Akutt kirurgi

17.02.2020Versjon 1.2

Eskarotomi 

Eskarotomi kan være indisert ved omfattende dype brannskader på trunkus, for å lette respirasjonsbevegelser eller for å lette buktrykk. Det kan også være indisert ved dype, sirkulære skader på ekstremitetene for å lette vevstrykket og bedre perifer sirkulasjon.

 

Man inciderer da gjennom den brente huden og ned i subcutant fett med skalpell eller diatermi. Incisjonen skal gå 1-2 cm forbi lesjonen i hver ende, det vil si fra ubrent hud til ubrent hud.

  

Eskarotomier kan vanligvis utføres i forbindelse med mottak av pasienten. Man bør ha diatermi tilgjengelig for å sikre god hemostase. Ved behov for svært omfattende eskarotomier kan det være en fordel å gjøre dette på en operasjonsstue. 

 

Eskarotomiene plasseres ifølge skisser:

 

 

Heltrukne røde streker er linjer for Eskarotomisnitt. Stiplede linjer er hjelpelinjer som legges ved behov.

 

 

OBS: Ingen eskarotomilinjer i pinsettgrepet eller i 5. fingers ulnarside. Heller ikke dorsalt eller volart på fingrene.

 

Husk spesielt å vurdere fingrenes sirkulasjon. På hånden må man vurdere å spalte karpalligamentet  samtidig.

 

Ved høyvoltskader må man også vurdere behovet for fasciotomier (se Høyvoltskader).

Enzymatisk eskarotomi 

NexoBrid er et konsentrat av proteolytiske enzymer anriket i bromelain som brukes til å fjerne eskar ("brannskadeskorpe") ved dype delhudsbrannskader og ved fullhudsbrannskader hos voksne pasienter. Bruk av NexoBrid kan redusere behovet for kirurgisk fjerning av brent vev og for hudtransplantasjon.

 

NexoBrid kan brukes som et alternativ til kirurgisk eskarotomi, spesielt på armer/hender. Bakvakt tar stilling til om dette er indisert. Pasienten må kunne fraktes til vår avdeling i løpet av kort tid (maksimum 4-6 timer etter skade) for at enzymatisk revisjon skal være et alternativ til kirurgisk eskarotomi. Det aktuelle området pakkes i fuktige saltvannskompresser før transport til Brannskadeavdelingen og NexoBrid påføres i disse tilfellene så snart som mulig i forbindelse med mottak av pasienten.

 

Bruk av NexoBrid er å betrakte som et kirurgisk inngrep og pasienten må tilses kontinuerlig under pågående behandling

 

Påføring av NexoBrid, og også fjerning igjen etter en fire timers behandlingstid, kan være svært smertefullt. For ikke-intuberte pasienter må en være forberedt på at både påføring og fjerning  av NexoBrid vil kreve tilstedeværelse av anestesisykepleier/anestesilege. Se: Anestesi ved enzymatisk revisjon

 

Praktisk gjennomføring av enzymatisk eskarotomi

Rutiner basert på praktisk erfaring med bruk av Nexobrid er oppsummert i avdelingens interne rutine i Elektronisk kvalitetshåndbok (EK): https://handbok.helse-bergen.no/eknet/docs/pub/DOK38794.pdf

Fasciotomi 

Spesielt ved elektriske skader og ved multitraumer med frakturer og klemskader kan det være indikasjon for å utføre fasciotomi. Dette er mer utførlig omtalt i avsnittet om Compartment syndrom i Metodebok i ortopedisk kirurgi (HUS).