiv og samtidig AIDS må det altså sendes inn 2 separate MSIS-meldinger.

 

Indikatorsykdommer (AIDS = CDC stadium 3)

 • Disseminert ikke-tuberkuløs mykobakterieinfeksjon (NTM)
 • Avmagringssyndrom (Wasting syndrome)
 • Candidiasis i spiserør eller nedre luftveier
 • Cervixcancer, invasiv
 • Coccidioidomycose utenfor lungene
 • Cryptococcose utenfor lungene
 • Cryptosporidiose med diaré >1 måned
 • Cytomegalovirus infeksjoon utenfor lever, milt og lymfknuter
 • Herpes simplex: mukokutan infeksjon >1 måned, bronkitt, pneumonitt eller øsofagitt
 • Histoplasmose, dissemintert eller utenfor lungene
 • Hiv-assosiert encefalopati
 • Isosporiasis med diaré i >1 måned
 • Kaposi’s sarkom
 • Lymfom (non-Hodgkins)
 • Nokardiose
 • Pneumocystis jirovecii pneumoni
 • Progressiv multifokal leukoencephalopati
 • Recidiverende bakteriell pneumoni (≥2 episoder ila. 12 mnd)
 • Residiverende salmonella-bakteriemi (non-tyfoid)
 • Toxoplasmose-encephalitt
 • Tuberkulose

Meldingsplikt ved påvist tilfelle (hiv, samt hiv + indikatorsykdom = AIDS) 

Skriftlig nominativ melding (gruppe A-sykdom) sendes elektronisk til FHI via https://klinikermelding.fhi.no; husk å printe to papirkopier hvorav én sendes i posten til Bydelsoverlegen (ev. til Kommuneoverlegen hvis pasienten bor utenbys) og én scannes i journalen.

Allmennfarlig smittsom sykdom (hiv-infeksjon) 

Hiv-infeksjon er definiert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Pasienter med mistenkt eller bekreftet sykdom har rett til gratis undersøkelse (inklusive konsultasjon, prøvetaking, radiologi etc.) og behandling (legemidler, ev. vaksinasjon). Ved bekreftet sykdom skal det utføres smitteoppsporing mtp. smittekilde og ev. sekundærtilfeller.